មេរៀនទី១២: កង់ដង់ SMD Capacitor

មេរៀនទី១២:  ស្វែងយល់ពីកង់ដង់សាទ័រ SMD Capacitor Code និងការវាស់តម្លៃ
LCD
គេប្រើ កង់ដង់សាទ័រ SMD Capacitor ជាមួយអេក្រង់ LCD Sumsung កាលណាយើងមើលលើ កង់ដង់សាទ័រ SMD Capacitor វាមានរាងប្រហាក់ប្រហែល និង ប្រភេទរ៉េស៊ីស្តង់ SMD Resistor តម្លៃរបស់វាបានបង្ហាញ នៅលើ សមាធាតុ ដែល មានសរសេរជាលេខ ឬពណ៌សំគាល់ ឧទាហរណ៍ កង់ដង់សាទ័រ ដែលមានក្រហមលើ

ខ្លួនវាដែលមានអក្សរ “A” គឺមានតម្លៃស្មើ 1pF ហើយប្រសិនបើនៅលើខ្លួនវាមានពណ៌ សរសេរអក្សរ “A” ដែរនោះវាមានតម្លៃស្មើ 10pF។

ពណ៌លើខ្លួន អក្សរសរសេរ តម្លៃ
ក្រហម AC

E

G

J

L

N

Q

S

1(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)2(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

3(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

4(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

5(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

6(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

7(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

8(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

9(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

ខ្មៅ AC

E

G

J

L

N

Q

S

U

W

Y

10(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)12(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

15(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

18(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

22(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

27(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

33(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

39(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

47(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

56(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

68(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

82(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

ក្រហមខ្មៅ AA 1(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)10(ពីកូហ្វារ៉ាត pF)

របៀបអានលើកូដកង់ដងសាទ័រ
LCDតម្លៃមានលេខ 1 និងលេខ 2 (លេខចាប់ពី 0-9)
ឧទាហរណ៍: =2.2×103 (1000)=2200pF

S2=4.7×100=470pF
b0=3.5×10=3.5pF

តម្លៃ (និម្មតសញ្ញា33តម្លៃ) សរសេរដោយអក្សរធំនិងអក្សរតូច

A     1.0B   1.1

C     1.2

D   1.3

E   1.5

F   1.6

G     1.8

H     2.0J     2.2

K   2.4

A   2.5

L   2.7

M   3.0

N       3.3

b   3.5p   3.6

Q   3.9

d   4.0

R     4.3

e     4.5

S     4.7

f   5.0T   5.1

U   5.6

m   6.0

V   6.2

W   6.8

n     7.0

X   7.5t  8.0

Y   8.2

y   9.0

Z   9.1

3.4   មេគុណសំរាប់កំណត់វាស់ Multipilier

0= មេគុណ x1.0
1= មេគុណ x10
2= មេគុណ x100
3= មេគុណ x1000
4= មេគុណ x10000
LCDប្រភេទអេក្រង់ Sumsung មានលេខកូដពីរលើវា
LCDតម្លៃ (និម្មតសញ្ញា24តម្លៃ) សរសេរតែអក្សរធំ

A     10B     11

C     12

D   13

E   15

F     16G     18

H     20

J    22

K   24

L   27M   30

N   33

P   36

Q   39

R   43S   47

T   51

U   56

V   62

W   68X   75

Y   82

Z   91

តម្លៃមេគុណ Multipilier

1= មេគុណ x10
2= មេគុណ x100
3= មេគុណ x1000
4= មេគុណ x10000
5= មេគុណ x100000
ស្តង់ដារបស់ Sumsung ដែលមានលេខកូដសរសេរលើ Chip កង់ដង់
LCDឧទាហរណ៍:   R (ពណ៌បៃតង)=3.3×100=330

7(ពណ៌បៃតង)=8.2×1000=8200pF
តម្លៃ (និម្មតសញ្ញា24តម្លៃ) សរសេរអក្សរតូច និងអក្សរធំ

A     1.0B     1.1

C     1.2

D   1.3

E   1.5

H     1.6I     1.8

J   2.0

K   2.2

L   2.4

N   2.7O   3.0

R   3.3

S   3.6

T   3.9

V   4.3W   4.7

X   5.1

Y   5.6

Z   6.2

3   6.84   7.5

7   8.2

9   9.1

 

តម្លៃមេគុណ Multipilier

ទឹកក្រូច= មេគុណ x1.0
ខ្មៅ= មេគុណ x10
បៃតង= មេគុណ x100
ខៀវ= មេគុណ x1000
ស្វាយ= មេគុណ x10000
ក្រហម= មេគុណ x100000

តារាងតម្លៃកង់ដង់ SMD Capacitor ខាងលើគឺត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុន ផលិតដែលមាន លេខកូដ របស់ វាផ្ទាល់ សំរាប់អោយអ្នកជួសជុលងាយស្រួលក្នុងវាស់ ពីតម្លៃរបស់វា នេះគឺជាមធ្យោយបានមួយដែល យើង អាច ដឹងតម្លៃមុនពេលវា ដោយដឹង តាមការមើលឃើញគណនាលើខ្លួនវា។ សន្មត់ថាលោកអ្នកបានរកឃើញ ពណ៌ ក្រហម នៃកង់ដង់ SMD នៅលើសៀគ្វីអេក្រង់ LCD បានដោយងាយស្រួលបំផុត បន្ទាប់មកលោកអ្នករកមើល លើសៀគ្វី វាមានទំហំប៉ុន គ្នានិងពណ៌ដូចគ្នា។ ដោះដូរវាចេញពីសៀគ្វីហើយវាស់តម្លៃរបស់វាម្តងមួយៗរួចហើយ
បន្ទាប់ពីដឹងតម្លៃរបស់វាដឹងតម្លៃហើយ លោកអ្នកអាចដាក់កង់ដង់ថ្មីដែលមានតម្លៃដូចគ្នា។