មេរៀនទី១៧: IC លើសៀគ្វីអេក្រង់ LCD

មេរៀនទី១៧:   ដើម្បីមើលកូដ IC នៅលើសៀគ្វីអេក្រង់ LCD
LCDIC Regulator Voltage 3.3វ៉ុល
ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទ IC ដែលគេប្រើជាមួយអេក្រង់ LCD Monitor
AIC 1084-33 ជាប្រភេទ IC Regulator ទិន្នផលចេញ 3.3វ៉ុល និងចូល 5វ៉ុល
KA278R33 ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 3.3វ៉ុល និងចូល 5វ៉ុល
RT9164-25CG ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 2.5វ៉ុល
LM2596 ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 5វ៉ុល និងចូល 12វ៉ុល
AMC2576-5 ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 5វ៉ុល និងចូល 12វ៉ុល
78M05 ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 5វ៉ុល
78M12 ជាប្រភេទ IC Voltage Regulator ទិន្នផលចេញ 5វ៉ុល
APC5522KCTR ទិន្នផលទទួល ជើងទីមួយ Pin1 3.3វ៉ុល ជើង Pin4 2.5វ៉ុល
និងតង់ស្យុងទទួលបាន 5វ៉ុល
TDA70553A សំរាប់ប្រើជា IC អាំភ្លើសំលេង
TDA8227p សំរាប់ប្រើជា IC អាំភ្លើសំលេង
TDA7486 សំរាប់ប្រើជា IC អាំភ្លើសំលេង
LCDLCDLCD
ចូរលោកអ្នកស្រាវជ្រាវពីឧបករណ៍ដែលមានជើងបីគឺជា Voltage Regulator ដែល ត្រូវវាស់តង់ស្យុង​ ជួនពេលខ្លះឧបករណ៍ ជើងបី Voltage Regulator អាចប្រើបានជា មួយ Mosfet ។
LCDចំណាំ: នៅពេលអនាគតលោកអ្នកអាច រកឃើញប្រភេទ IC Voltage Regulator ដែលមានជើបួន ដែលអាចប្រើមានមុខងារផ្សេងគ្នា។