មេរៀនទី២: ថ្ម CMOS កុំព្យូទ័រ

ថ្ម CMOS បានផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅអោយ CMOS chip កាលណាកុំព្យូទ័រ laptop ត្រូវបានបិទ។ កុំព្យូទ័រ Laptop មានថ្ម CMOS battery ឬហៅថា RTC battery។ ថ្ម CMOS ភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅប្រព័ន្ធ System សៀគ្វី Board ទាំងមូលហើយវាជួយដល់ ការបង្កើត BIOS ដូចជាម៉ោង system time កាលបរិច្ឆេទ date។ ថ្ម CMOS អាច សាកឡើងវិញកាលណាកុំព្យូទ័រ laptop បានដោតភ្លើងចូល។ ថ្មី CMOS មានទំហំតូច ក្នុងរូបភាពខាង ក្រោម ជាថ្ម CMOS ប្រភេទកុំព្យូទ័រចាស់ ដែលគេធ្លាប់ប្រើ វាអាច ដោះ ដូរបានកាលណាវាលេងសាកថាមពល។
Laptop Repairមានថ្ម CMOS ប្រភេទផ្សេងទៀត ដែលមានមូលដ្ឋាន ពីរគ្រាប់ មានខ្សែកាបពីរដែល ដោតភ្ជាប់ជាមួយ ប្រព័ន្ធ System board។ ថ្មនេះអាចដោះចេញក្រៅនិងប្តូរវាចេញ
Laptop Repairក្នុងរូបភាពបន្ទាប់ លោកអ្នកមើលឃើញថ្ម CMOS ដែលផ្សារភ្ជាប់ នៅ លើ សៀគ្វី board ដើម្បីដោះថ្មនេះបាន លោកអ្នកនឹងផ្សារដោះ ចេញ ពីប្រព័ន្ធសៀគ្វី board
Laptop Repair2.1 ទីតាំងថ្ម CMOS ស្ថិតនៅលើកុំព្យូទ័រ ក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop មួយចំនួនមានថ្ម CMOS ងាយស្រួសដោះចេញក្រៅពីខាងក្រោម ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទ Dell Inspiron 1720 បង្ហាញខាងក្រោម
Laptop Repairតែមាន laptop មួយចំនួនដែលមានថ្ម CMOS បានដាក់លាក់ក្នុងក្រោម keyboard ឧទាហរណ៍ ដូចជាប្រភេទ HP Compaq nc6400 ខាង ក្រោម នេះ
Laptop Repairថ្ម CMOS ដែលលាក់នៅក្រោមគំរប laptop ដូចជា Toshiba Satellite A305
Laptop Repair2.2 CMOS បង្ហាញបញ្ហាអ្វី
នៅពេលដែលអស់ថ្ម CMOS ពេលនោះ ម៉ោង កាលបរិច្ជេទ ដើរខុស ពីធម្មតាវាមិន អាច ចងចាំបានទោះបីលោកអ្នកកែតម្រូវ យ៉ាងណាក៏ ដោយ។ កាលណាប្រើរយ: ពេលយូរវា នឹងអស់ថមពលលេង សាក ចូលថាមពលបានទៀត។ ថ្ម CMOS សំរាប់ ចងចាំ Password លោក អ្នកអាចដោះដើម្បី Clear BIOS Password ចេញ។