មេរៀនទី១១: រ៉ស៊ីស្តង SMD Resistor

មេរៀនទី១១:  ស្វែងយល់ពីរ៉ស៊ីស្តង SMD Resistor Code និងការវាស់តម្លៃ
LCD
ប្រភេទរ៉េស៊ីស្តង់ SMD Resistor Code
LCDសៀគ្វី board ដែលប្រើ រ៉េស៊ីស្តង់ SMD Resistor នៅលើវា
LCDប្រភេទរ៉េស៊ីស្តង់ កាលពីមុនដែលមានសញ្ញាកំណត់សំគាល់ពណ៌នៅលើខ្លួនវា