មេរៀនទី១៥: តែសវាស់ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD

មេរៀនទី១៥:   តែសវាស់ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor
ការវាស់ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor គឺមានភាពពិបាកជាងវាស់កង់ដង់ និងរ៉េស៊ីស្តង់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ធម្មតា មានជើងប៉ូលបី ហើយត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor ក៍មានប៉ូលបីដែរ ត្រង់ ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor គឺជាប្រភេទឌីគីតាល់ ខុសពីត្រង់ស៊ីស្ទ័រធម្មតាជាប្រភេទ Analogue ពិបាកវាស់ជាងឌីគីតាល់។ រូបភាពខាងក្រោម បង្ហាញ ពីសៀគ្វីរូប វាមាន ជើងបី B (Base) ចូលចរន្តពីក្រៅ ជើង C(Collector) ចេញក្រៅ និង E(Emitter) ម៉ាស់ដី GND។
LCDសៀគ្វីដ្យាក្រាមរូបរបស់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ SMD Transistor ដែលជាប្រភេទ NPN ឌីគីតាល់ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ
LCDយើងអាចប្រើធ្យោបាយតែមួយគត់គឺវាស់ហើយធ្វើនិងតម្លៃដែលសរសេរលើខ្លួនវា
LCD