លាក់ឯកសារដោយប្រើ Command

លោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះ នឹងការ​បាត់បង់ឯកសារដែរទេ? តើ វា បាត់ ពី ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬ​គ្រាន់​តែ​ត្រូ​វបាន​លាក់​​ដោយ​​មេរោគ ? លោក​អ្នក​​នឹង​អស់​ចម្ងល់ ប្រសិន​វើ​លោក អ្នក បានសាកល្បង ជាមួយ​ Command ដែលខ្ញុំនឹង បង្ហាញ ជូន ដូចខាងក្រោមនេះ៖
ជំហានទី១ សូមបើកកម្មវិធី Notepad សូម​លោកអ្នកមករួច វាយពាក្យថា attrib -h -s -r * /d /s ទាំង នេះចូលបន្ទាប់មក លោកអ្នករក្សាឯកសារនេះទុក ។ ដោយ  ចូល តាម file (menu) បន្ទាប់មក ចុចលើពាក្យ save ។ ដោយ ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានស្រេចតែចិត្ត តែសំខាន់ កន្ទុយ (extension) របស់ឯកសារ ត្រូវតែដាក់ជា .bat ។
2ជំហានទី២៖ ពេលនេះលោកអ្នកបានឯកសារមួយហើយ ពេល ដែល លោកអ្នកចង់អោយ Drive ណាមួយបង្ហាញ ឯកសារ​ ដែលលាក់នោះ លោកអ្នក ត្រូវ​ចម្លង​ឯកសារ​មួយ​នេះដាក់នៅលើ Drive រឺថតឯកសារ (folder) ដែលលោកអ្នក​ចង់​បង្ហាញ​File ដែលបាន​លាក់នោះ ។ បន្ទាប់មកគ្រាន់ តែ បើក ឯកសារនោះឡើង ដោយចុចពីរដង លើ File bat នោះ វានឹងលោតផ្ទាំងខ្មៅមួយមក ។ សូមរង់ចាំរហូតវាបាត់ ផ្ទាំង នេះវិញ នោះឯកសារលោកអ្នកដែលបានលាក់ទាំងអស់ នឹង បង្ហាញមកវិញទាំងអស់តែម្តង។ ទាញយកឯកសារ unhide បើអ្នកខ្ជិលធ្វើ ជំហានទីមួយ 😀 (មហាខ្ជិល) ពន្យល់កូដ h = remove hidden (ដកចេញនូវសិទ្ធនៃការលាក់) r= remove readonly(ដកចេញនូវ សិទ្ធបានត្រឹមតែអាន) -s = remove file system (ដកចេញពីប្រភេទជាឯកសារប្រព័ន្ធ) /s = all file (រាល់ឯកសារទាំងអស់) /d = all folder (រាល់ថត ឯកសារ ទាំងអស់) * គ្រប់ឈ្មោះទាំងអស់។
ជំហានទី៣: រត់ Command Prompt
1. Start -> Run -> Cmd
2. Starrt -> Program Files -> Accessories – > Command PromptCommand Prompt ជា version នៃ Dos
Cd – មើល folder
Md – បង្កើត folder
Dir – Directory list
Attrib – ផ្តល់ជាមួយលក្ខណ:  attrib features

ជំហានទី៤: លាក់  folder

iphone 7ចង់លាក់ Drive ណាមួយវាឈ្មោះ
នៅក្នុង c:
d:
e:

បន្ទាប់មកសរសេរ Command
Attrib +h +s +r secret      
លាក់ Folder ឈ្មោះ secret