ការពារ Wifi កុំឲ្យ Hack បាន

របៀបការពារ Wifi  កុំឲ្យ Dumpper និង JumpStart Hack Wifi របស់អ្នកបាន
2
របៀប Hack Wifi Passowrd ដោយប្រើកម្មវិធី Dummper ជាមួយនឹង JumpStart រួចមកហើយ ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម ប្រាប់ពីរបៀប ការពារវិញម្តង ។ កម្មវិធី Dummper ជាមួយនឹង JumpStart វាអាច Hack ចូលទៅបានគឺអាស្រ័យ នឹង PIN របស់ Rounter ដែល មានក្នុង WPS ។

 ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ការពារ Rounter របស់អ្នកមិនឲ្យមានអ្នក Hack ចូលបាន សូមអនុវត្តន៏តាមជំហានខាងក្រោម៖
១ សូម Log In ចូលទៅក្នុង Link Wifi របស់អ្នក
២ ចូលទៅត្រង់ WPS
៣ ត្រង់ WPS Status: សូម Disable វា
៤ ហើយត្រង់ Current PIN: សូមចុចលើ Disable PIN of this device
 ៥ រួចរាល់ តែប៉ុននឹងគ្មានអ្នកណា Hack ចូល Wifi អ្នកបានទៀតទេ 😛 ។

iphone 7