មេរៀនទី២: វិភាគលើសៀគ្វីអេក្រង់ LCD

it-cambo1. បណ្តាសៀគ្វីនៅក្នុងអេក្រង់ LCD អេក្រង់ LCD អាចខូចប្រាំមួយសៀគ្វី ដែលស្ៀគ្វីនីមួយៗមានមុខងា ររៀងៗខ្លួន។ យើងនឹងពន្យល់មុខងាររបស់សៀគ្វីនីមួយៗអោយបានច្បាស់លាស់តាមមេរៀន ដូចបង្ហាញ ខាងក្រោម។
LCD1.1   សៀគ្វី Power Supply សៀគ្វី Power Supply វាមានតួនាទីសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់អនុភាពផ្គត់ផ្គង់ទៅអោយ សៀគ្វី ក្នុងអេក្រង់ LCD តាមធម្មតាតង់ស្យុងចេញក្រៅគឺមាន 12វ៉ុល និង 5វ៉ុលបែងចែក 3.3 វ៉ុល និង 2.5 វ៉ុលឆ្លង កាត់តង់ស្យុង Regulator។ ម្យ៉ាងវិញទៀតមានអេក្រង់ LCD មួយចំនួនបានរចនា ដែលមានតង់ស្យុងចេញក្រៅ មិនមានតម្លៃដែលដែលបាន បង្ហាញខាងលើឡើយ វាអាចមានតម្លៃខុសៗគ្នាអាស្រ័យតាមម៉ាករបស់ LCD លោក អ្នកអាចតែសជាមួយឧបករណ៍ multimeter។
LCD1.2   សៀគ្វី Inverter ផ្តល់អោយតង់ស្យុងខ្ពស់និងមានចរន្តតាមតម្រូវការដែលប្រើជាមួយអំពូល Lamp សៀគ្វី Inverter បង្កើតចរន្តពី 600ដល់ 1000 VA សំរាប់ Inverter មួយគេអាច ប្រើពីឬបួនសំរាប់តង់ស្យុងខ្ពស់។
LCD1.3   អំពូល Backlight (Lamp) អំពូល Backlight ជាប្រភពពន្លឺ ដែលពន្លឺបានបង្កើតពីអំពូល Backlight ឆ្លងកាត់ចូល ក្នុងអេក្រង់ LCD។
LCD1.4   សៀគ្វី Main board/AD Board សៀគ្វីនេះប្តូរពីសញ្ញា analogue RGB បញ្ចូលក្នុងសញ្ញា Digital លើ LCD Driver និងសៀគ្វីត្រូតពិនិត្យ Controller board។
LCD1.5   សៀគ្វី LCD Driver/Controller board សៀគ្វីនេះអនុញ្ញាតអោយបន្ថែមព័ត៌មានពី Main Board និង ត្រង់ស៊ីស្ទ័រក្នុងប៉ាណែល LCD panel។
LCD1.6   សៀគ្វីបន្ទះ LCD ប៉ាណូ សំរាប់ត្រួតពិនិត្យភ្លើងឆ្លងកាត់ដែលប្រើ Liquid crystal
LCD1.7   ដ្យាក្រាម LCD Diagram
LCD
1.8   ស្វែងយល់ពី Power Supply Board
LCD
សៀគ្វី Power Supply ប្រើដើម្បីផ្តល់អនុភាពទៅអោយអេក្រង់ LCD ដែលមាន ចេញក្រៅនិងចូលក្នុង។ មុខងារ របស់ Power Supply គឺសំរាប់ប្តូរពីចរន្តឆ្លាស់ AC 230 វ៉ុលទៅជាចរន្តជាប់ DC ដែលមានតង់ស្យុងសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ លើសៀគ្វី Board របស់អេក្រង់ LCD។
LCD1.9   ប្រភេទ Power Supply ខាងក្នុង តង់ស្យុងចរន្តជាប់ 230វ៉ុលបានចូលក្នុង Power Supply និងចូល ដល់ស្ពានអំផ្លើថ្មចរន្ត AC តាមធម្មតាចូលតាមជើងទី២ និងជើងទីបី។ ចរន្តជាប់ AC បានប្តូរទៅជាចរន្តជាប់ DC។​ កន្លែងដែលមានតម្រងកង់ដង់សាទ័រធំបានជ្រោះអនុភាពដែលមានតង់ស្យុងថេរ តង់ស្យុងចរន្ត DC ត្រូវបានផ្តល់ អោយ ដោយស្វីចត្រង់ស៊ីស្ទ័រ FET។ ស្ៀគ្វីស្វីចត្រង់ ស៊ីស្ទ័រ FET នេះត្រូវបានបិទនិងបើកមានល្បឿន លឿន ដោយការត្រួតពិនិត្យពីថមពល របស់ IC វាបង្កើតជាប្រេកង់លំញ័រដែលមានរលកជារាងការ៉េ។
LCDសៀគ្វីស្វីចត្រង់ស៊ីស្ទ័រ FET ប្តូរបានផ្តល់តង់ស្យុងចរន្តឆ្លាស់ DC សៀគ្វីបិទបើកនៅពេល ដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ ដូចគ្នានិងទទួលទិន្នផលផ្តល់ប្រេកង់រលករំញ័រមានរាងជាការេ។ ប្រេកង់រលករំញ័ររាងជាការេគឺបានផ្តល់ ផ្តល់ទៅ ក្នុងថាមពលត្រង់ស្វ៉ម Switch Mode Power Transformer។ លំញ័របានផលិតតង់ស្យុងទីពីរ តង់ស្យុងទី ពីរនេះ បានបង្កើតជា អំព្លីបាន ជ្រោះផលិតតាមតម្រូវការទន្និផល។ បង្កើតក្នុងថាមពល Power Supply ទទួលបានទិន្នផលជាទូទៅពី 12វ៉ុល និង 5វ៉ុល កន្លែងមានតង់ស្យុង 12វ៉ុលចូលក្នុង IC និងអនុភាព Audio IC។ ចំណែកតង់ស្យុង 5 វ៉ុលនិងឆ្លងកាត់លើមួយឬពីរ Voltage Regulator ដើម្បីទទួលបាន 3.3វ៉ុលនិង 2.5វ៉ុល ទៅក្នុងថាមពល IC ក្នុងសៀគ្វី LCD Driver/Controller board។
