មេរៀនទី៤: សៀគ្វី Inverter Board

មេរៀនទី៤: ការស្វែងយល់ពីសៀគ្វី Inverter Board
LCD
សំរាប់ប្រភេទ LCD ថ្មីបំផុត Inverter board ត្រូវបានចូលរួមជាមួយ Power board ដូចដែលបាន បង្ហាញ រូបភាព ខាងលើ។ ប្រភេទអេក្រង់ LCD សេរីចាប់វាមាន Inverter board ដាច់ពីគ្នាពី Power board ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
LCDមានបួនប្រភេទ Inverter ដែលប្រើក្នុងអេក្រង់ LCD

 1. អាំងវឺតទ័រ Buck Royer
 2. អាំងវឺតទ័រ Push Pull (Direct Drive)
 3. អាំងវឺតទ័រ Half bridge
 4. អាំងវឺតទ័រ Full bridge

លេខ 2,3 និង 4 ត្រូវបានហៅថា Direct Drive ពីព្រោះវាអាចបញ្ចេញទៅអោយ អាំងឌុចទ័រ Inductor (Buck Choke) ហើយកង់ដង់បានរកឃើញនៅក្នុង Royer Oscillator។

4.1 អាំងវឺតទ័រ Buck Royer
LCD
ដ្យាក្រាម អាំងវឺតទ័រ Buck Royer

LCDមូលដ្ឋាននៃសៀគ្វី អាំងវឺតទ័រ Buck Royer

LCDសៀគ្វី អាំងវឺតទ័រ Buck Royer នៅក្នុងអេក្រង់ LCD
កន្សោមប៉ាណែល សៀគ្វីអាំងវឺតទ័រតម្រូវការប្តូរពីតង់ស្យុង 12វ៉ុលនៃចរន្តជាប់អោយ ទៅជារាប់រយ ហើយនឹង រាបពាន់តង់ស្យង់ចរន្តជាប់ចេញទៅក្រៅ។ អាំងវឺតទ័រត្រូវបាន កែទំរងសៀគ្វីស៊ីមេទ្រី ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបំបែក បណ្តុំអំពូល Lamp ។ បញ្ចូលក្នុង សៀគ្វី Buck Converter ដែលផ្ទុក IC អាំងវឺតទ័រ (PWM IC) សៀគ្វី Buck P-Channel FET និងសៀគ្វី Buck Choke ហើយនិង Buck Doide។ សៀគ្វី Buck Converter បានប្តូរទៅជា ចរន្តជាប់ DC ដែលមានតង់ស្យុងទាប។ តង់ស្យុងខ្ពស់របស់ត្រង់ហ្វម Transformer និងត្រងស៊ីស្ទ័រគូរបាន បញ្ចេញតង់ស្យុងរាប់ រយវ៉ុលកង់ដង់សាទ័របាន ត្រួតពិនិត្យចរន្ត អំព្លី amplitude ឆ្លងកាត់អំពូល Lamp ជា វិជ្ជមានដោយទម្លាក់តង់ស្យុងប្រហែលស្មើរគ្នាអោយឆ្លងកាត់។ សៀគ្វីបានទទួលការ គាំទ្រនឹងបិទ អាំងវឺតទ័រ Inverter IC ក្នុងករណីដែលតង់ស្យុងឡើងខ្ពស់ ដែលបាន ផលិតតង់ស្យុងខ្ពស់ពី Transformer ដែលមានតម្លៃធម្មតា វាអាចរកឃើញខូច ឬ ដំណើរភ្លឹបភ្លែតៗនៃអំពូល។ IC អាំងវឺតទ័រត្រូវបានត្រួតពិនិ្យតមើលលើ Brightness ប្រេកង់ខ្ពស់តងស្យុង Transformer តាមធម្មតាដំណើរការពី 30 ទៅ 70KHz
ចំណាំ: អេក្រង់ LCD បានរចនាឡើងមានប្រភេទ P-Channel FET រួមបញ្ចូលក្នុង IC និងតែសវាអាចប្រើប្រៀ ធៀបជាមួយវិធីសាស្រ្ត FET តម្លៃគិតជាអូម។។
LCDLCDBuck P-Channel FET គឺ FU9024N, J598 ។ល។ ប្រភេទ FET IC គែ 4431, BE3V1J ។ល។ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រមានចំនួន C5706, C5707 ។ល។
LCD4.2   អាំងវឺតទ័រ Push Pull Inverter
LCD
អាំងវឺតទ័រ Push Pull Inverter បង្ហាញខាងលើ Q1 បានបើកឡើង។ ចរន្តឆ្លងកាត់ ខាងលើ ទៅ T1 បានបង្កើតតង់ស្យុងឆ្លងកាត់ទៅ T1 ទីពីរ កាលណា Q1 បានបិទ អេឡិចត្រង់ម៉ាញេទិចនៅក្នុង T1 បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុង រយះពេលងាប់ ហើយ Q2 ចរន្តឆ្លងកាត់ទាបពាក់កណ្តាលនៃ T1 អេឡិចត្រង់ម៉ាញេទិច បានកើនឡើង។

