ដំឡើង Windows លើ Mac

ដំឡើង Windows លើម៉ាស៊ីន Mac ជាមួយ Boot Camp
2
Java
Boot Camp ដំឡើង Windows ក្នុង dual-boot configuration។ ប្រើបានពីរ OS គឺ Windows 8.1 និង Mac OS X។
កាលណាប្រើ Boot Camp ដើម្បីដំឡើង Windows លើ Mac, លោកអ្នកនឹងត្រូវការចែក  partition លើ drive របស់លោកអ្នកឡើងវិញ។ ក្នុងការបន្ថែម ប្រើ Windows លោកអ្នកនឹង  reboot ប្រសិនបើចង់ប្រើ OS X ម្តងវិញ។

របៀបដំឡើង Windows using Boot Camp
Boot Camp ជួយអោយលោកអ្នកដំឡើង  Microsoft Windows លើ Mac។ បន្ទាប់ពីការដំឡើង , restart  Mac ប្តូររវាង OS X និង Windows។
Javaមុនពេលដំឡើងពិនិត្យមើលអោយបានច្បាស់តម្រូវការ

 • Intel-based Mac
 • Microsoft Windows install disc ឬ disk image (ISO) ផ្ទុកជា
  64-bit version of Microsoft Windows 7 ឬ Windows 8.1
 • Apple keyboard, mouse ឬ  trackpad, ឬ USB keyboard and mouse
 • 8 GB ឬ larger USB flash drive
 • តិចបំផុតង  30 GB of free disk space លើ startup drive

Boot Camp:  បង្កើត  ISO image ពី Windows installation DVD
កាលណាដំឡើង  Windows 7 ឬ Windows 8 ដោយប្រើ DVD, លោកអ្នកនឹងឃើញសារ “press any key” ឬ Mac  restart ទៅ OS X។ ហេតុផលនេះបណ្តាលមកពី លោកអ្នកព្យាយាមដំឡើង Windows 7 ឬ 8 ដោយប្រើ Windows DVD លើ  Mac ដែលមិនមាន  built-in optical drive នៅក្នុង។ ដើម្បីដំឡើង  Windows 8 លើ Mac បង្កើតជា ISO image ជំនួសដំឡើង install disc ។

 1. ចាប់ផ្តើមពី OS X, បញ្ចូល Windows installation DVD ក្នុង external optical USB drive។
 2.  បន្ទាប់មក  DVD mounts, បើក Disk Utility from the Utilities folder (ជ្រើសរើស Go > Utilities ពី  Finder)។
 3. ជ្រើសរើស USB optical drive វា highlighted ក្នុងសន្លឹក Disk Utility។
 4. ចុចលើ New Image icon នៅខាងលើនៃសន្លឹក Disk Utility ។
 5. ជ្រើសរើស DVD/CD master ពី Image Format pop-up menu, ពេលជ្រើសរើស  choose none from the Encryption menu។

Java        6.   ផ្តល់អោយ new file ហើយចុច Save បង្កើត  image dialog បង្ហាញជាមួយ bar។ ជួនពេលខ្លះចំណាយពេល ដើម្បីបង្កើត image file ពី Windows DVD។

​​      7.  បង្កើត  image បានបញ្ចប់ បិទ Disk Utility ពី  Finder, រកមើល disk image file។ ប្តូរ  disk image file extension ពី .cdr ទៅជា .iso. ចុចលើ “Use .iso”  ដើម្បីប្តូរ
8. បង្កើតជម្រើស options ក្នុងសន្លឹក Boot Camp Assistant :
✓  បង្កើត Windows 7 ឬ Windows 8.1 ដំឡើង install disk
✓ Download Windows ចុងក្រោយដែលគាំទ្េ support software ពី Apple
✓ ដំឡើង Windows 7 ឬ version ចុងក្រោយ

Javaរបៀបដំឡើង Windows លើ Mac របស់អ្នក

– លោកអ្នកនឹងប្រើ  Boot Camp ជំនួយសម្រាប់ដំឡើង លើ Mac  បើកដោយចុចលើ   Command + Space, វាយ Boot Camp ហើយចុច  Enter។

– Boot Camp នឹងចម្លង copy ការដំឡើង Windows installation files ពី ISO file ឬពី disc ទៅ USB drive។  Windows ដំឡើង install ដោយវាផ្ទាល់លើ Mac ពីUSB drive។

Java– បន្ទាប់មក លើ Mac ពី  ISO file ឬ USB drive។ បញ្ចូល  USB flash drive រួចហើយជ្រើសរើសវា។

Javaលើអេក្រង់បង្ហាញ “Copying Windows files” Mac បង្កើត Windows ដែលវាត្រូវការ។
Java– មុននឹងដំឡើង Windows ត្រូវចែក Partition ជាមុនសិន ដែលមាន ២ Drive មួយសម្រាប់ Mac X និងមួយទៀតសម្រាប់ Windows។
Java– ចុចលើប៊ូតុង Install និង Boot Camp Assistant និងចែក Mac OS X partition ហើយបង្កើត partition ថ្មីសម្រាប់ Windows។  Mac និង  restart ហើយ boot  Windows installer ពី USB drive។
– ជ្រើសរើស  partition labeled BOOTCAMP ចុច Format option ដើម្បី format the partition ជា NTFS, ហើយជ្រើសរើសបន្ត
– Warning: ហាម Format លើ Mac OS X system ដែលកំពុងដំណើរការ។
Java

 Boot Camp Control Panel លោកអ្នករកមើល Boot Camp Control Panel រត់ដំណើរការលើ system បន្តពីដំឡើង Windows។ ចុចលើ Boot Camp icon ហើយជ្រើសរើស Boot Camp Control Panel ដើម្បីបើកវា។

Java control panel នេះអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ដើម្បីជ្រើសរើស default operating system ក្នុង Mac boots ដូចជា tweak keyboard និង trackpad settings។

Javaក្នុង Windows, មុខងាយ Mac Command functions ដូចជា Windows key, ពេលចុច  Option key functions ដូចជា Alt key.

របៀប Remove Windows ចេញពី Mac ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ remove Windows ចេញពី Mac អោយទំនេរ space, reboot ក្នុង Mac OS X and បើក Boot Camp Assistant ម្តងទៀត។ លោកអ្នកនឹងឃើញ Remove Windows 7 ឬ version ថ្មីទៀត។
JavaBoot Camp Assistant និង remove Windows ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ Mac OS X partition។

Warning: នេះនឹងលប់ files ទាំងអស់នៅលើ Windows partition ចាំថាត្រូវ backup ទុកឯកសារសំខាន់ៗ។

Java