មេរៀនទី៧: ឧបរកណ៏ Web Camera

កុំព្យូទ័រ Laptop ទំនើបជាច្រើនក្រោយៗនេះមានភ្ជាប់ជាមួយ web camera នៅខាង លើប៉ាណែល display panel ដែល web camera មិនមែនជាផ្នែកនៃអេក្រង់ LCD ឡើយ ឧបករណ៏ web camera នេះស្ថិត នៅដាច់ដោយឡែកពីសៀគ្វី board ហើយ វាអាចដោះចេញពីអេក្រង់ LCD ចេញក្រៅបាន។
Laptopមានអ្នកជួសជុល មួយចំនួនបានគតិតថា web camera គឺជាផ្នែកនៃអេក្រង់ LCD តាមការពិតវាពមមែន ដូច្នោះ ឡើយ។ ឧបករណ៏ web camera ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅលើ ប្រព័ន្ធ Board ដែលឆ្លងកាត់តាមខ្សែដោតលើក្បាល Connector នៅជ្រុងខាងស្តាំដៃ នៃសៀគ្វី web camera board។ ខ្សែកាប web camera រត់ដំណើរការតែម្នាក់ ឯង មិនទាក់ទងជាមួយអេក្រង់ LCD ឡើយ។
Laptopឧបករណ៏ web camera board និងអេក្រង់ LCD មានបណ្តុំពីរផ្នែកហើយអាចដោះ ចេញក្រៅឬប្តូរបាន។
7.1 បញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយ Web កាមេរ៉ា
នៅពេលដែលកាមេរ៉ារបស់លោកអ្នក បានបឈ្ឈប់ធ្វើការ លោកអ្នកអាចមើលឃើញ កាមេរ៉ា camera រាវរកនៅលើ device manager ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើការ តើលោកអ្នក អាចធ្វើអ្វី? លោកអ្នកព្យាយាមដំឡើងឡើងវិញ webcam driver ដែលវាអាចជួស ជុលបញ្ហារបស់ កាមេរ៉ាបានឡើងវិញ តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី ជួស ជុល driver បាន
ដើម្បី ចូលទៅដល់ device manager ហើយរកមើលកាមេរ៉ា webcam វាបាន បង្ហាញក្នុងឧបករណ៏ USB device ចុចលើស្តាំដៃកាមេរ៉ា webcam រួចហើយ ដោះចេញ uninstall driver។ ឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រ laptop បាន boot ចូលហើយរាវ រកកាមេរ៉ា webcam និងដំឡើង driver ឡើងវិញវានឹងធ្វើការបានធម្មតាវិញ។