មេរៀនទី១៤: ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD និង Diode

មេរៀនទី១៤:   ស្វែងយល់ពីត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD និង Diode SMD និងរបៀបវាស់
LCD
ប្រភេទត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor ដែលគេតែងតែប្រើលើសៀគ្វី main board
LCDត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor ដែលប្រើលើសៀគ្វី main board អេក្រង់ LCD ដើម្បីទទួលជោគជ័យ តែសវាស់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor និងឌីយ៉ូត ដំបូងលោក អ្នកត្រូវមើលលើកូដដែល Print នៅលើវា។ ជើងបីរបស់ ឌីយ៉ូត SMD Diode គឺប្រហាក់ ប្រហែលនិង ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor ដែរតែមានមុខងារខុសគ្នា ប្រសិន បើលោក អ្នកមិនដឹងនៃនៅលើឌីយ៉ូត លោកលោកអ្នកអាចចំណាយពេលដើម្បីវាស់តម្លៃវា។
LCDលោកអ្នកមិនត្រូវគិតថា ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD គឺដូចនិង ឌីយ៉ូត SMD នោះទ្បើយវាមាន រូបរាងដូចគ្នា ប៉ុន្តែមុខងារ របស់វា មិនដូចគ្នាឡើយ។លោកអ្នកអាចមើលនៅលើ board ខាងលើ។ ខាងក្រោមនេះតារាងលេខកូដត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor និង ឌីយ៉ូត SMD Diode និងលក្ខណ:ពិសេសរបស់វា។
LCDLCD