មេរៀនទី១៦: វាស់ឌីយ៉ូត SMD Diode

មេរៀនទី១៦:   វាស់តែសឌីយ៉ូត SMD Diode
LCDLCD
កាច់ដាក់លើមេគុណ x10គឺឡូអូម ដើម្បីតែសឌីយ៉ូត SMD Diode ដើម្បីឆែកឌីយ៉ូត SMD គឺលោកអ្នកធ្វើតែសធម្មតាដូច ឌីយ៉ូតធម្មតា ប្រសិនបើប្រើឧបករណ៍ Analogue គឺកាច់ដាក់លើមេគុណ x10គឺឡូអូម ប្រសិនបើ ឌីយ៉ូត SMD Diodeនៅល្អគឺវាចេញ តម្លៃតែម្តង ប្រសិនបើចេញតម្លៃពីរដង នោះមានន័យថាខុសពីធម្មតាវាលោតចុះឡើង។