របៀប Auto-Save ក្នុង Word 2013

iphone របៀប Auto-Save ក្នុង Word 2013 ដោយប្រើ default កម្មវិធី Word រក្សា save ឯកសារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។
ដើម្បីប្តូរចុចលើ FILE tab។
iphoneលើ  Word Start Screen ចុចលើ Options ក្នុង menu list លើខាងឆ្វេងដៃ។
iphoneលើប្រអប់ Word Options dialog box, ចុចរក្សា Save ក្នុង menu list លើខាងឆ្វេងដៃ។
iphoneក្នុងឯកសារ Save documents នៃ Save screen កំណត់ច្បាស់ថា រក្សា Save AutoRecover ព័ត៌មានគ្រប់ ត្រូវបានឆែក។ ប្តូរចំនួននាទីដោយ វាយសរសេរតម្លៃក្នុង។
iphoneចុចលើ OK ដើម្បីរក្សា save ផ្លាស់ប្តូររបស់លោកអ្នក។
iphone