មេរៀនទី៨: ត្រចៀកទ្វាសន្លឹកអេក្រង់

ត្រចៀកទ្វាសន្លឹកអេក្រង់មានពីរ នៅសងខាងអេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រ Laptop វាធ្វើអំពី ដែកសំរាប់បិទបើកអេក្រង់ គេអាចបើកអេក្រង់ក្នុងមុំ 90 ដឺក្រេ ឬ 110 ដឺក្រេក៏បាន វាមានលំនឹងទប់ជាប់អេក្រង់មិនអោយបត់បែនបាន។
Laptopត្រចៀកទ្វាអេក្រង់ ភ្ជាប់ទៅចែកជាពីរនៃអេក្រង់ display panel តាមធម្មតាត្រចៀក ទ្វាមានពីរស្ថិត នៅ ឆ្វេងស្តាំ របស់ ប៉ាណែល display panel។ មានវីសពីរ មូលភ្ជាប់ លើអេក្រង់ LCD ដោយសុវត្ថិភាព ត្រចៀកទ្វា អេក្រង់ មិនអាចជួសជុលបានឡើយ ប្រសិនបើត្រចៀកទ្វា ខូចនោះមិនអាចរក្សាទប់អេក្រង់អោយមានលំនឹងបានឡើយ វានឹងដេក មិនអាចដាក់បានមុំ 90 ឬមុំមួយ។
Laptopនៅលើរូបភាពខាងក្រោមកុំព្យូទ័រ laptop ដោះអេក្រង់ LCD ចេញ។
Laptopដើម្បីដោះឬដូរ សន្លឹកទ្វា លោកអ្នកអាចដោះបានទាំងពីរ នៅលើប៉ាណែល display panel លើកុំព្យូទ័រ។