មេរៀនទី៩: ចរន្ត AC/DC Power Adapter

មេរៀនទី៩: ចរន្តឆ្លាស់ និងចរន្តជាប់ AC/DC Power Adapter
ឧបករណ៏ AC/DC power adapter ដែលប្តូរពីតង់ស្យុងចរន្តឆ្លាស់ AC ទៅជា ចរន្ត DC power តាមតម្រូវ ការកុំព្យូទ័រ laptop។
Laptop
ឧបករណ៏ AC/DC power adapter ឬគេហៅថា power supply ឬហៅ ឧបករណ៏ប្តូរចរន្តឆ្លាស់ AC power ទៅជាចរន្តជាប់ DC power តាមតម្រូវការ របស់កុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នក។ ឧបករណ៏ AC/DC adapter ផ្គត់ថាមពល សំរាប់កុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយសាកចូលថ្ម វាមានសារ:សំខាន់បំផុតសំរាប់ប្រើផ្គត់ ផ្គង់ទៅ អោយ កុំព្យូទ័រ Laptop ទាំងមូល។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មើល adapter ថ្មីលោកអ្នកត្រួតពិនិ្យត ដូចខាងក្រោម:
– នៅលើ adapter ថ្មីត្រូវតែមានការណែនាំនៅលើវា កំណត់សំគាល់ប្រើប្រាស់
– នៅលើ adapter ថ្មីត្រូវតែមានតង់ស្យុងកំណត់ Input 100-240V និង Output 12v ឬ 19V ត្រូវតម្រូវការ កុំព្យូទ័រ មាកផ្សេងៗគ្នា ដែលនៅលើ adapter ខាងក្រោម របស់ Toshiba ប្រើ outputs 19V-3.42A។
Laptopតង់ស្យុងចេញក្រៅត្រូវតែដូចគ្នា កំណត់សំគាល់នៅលើ Adapter លោកអ្នកមិនអាច ប្រើដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់ ជាង ឬទាបជាងបានឡើយ។ ឧទាហរណ៏ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop របស់ខ្ញុំត្រូវការទាមទារ តង់ស្យុងតែ 19v-3.42A ឬអាចប្រលបាន adapter ដែលមានតង់ស្យុង 19v-3.95A ដែលមិនអាច លើបានឡើយ។
19.1 តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតែស ឬជួសជុល Power Adapter កុំព្យូទ័រ laptop ចេញថ្មីទំនើប មាន power adapter បានបិទត្រានៅលើវា ហើយ លោកអ្នកមិនអាច ជួសជុលវាដោយខ្លួនឯងបានឡើយ រងចាំផុត ការធានាសិន។ ប្រសិនបើ adapter ខូចលោកអ្នកនឹងអាចទិញថ្មី ឬយកទៅកន្លែលក់កុំព្យូទ័រ ដែល លោកអ្នក បានជាវ។
– តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដឹងថា AC adapter ខូចងាប់? លោកអ្នកអាចធ្វើតែសជា មួយឧបករណ៏ វ៉ុលម៉ែត voltmeter នៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីការវាស់ប្រើ ជាមួយឧបករណ៏តែសវាស់ឃើញ 15V adapter មើល ឃើចេញក្រៅ output គឺ 15.45V មិនន័យថាដំណើរការធម្មតាមិនមានអ្វីខុសពីធម្មតាឡើយ តែប្រសិនបើ តង់ស្យុង ចេញក្រៅ output voltage មានតម្លៃតូចឬខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែបើ វាស់ឃើញ 0V មានន័យថា Adapter នោះខូចដែល បណ្តា មកពីឆេះ ឬខូចអ្វីមួយ។
Laptop
– ប្រសិនបើខូច adapter មិនអាចដោតបាន លោកអ្នកអាចប្តួរថ្មីមួយផ្សេងទៀត។ ត្រូវកំណត់អោយបាន ច្បាស់ ថាអាថ្មី អាច ដោតភ្ជាប់វាមានទំហំប៉ុនគ្នា និងអាថាស់ដែរ អត់ តង់ស្យុងដូចគ្នា ចំនួនអំពែ ស្មើ គ្នាពិសេសគឺ ក្បាន ដុយ ដោយត្រូវគ្នា ជួនកាលវា មានទំហំតូចឬធំ មិនអាច ដោត បញ្ចូលបាន ដែលបានខូច។