របៀប Share Printer ចែកចាយ

របៀប Share Printer ចែកចាយ Network in Windows 7 ឬ Windows 8.1
ជាដំបូងបើក Devices and Printers panel លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ list devices ដែលបានដំឡើងលើ PC របស់លោកអ្នក។ ចូលទៅ Printers ហើយជ្រើសរើស printer ដែលលោកអ្នកចង់ចែកចាយ share។
2iphone 7ចុចស្តាំ Right click លើវាហើយជ្រើសរើស Printer properties។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកបានដំឡើង printer មានមុខងារច្រើន ដូចជា  fax and ឬ scanner ហើយលោកអ្នកជ្រើសរើសលើ properties ដែលចង់បាន ជ្រើសរើស។ ជ្រើសរើស printer properties ក្នុងករណីនេះប្រើ Canon Pixma MX410 multifunctional printer ហើយជ្រើសរើស Printer properties -> Canon MX410 series Printer WS
iphone 7សន្លឹក  Properties របស់ printer ត្រូវបានបើក លើ  printer model ហើយ drivers របស់វា លោកអ្នក នឹងឃើញ  tabs និង options ខុសគ្នា។ ចូលក្នុង  Sharing tab, ដែល printers ចែកចាយ ទាំងអស់។
iphone 7នេះ លោកអ្នកអាចចែកចាយ share printer លើប្រព័ន្ធ network។ ចុច Check box  “Share this printer”។  លោកអ្នកអាចរៀបរៀងឈ្មោះ share name របស់ printer ដែលក្នុងករណីលោកអ្នក មិនចង់ ប្រើ ជា default ដែលបានផ្តល់ដោយ Windows។
iphone 7