មេរៀនទី២០: វិភាគរកតង់ស្យុងអេក្រង់ LCD

មេរៀនទី២០:  វិភាគរកចំណុចតម្លៃវាស់តែសតង់ស្យុងអេក្រង់ LCD

ភាគតម្លៃវាស់តែសតង់ស្យុងអេក្រង់ LCD គឺជាមធ្យោយបាយលឿនដើម្បីកំណត់ ពីកន្លែងតំបន់ដែល សមាធាតុ ស្ថិតនៅ។ មានអ្នកជំនាញជួសជុលអេឡិចត្រូនិកជាច្រើន ចំណុចទីតាំងដែលខូចបានច្បាស់ ពេលនេះ លោកអ្នក រៀនកំណត់ចំណុចវាស់តង់ស្ុង នៅក្នុងសៀគ្វីអេក្រង់ LCD។ សូមប្រយ័ត្ន: មុនពេលចាប់ ផ្តើមដោះ ចំណុច នីមួយៗក្នុង អេក្រង់ LCD លោកអ្នកត្រូវមាន បទពិសោធន៍ជួសជុលអេឡិចត្រូនិក និងយល់ដឹង ពីចរន្តអគ្គិសនី ចរន្តជាប់ AC បើពុំដូច្នោះ វានឹងធ្វើអោយលោកអ្នកឆក់។
LCDដំបូងមើលលើនិមិតសញ្ញា នៃចរន្តជាប់ AC នៅលើសៀគ្វី មុនពេលវាស់ចរន្តអគ្គីសនី សូមប្រយ័ត្នចរន្ត AC វាអាចធ្វើអោយឆក់ លោកវាស់ដោយប្រើឧបករណ៍ វ៉ុលម៉ែតដើម្បី វាស់តង់ស្យុង ហើយតង់ស្យុងចរន្តជាប់ AC គឺមាន 220វ៉ុល
LCDវាស់លើជើងទាំងពីរ មើលតង់ស្្យុង
LCDសំរាប់ស្រុកខ្មែរតង់ស្យុង 210វ៉ុលឬអាចខ្យោយជាង សំរាប់ជប៉ុន អាមេរិក 110វ៉ុល សូមចំណាំថា ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិករបស់ ជប៉ុន ច្រើនតែប្រើតង់ស្យុង 110វ៉ុល។