មេរៀនទី១០: ប្រអប់ថ្មកុំព្យូទ័រ Laptop

ថ្ម battery គឺជាថាមពលទីពីរសំរាប់ laptop ដែលបានទទួលថាមពលពី Adapter ហើយថ្ម battery បានទទួលសាកចរន្តអគ្គិសនីចេញ គេអាចប្រើថ្មដោយមិនបាច់ប្រើ adapter ទោះបីផ្តាច់ចេញពី Adapter ក៏ដោយថ្មនៅតែអាចផ្គត់ផ្គង់បានទាំង មូល ក៏បានតែប្រើបានក្នុងរយ:ពេលកំណត់ ពី ពីរទីបីម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ។
Laptopថ្មកុំព្យូទ័ឬ Laptop មានម៉ូដែលផ្សេងគ្នា តាមលក្ខណ:ពិសេសរបស់មាកវានីមួយៗ កុំព្យូទ័រ laptop មានថ្ម battery ចម្បងដែលភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធសៀគ្វី Board។
Laptop10.1 ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មរបស់កុំព្យូទ័រ Laptop
យើងអាចនិយាយថា laptop របស់លោកអ្នកមិនដំណើរការ គឺដោយសារពីថាមពល ថ្ម battery វាធ្វើការបានល្អ ប្រសើពី AC ដើម្បីដោះចេញពី laptop ហើយដំឡើង។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop មិន អាចទទួលបានថ្ម ឬមិន អាចដំឡើងភ្ជាប់ប្រើជាមួយថ្ម បាន លោកអ្នកព្យាយាមដោះដូរថ្ម ថ្មីមួយគ្រាប់ ប្រសិនបើនៅតែមានបញ្ហាដូចនេះ ទៀត មូលហេតុនេះគឺបណ្តាមកពីខូចលើប្រព័ន្ធ board។
10.2 កាលណាកុំព្យូទ័រ Laptop ខូចលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណា
ខាងក្រោមនេះនឹងពន្យល់ពីបញ្ហាកុំព្យូទ័រ laptop ខូចនិងរកបញ្ហារបស់វា។ នៅក្នុង មេរៀនបន្ទាប់ បង្រៀនបញ្ហា ជួបប្រទេះ ជា មួយម៉ូដែល និងមាកមានលក្ខណ:ផ្សេងៗ ឧទាហរហ៏ កាលណាកុំព្យូទ័រ Laptop ខូច ពេលដោយ power adapter រួចហើយ ចុចលើប៊ូតុង power មិនមានចេញសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ កុំព្យូទ័រ laptop នឹងមិនលឺ សំលេង អ្វីសោះ ភ្លើងអំពូល LED ក៏មិនភ្លឺ កង្ហាក៏មិនវិល ហើយនៅលើអេក្រង់ ឃើញ ពណ៌ខ្មៅ នៅគឺកុំព្យូទ័រ Laptop ខូច។ តើក្នុងករណីនេះលោកដោះស្រាយយ៉ាងណា?
– កំណត់អោយបានច្បាស់ ថាតើបានដោយចូលក្នុងដោយភ្លើងមានចរន្តរត់ចូលឬ យ៉ាងណា ព្យាយាមមើល ភ្លើង ដោតដុយ។
– តែសកុំព្យូទ័រ DC power adapter កំណត់តង់ស្យុងចេញក្រៅត្រឹមត្រូវឬយ៉ាង ណា លោកអ្នកអាចតែស DC power adapter ដោយវាស់វ៉ុលម៉ែត។
– ការធ្វើតែសឃើញថា DC adapter ដំណើរការល្អប្រសើរ ហើយមានតង់ស្យុង ចេញក្រៅត្រឹមត្រូវ ក្នុងករណី នេះ លោកអ្នកដកចេញ power adapter ពីកុំព្យូទ័រ laptop ដោះចេញថ្ម battery រងចាំពីរឬបីនាទី រួចហើយដាក់ adapter ចូលវិញ។
ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop នៅតែមិនដំណើរការ នោះគឺមកពី motherboard បណ្តាលមកពីបញ្ហារន្ធដោត Power។ កាលណារន្ធដោយ DC power ខូចហើយ motherboard និងមិនទទួលថាមពលពី adapter។ ក្នុងករណី នេះលោកអ្នកនឹង ដោះសំណុំ កុំព្យូទ័រ laptop ហើយប្តូររន្ធ power ឬអាចជួសជុលរន្ធដោតដុយ Power Jack របស់ កុំព្យូទ័រ laptop។
ឧទាហរណ៏កាលណាលោកអ្នក ដោត DC power adapter ចូលរួចហើយចុចលើ ប៊ូតុង power កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើមលឺសំលេងធម្មតា ហើយអំពូល LED ធ្វើការ ធម្មតាតែមិនមានបង្ហាញលើអេក្រងសោះ។
Laptopមើលលើអេក្រង់ ប្រសិនបើឃើញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ តែខ្សោយណាស់ លោកអ្នកអាច ឆែកមើលបណ្តាល ពីអំពូល Backlight ខូច។
