គន្លឹះ Hack Wi Fi ប្រើ Dumpper

2គន្លឹះមួយស្តីពីការ Hack Wi-fi យ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ហើយដំណើរការ ១០០% ទៀតផងដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា : Dumpper ដែលជាមានទំហំតូចតែមានសមត្ថភាពក្នុងការ Hack Wi-fi នានា ដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នក ដើម្បីចង់ដឹង ថាវាមាន ភាពងាយស្រួលក្នុងការ Hack Wi-fi ប៉ុណ្ណានោះសូមធ្វើតាមជំហានដែលខ្ញុំបង្ហាញ ដូចខាងក្រោម:
ចំណាំ: សូមអស់លោក ចាំថាកម្មវិធីនេះ Hack បានតែ Wi Fi ប្រើ Modem ADSL តែប៉ុណ្ណោះ មិនអាច Hack បាន Modem Wimax បានឡើយ អធ្យាស្រ័យ

ជំហានទី១: សូមទាញយកកម្មវិធី Dumpper នៅទីនេះ
ជំហានទី២: សូមពន្លា(Extract) ឯកសារដែលបានទាញយក
ជំហានទី៣: នៅពេលដែលពន្លាឯកសារអស់អ្នកនឹងឃើញមាន Folder មួយមានឈ្មោះថា ins នឹង File មួយទៀតឈ្មោះថា Dumpper , មុននឹងបើកដំណើរការកម្មវិធី Dumpper សូមចូលទៅកាន់ Folder (Kurulum) ហើយជ្រើសរើស File Setup ដើម្បីដំឡើងវា, បន្ទាប់ពីដំឡើងចប់សូមបើកកម្មវិធី Dumpper ហើយសូមបន្តជំហានធ្វើតាមរូបភាពដែលបានដាក់បង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះ :
Javaអនុវត្តតាមវីដេអូ