កំណត់ CIDR លើណែតវឺក

CIDR (Classless Inter-domain Routing)
គឺជាអត្តសញ្ញាណដែលប្រើ subnet mask ក្នុង mask ត្រូវបាន សរសេរ slash ចំណាំខាងក្រោម:

  • Class A /8
  • Class B /16
  • Class C /24
ចំនួន Host
Subnetmask
ចំនួន 32 Bit
16777216
255.0.0.0
1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 /8
8388608
255.128.0.0
1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 /9
4194304
255.192.0.0
1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 /10
2097152
255.224.0.0
1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 /11
1048576
255.240.0.0
1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 /12
524288
255.248.0.0
1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 /13
262144
255.252.0.0
1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 /14
131072
255.254.0.0
1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 /15
65536
255.255.0.0
1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 /16
32768
255.255.128.0
1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 /17
16384
255.255.192.0
1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 /18
8192
255.255.224.0
1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 /19
4096
255.255.240.0
1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 /20
2048
255.255.248.0
1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 /21
1024
255.255.252.0
1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 /22
512
255.255.254.0
1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 /23
256
255.255.255.0
1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 /24
128
255.255.255.128
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 /25
64
255.255.255.192
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 /26
32
255.255.255.224
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 /27
16
255.255.255.240
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 /28
8
255.255.255.248
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 /29
4
255.255.255.252
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 /30

ការកំណត់ CIDR (Classless Interdomain Routing)
CIDR ដែលបានកំណត់ address គឺដូចគ្នាសំរាប់ថ្នាក់ address។ ថ្នាក់ address អាចមានភាពងាយស្រួលសរសេរក្នុងការចំណាំ CIDR គឺ (Class A = /8, Class B = /16, and Class C = /24) ។ ការប្រើ CIDR សំរាប់ប្រើជាមួយ ISP ដែលមានទំហំធំបំផុត(តែងតែប្រើ subnet mask គឺ /19 ឬតូចជាង); បណ្តាអតិថិជនរបស់ ISP ។
អនុញ្ញាតអោយ Class A Subnet និង Host IP address

ចំនួន bit Subnet Mask CIDR ចំនួន Subnet ចំនួន Host Nets * Host
2 255.192.0.0 /10 2 4194302 8388604
3 255.224.0.0 /11 6 2097150 12582900
4 255.240.0.0 /12 14 1048574 14680036
5 255.248.0.0 /13 30 524286 15728580
6 255.252.0.0 /14 62 262142 16252804
7 255.254.0.0 /15 126 131070 16514820
8 255.255.0.0 /16 254 65534 16645636
9 255.255.128.0 /17 510 32766 16710660
10 255.255.192.0 /18 1022 16382 16742404
11 255.255.224.0 /19 2046 8190 16756740
12 255.255.240.0 /20 4094 4094 16760836
13 255.255.248.0 /21 8190 2046 16756740
14 255.255.252.0 /22 16382 1022 16742404
15 255.255.254.0 /23 32766 510 16710660
16 255.255.255.0 /24 65534 254 16645636
17 255.255.255.128 /25 131070 126 16514820
18 255.255.255.192 /26 262142 62 16252804
19 255.255.255.224 /27 524286 30 15728580
20 255.255.255.240 /28 1048574 14 14680036
21 255.255.255.248 /29 2097150 6 12582900
22 255.255.255.252 /30 4194302 2 8388604

អនុញ្ញាតអោយ Class B Subnet និង Host IP addresses

ចំនួន bit Subnet Mask CIDR ចំនួន Subnet ចំនួន Host Nets * Host
2 255.255.192.0 /18 2 16382 32764
3 255.255.224.0 /19 6 8190 49140
4 255.255.240.0 /20 14 4094 57316
5 255.255.248.0 /21 30 2046 61380
6 255.255.252.0 /22 62 1022 63364
7 255.255.254.0 /23 126 510 64260
8 255.255.255.0 /24 254 254 64516
9 255.255.255.128 /25 510 126 64260
10 255.255.255.192 /26 1022 62 63364
11 255.255.255.224 /27 2046 30 61380
12 255.255.255.240 /28 4094 14 57316
13 255.255.255.248 /29 8190 6 49140
14 255.255.255.252 /30 16382 2 32764

អនុញ្ញាតអោយ Class C Subnet និង Host IP addresses

ចំនួន bit Subnet Mask CIDR ចំនួន Subnet ចំនួន Host Nets * Host
2 255.255.255.192 /26 2 62 124
3 255.255.255.224 /27 6 30 180
4 255.255.255.240 /28 14 14 196
5 255.255.255.248 /29 30 6 180
6 255.255.255.252 /30 62 2 124

 Sub netting Class C Address:
មានមធ្យោបាយខុសគ្នាដើម្បីកំណត់ subnet ប្រព័ន្ធ network មួយ។ មធ្យោបាយដែល ល្អគឺធ្វើការបានល្អប្រសើរសំរាប់លោកអ្នក។ ក្នុង Class C address មួយមានតែ 8 bit គត់ដែលជាអថេរសំរាប់កំណត់អោយបណ្តា host។ គួចង់ចាំថា subnet bit ចាប់ផ្តើម ពីធ្វេងឆ្ពោះទៅស្តាំ ដោយមិនបោះបង់ចោល ចំនួនបណ្តា bit។ នេះមានន័យថា subnet mask អាចមានដូចខាងក្រោមនេះ:
10000000 = 128
11000000 = 192
11100000 = 224
11110000 = 240
11111000 = 248
11111100 = 252
11111110 = 254
11111111 = 255
លោកអ្នកអាចប្រើ chart ដើម្បីបង្ហាញតម្លៃ IP address:
IP address = 100.15.209.0/23
Subnet Mask = 255.255.254.0
Subnet Mask គិតជា Binary = 11111111 11111111 11111110 00000000
Network bits = 8
Host bits = 9
Subnet bits = 15
IP address = 128.216.55.0/24
Subnet Mask = 255.255.255.0
Subnet Mask គិតជា Binary = 11111111 11111111 11111111 00000000
Network bits = 16
Host bits = 8
Subnet bits = 8
IP address = 222.110.8.61/28
Subnet Mask = 255.255.255.240
Subnet Mask គិតជា Binary = 11111111 11111111 11111111 11110000
Network bits = 24
Host bits = 4
Subnet bits = 4