LCDចូលចងចាំថាមានអេក្រង់ LCD ជាច្រើនបានចរចនាបង្កើតថាមពល Power Supply ដែលមានស្វីចត្រង់ស៊ីស្ទ័រ Power FET បានបញ្ចូលក្នុង Power Supply របស់ Board។
1.10   ប្រភេទ Power Supply ខាងក្រៅ
LCDអាដាប់ទ័រ Adapter របស់អេក្រង់ LCD
LCDសៀគ្វី Power Supply ខាងក្នុង
LCDលោកអ្នកអាចមើលលើលក្ខណ:ពិសេសរបស់ Adapter LCD មុនប្រើប្រាស់ទិន្នផលដែលបានពីថាមពល Power Supply ខាងក្រៅតាមធម្មតាគឺ 12, 14 ឬ 18វ៉ុល ជាមួយអំពែរចរន្ត ពី 2 ទៅ 4អំពែ។ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ ទទួលបាន ជំនួសសំរាប់ ថាមពល Power Adapter។ លោកអ្នកកំណត់អោយបានច្បាស់ពីលក្ខណ:ពិសេស
ដូចគ្នាឬអំពែខ្ពស់ជាងពីភាពដើមប៉ុន្តែមិនមែន តង់ស្យុងខ្ពស់នោះទេ។ លក្ខណ:ពិសេស របស់តង់ស្យុងដូចគ្នា ដែលតង់ស្យុងនីមួយៗចូលក្នុងអេក្រង់របស់ LCD ម្យ៉ាងវិញទៀត តង់ស្យុងនឹងឆ្លងកាត់តាម Voltage Regulator ពីរឬបី ដើម្បីផលិតចេញជា 5, 3.3 និង 2.5 វ៉ុលចេញទៅ Main board និងសៀគ្វី LCD Controller board។
LCDការភ្ជាប់ Power Supply ខាងក្រៅចូលក្នុងសៀគ្វី LCD

1.11   តែស Power Supply ខាងក្រៅ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់តែស Power Supply ខាងក្រៅល្អឬខូច លោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់ អនុភាពទៅចរន្តជាប់ AC រួចហើយមើលនៅលើភ្លើអំពូល LED នៅខាងលើ ប្រសិន បើវាមិនមានភ្លើងដូចជាក់ស្តែងលើ Adapter គឺវាខូចប៉ុន្តែដំបូងលោកអ្នកត្រូវកំណត់ អោយបានច្បាស់ ថាមពលតង់ស្យុង បានចូលទៅក្នុង Adapter ហើយឬនៅ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើ LED លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យ ដោយប្រើ multimeter ដើម្បីវាស់តង់ស្យុងទទួល បានដោយយោងទៅតាមលក្ខណ:ពិសេសរបស់វា។ ជួនពេលខ្លះកង់ដង់សាទ័រតម្រងខូច នៅក្នុងសៀគ្វី Adapter ដែលបណ្តាមកពីតង់ស្យុងទន្និផលធ្លាក់ចុះច្រើន ហើយលោកអ្នក គិតថាតង់ស្យុងខាងក្រៅនៅល្អប្រសិនបើ LED នៅតែភ្លើធម្មតា។
LCDមធ្យោយបាយត្រឹមត្រូវ លោកអ្នកវាស់តែសមើលលើតង់ស្យុងរបស់ Adapterប្រសិនបើ ឆ្លង កាត់តែស អនុភាព Adapter ល្អប្រសើ (តម្លៃតង់ស្យុងទិន្នផលត្រឹមត្រូវ) ដោយវាស់ជាមួយ multimeter ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាខូចវាមិន លេចចេញបង្ហាញលើអេក្រង់ LCD ឡើយ ថាមពល Adapter ខូចបណ្តាលអោយអេក្រង់ LCD មិនអាចបង្ហាញ។ ដូច្នេះសំនួរ សួរថា “តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថា Power Adapter ខូច ឬ អេក្រង់មានបញ្ហា” បញ្ហានេះ ងាយស្រួលបំផុតដោយគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាតង់ស្យុងដែលចូលទៅក្នុង Power Adapter ភ្លើងអំពូលមិនមាន ស្ថរភាពជាមួយតង់ស្យុងចូល បន្តិចបន្តួច នោះអំពូល LED បានបញ្ចេញពន្លឺព្រិចៗ យើងត្រូវដោះស្រាយលើ Power Adapter ដែលមានបញ្ហា ដែលបណ្តាលមកពីកង់ដង់សាទ័រចេញក្រៅមិនអាចផលិត ចេញទិន្នផល តង់ស្យុង នៅពេលដែលមានអំពូលបំភ្លឺបានភ្ជាប់ជាមួយវា។ លោកអ្នកធ្វើ ការវិភាគលើកង់ដង់ បើសិនជា តង់ស្យុងចេញពីកង់ដង់សារទ័រមិនគ្រាន់លោកអ្នកអាច ដោះដូចចេញដាក់ថ្មី។
LCDលោកអ្នកអាចសាកល្បងដោយប្រើអំពូលតូច 9វ៉ុល ឬ6វ៉ុលភ្ជាប់ដូចបង្ហាញ