4.3 អាំងវឺតទ័រ Half Bridge Inverter
LCD
អាំងវឺតទ័រ Half bridge គឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនិងអាំវឺតទ័រ Push pull អេឡិចត្រង់ បានផ្តល់តាមទិសចរន្ត ប្រភេទអាំងវឺតទ័រនេះត្រូវបានរកឃើញជាមួយអេក្រង់ LCD ផងដែរ សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យរបស់ Half bridge inverter គឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង push pull inverter។ ដ្យាក្រាមខាងលើបង្ហាគពី Channel IC ទោលគឺ Q1 និង Q2 អាំងវឺតទ័រ IC ខ្លះអាចមានពីរ Channel ក្នុងគោលបំណងធ្វើអោយតង់ស្យុង Transformer ខ្ពស់។
ទិន្និផលនីមួយៗបានពី Transformer អាចប្រើជាមួយអំពូល Lamp មួយ។
LCD
4.4   អាំងវឺតទ័រ Full Bridge Inverter
LCD
អាំងវឺតទ័រ Full bridge គឺប្រហាក់ប្រហែលអាំងវឺតទ័រ Push pull inverter ប្រភេទ អាំងវឺតទ័រនេះគេច្រើនប្រើជា មួយអេក្រង LCD ដែលចេញចុងក្រោយបំផុត។

គូរត្រង់ស៊ីស្ទ័រឆ្លាស់គ្នា ទោះបីចរន្តផ្តល់ប្រែត្រឡប់ពី Transformer ទីមួយ។ នេះបញ្ជាក់ ថា Q1 និង Q4 ចរន្តឆ្លងកាត់ពី Transformer ទីមួយហើយ Q2 និង Q3 ចរន្តនិងឡើង ឆ្លងតាម Transformer ទីមួយ។ សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យអេក្រង់ហើយត្រួតពិនិត្យរលក Q1, Q2, Q3 និង Q4 សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យប្រតិ្តបត្តិការដូចជា អាំងវឺតទ័រ push pull inverter និង អាំងវឺតទ័រ half bridge inverter លើកលែងតែត្រង់ស៊ីស្ទ័របួន FET កំពង់តែ ដំណើរការតែពីរ។ មានប្រភេទអេក្រង់ LCD ដូចជា HP1703 ដែលប្រើ IC អាំងវឺតទ័រ OZ960 ទិន្នផលទទួលបានពី IC អាំងវឺតទ័រអាចស្របទៅតង់ស្យុងខ្ពស់របស់ Transformer រូបភាពបង្ហាញខាងក្រោម។
LCDបន្ទះសៀគ្វីអាំងវឺតទ័រ Full bridge inverter board
សៀគ្វីអាំងវឺតទ័រ Full bridge inverter រចនាឡើងមាន 4 IC ដែល IC និមួយៗមាន FET (N និង P Channel) នៅក្នុងវា។ IC ទាំងពីរបានប្រើសំរាប់តង់ស្យុងខ្ពស់ពី Transformer
LCDLCDN និង P Channel ដែលមានក្នុង Mosfet IC
ចងចាំថា N និង P Channel Power Mosfet IC អាចមាននៅក្នុង SMD

កំហុសរួមរកឃើញនៅក្នុង អាំងវឺតទ័រ Inverter Board

 1. ស្ងួត​ (មាននៅក្នុង Buck Choke ហើយមានតង់ស្យុងខ្ពស់ក្នុង Transformer)
 2. ក្តៅតង់ស្យុង Transformer ខ្ពស់
 3. ធ្លាយចេញត្រង់ស៊ីស្ទ័រ
 4. តម្លៃកង់ដង់បើក ធំ
 5. អាំងវឺតទ័រ វ៉ុយសីបបើកសៀគ្វី ឬបានបិទអូមខ្ពស់
 6. តម្លៃលកង់ដងសាទ័រចេញក្រៅបណ្តាលអោយ Shutdown និង Brightness ប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរ។
 7. ជើងម្ជុល Pin ជាច្រើនឡើងក្តៅ បានបាត់បង់ការភ្ជាប់

គួរអោយគត់សំគាល់ IC អាំងវឺតទ័រមានភាពរឹងមាំហើយបែរជាខូចវិញ។ ដែលមាន ឈ្មោះ IC TL451ACN, OZ960, OZ962, OZ965, BIT3105, BIT106, TL5001 ។ល។ វិធីវាស់ តង់ស្យុង និងរលកក្នុងអាំងវឺតទ័រ Inverter board។