Laptopប្រសិនបើមិនមានរូបភាពនៅលើអេក្រង់ laptop LCD លោកអ្នកធ្វើតែសកុំព្យូទ័រ laptop ដោយប្រើ external monitor ដើម្បីដោតចេញក្រៅមើលរូបភាព។ ដើម្បី ភ្ជាប់ទៅ external monitor ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ VGA port របស់កុំព្យូទ័៏រ laptop រួចហើយបើក កុំព្យូទ័រ laptop។ លោកអ្នកអាច video ចេញក្រៅ external monitor ដោយចុចលើ Fn និង F4 នៅលើ កុំព្យូទ័រ HP laptop ហើយ Fn និង F5 លើ កុំព្យូទ័រ Toshiba laptop ហើយ Fn និង F7 លើ កុំព្យូទ័រ IBM laptop។ លោក អ្នកមើលឃើញ external monitor ធ្វើការបានធម្មតាប៉ុន្តែ នៅ លើអេក្រង់ LCD នៅតែមិនមានរូបភាពអ្វីសោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជួបបញ្ហានេះ គឺខូចអេក្រង់ LCD ឬខ្សែកាប video យើងអាចដោះខ្សែកាបហើយភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយ motherboard និងអេក្រង់ LCD ដោតឡើងវិញ ក្បាល កាប LCD ទៅ Video។
Laptopក្នុងករណីទាំង internal និងអេក្រង់ external ខូច ទាំងពីរមិនចូលរូបភាព មានន័យ ថាមិនទាក់ទងជាមួយអេក្រង់ LCD ឬខ្សែកាប video។ តាមបទពិសោធន៏ ដែលធ្លាប់ ជួបប្រទេះ គឺបណ្តាលមកពី RAM របស់ កុំព្យូទ័រ laptop។
Laptopព្យាយាមដោះជួតជើង RAM រួចហើយដាក់ចូលក្នុង memory module វិញ បើសិន ជានៅតែមិនភ្ជាប់ដំណើរ ការកើត លោកអ្នកព្យាយាមប្រើច្រាស ឬជុជបោះសំអាត ក្នុងជើង memory module អោយអស់ដីចេញ ហើយ ព្យាយាមដោះចេញពីជើង ម្ខាងទៀត ក្នុងករណីដោះជួតដាក់់វិញមិនដំណើរការ នោះបណ្តាមកពី RAM ខូច។
Laptopព្យាមយាមដោះថ្មចេញ និង hard drive ហើយនិង DVD drive រួចហើយបើក កុំព្យូទ័រ laptop ដោយគ្មាន សមាស ធាតុទាំងអស់នេះ។
Laptopព្យាយាមបើក laptop ជាមួយ external monitor កាលណាខ្សែកាប video មិន អាចភ្ជាប់ទៅ motherboard បាន បើសិន កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើម Video ចេញ ទៅអេក្រង់ external monitor នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ
Laptopក្នុងករណីដែលលោកអ្នកដោះ hard drive និង DVD drive មិនអាចជួយដោះ ស្រាយបានអ្វីសោះ ដោះខ្សែកាប video ក៏មានអាចជួយដោះស្រាយអ្វីដែរ។ លោក អ្នកបន្តរុករកមើលម្តុំម្តងមួយៗ ហើយធ្វើតែសវាតាមជំហាន។ បើកសិនជាដោះ wireless card ឬ modem ឬផ្តាច់ចេញ keyboard ក៏នៅតែមិនអាចដោះស្រាយ។
Laptopនៅតែមិនអាចមើលឃើញ video នៅលើ external monitor
Laptopចុចក្រោយ លោកអ្នកដោះកុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយដោះ motherboard ចេញ
Laptopចុចក្រោយ លោកអ្នកដោះកុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយដោះ motherboard ចេញ
Laptopនៅលើរូបភាពខាងក្រោមនេះ motherboard បានដោះចេញពីសុំណុំ ប្រព័ន្ធ system
– សៀគ្វី Motherboard ក្នុងករណីខ្លះកាត video card ដាក់ជាប់លើ ប្រព័ន្ធ motherboard។
– CPU ជាមួយដែកត្រជាក់ heat sink និងកង្ហា
– លោកអ្នកមើលលើ memory module នៅល្អប្រសើរ
– ប៉ូតុង power លើ board សំរាប់ចុចបើកលើប្រព័ន្ធ system
– ធ្វើការជាមួយ DC power adapter
នៅតែមិនអាចទទួលបានវីដេអូ video ចេញទៅអេក្រង់ external monitor ប្រព័ន្ធ system បានបើក កង្ហាត្រជាក់ fan ចាប់ផ្តើមវិលតែមិនមានវីដេអូចូល។ បញ្ហានេះ 95% motherboard ខូចមិនអាច ដំណើរការបាន។ កាលណា CPU ខូចវាអាច បណ្តា motherboard ខូចបានដែរ។