មេរៀនកម្មវិធី Syntax Assembly

មេរៀន មូលដ្ឋានភាសា Assembly

ភាសា Assembly គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធីមានកម្រិតទាបសម្រាប់កុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ ផ្សេងទៀតដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបានជាក់លាក់ដើម្បីស្ថាបត្យកម្មកុំព្យូទ័រ។ ភាសា Assembly ត្រូវបានបម្លែងទៅជាកូដម៉ាស៊ីនដែលអាចប្រតិបត្តិ កម្មវិធីដោយប្រើឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះ ដែលសំដៅជា assembler ដូច NASM មួយ MASM ។ល។
គុណសម្បត្តិនៃភាសា Assembly:

ការយល់ដឹងនៃភាសា ការប្រជុំគ្នាមួយផ្តល់នូវចំនេះដឹង:
– Interface កម្មវិធីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដំណើរការ processor & BIOS

– ការតំណាងនៃទិន្នន័យនៅ ក្នុងសតិនិង ឧបករណ៍ខាងក្រៅផ្សេងទៀត
– របៀបនៃការដំណើរការ និងប្រតិបត្តិការ
– របៀប ណែនាំ អំពីការចូលដំណើរការ និង ដំណើរការទិន្នន័យ
– របៀប កម្មវិធីមួយចូលដំណើរ ជាមួយ ឧបករណ៍ខាងក្រៅ
លក្ខណៈពិសេសជាមូលដ្ឋាននៃផ្នែករឹងកុំព្យូទ័រ
Processor បានគាំទ្រដល់ទំហំទិន្នន័យដូចខាងក្រោម:

 • Word: a 2-byte data item
 • Doubleword: a 4-byte (32 bit) data item
 • Quadword: an 8-byte (64 bit) data item
 • Paragraph: a 16-byte (128 bit) area
 • Kilobyte: 1024 bytes
 • Megabyte: 1,048,576 bytes

ប្រព័ន្ធលេខគោលពីរ Binary

Bit value

1 1 1 1 1 1 1 1

Position value as a power of base 2

128 64 32 16 8 4 2 1

Bit number

7 6 5 4 3 2 1 0

The value of a binary number is based on the presence of 1 bits and their positional value. So the value of the given binary number is: 1 + 2 + 4 + 8 +16 + 32 + 64 + 128 = 255, which is same as 28 – 1.

ប្រព័ន្ធលេខគោល១៦ Hexadecimal

Decimal number

Binary representation

Hexadecimal representation

0 0 0
1 1 1
2 10 2
3 11 3
4 100 4
5 101 5
6 110 6
7 111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F

Binary Arithmetic

The following table illustrates four simple rules for binary addition:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1
0 1 1 1
+0 +0 +1 +1
=0 =1 =10 =11

Rules (iii) and (iv) shows a carry of a 1-bit into the next left position.

ឧទាហរណ៍:

Decimal

Binary

60 00111100
+42 00101010
102 01100110

ឧទាហរណ៍:

Number 53 00110101
Reverse the bits 11001010
Add 1 1
Number -53 11001011

 ១- មេរៀន  មូលដ្ឋាន Syntax

កម្មវិធី Assembly ត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែក:

 • ផ្នែក data

section .bss

 • ផ្នែក bss

section .text

global main

main:

 • ផ្នែក text

Syntax ការប្រកាស Assembly

[label]     mnemonic    [operands]   [;comment]

បន្ទាប់ពីមានឧទហរណ៍ខ្លះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៃប្រភេទភាសា Assembly:
INC COUNT  ; Increment the memory variable COUNT

MOV TOTAL, 48  ; Transfer the value 48 in the

; memory variable TOTAL

ADD AH, BH          ; Add the content of the

; BH register into the AH register

AND MASK1, 128 ; Perform AND operation on the

; variable MASK1 and 128

ADD MARKS, 10    ; Add 10 to the variable MARKS

MOV AL, 10          ; Transfer the value 10 to the AL register

កម្មវិធី Assembly បង្ហាញពាក្ស Hello World

section .text
    global  main               ; must be declared for linker (ld)
main:                          ; tells linker entry point
        mov     edx,len        ;message length
        mov     ecx,msg ;message to write
        mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)
        mov     eax,4          ;system call number (sys_write)
        int     0x80           ;call kernel

        mov     eax,1          ;system call number (sys_exit)
        int     0x80           ;call kernel
section .data
msg     db      'Hello, world!', 0xa   ; our dear string
len     equ     $ - msg                ; length of our dear string
លទ្ធផលចេញ: Hello, world!
មេរៀន  Memory  Segments
យើងបានពិភាក្សារួចហើយចំនួនបីផ្នែកនៃកម្មវិធី Assembly ផ្នែកទាំងនេះតំណាងឱ្យចម្រៀកសតិជាច្រើនផងដែរ។
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រសិនបើអ្នកជំនួសពាក្យគន្លឹះផ្នែកជាមួយ Segment អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នា។ សូមសាកល្បងកូដដូចខាងក្រោម:
segment  .text         ; code segment
    global main                ; must be declared for linker
main:                          ; tell linker entry point
        mov     edx,len        ; message length
        mov     ecx,msg ; message to write
        mov     ebx,1          ; file descriptor (stdout)
        mov     eax,4          ; system call number (sys_write)
        int     0x80           ; call kernel
        mov     eax,1          ; system call number (sys_exit)
        int     0x80           ; call kernel
segment  .data                 ; data segment
msg     db      'Hello, world!',0xa    ;our dear string
len     equ     $ - msg                ;length of our dear string
លទ្ធផលចេញ: Hello, world!

 ២- មេរៀន  Register

ប្រតិបត្ដិការ processor ដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យដែលបានដំណើរការនោះ។ ទិន្នន័យនេះអាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងសតិនិងចូលដំណើរការ។ ទោះជាយ៉ាងណាការ អានទិន្នន័យពីនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យចូលទៅក្នុងសតិ ដំណើរការយឺត នឹងដំណើរការ ដ៏ស្មុគស្មាញនៃការផ្ញើ ទិន្នន័យ តាម bus បញ្ជានិងការចូលទៅក្នុងឯកតាផ្ទុក ការចងចាំ និងការទទួលទិន្នន័យតាមរយៈ Channel ដូចគ្នា។
Processor Registers
មាន 32-bit និងប្រាំមួយ 16-bit processor registers ក្នុង IA-32។ បែងចែកជាបី ប្រភេទ

 • General registers
 • Control registers
 • Segment registers

Register ទូទៅ បែងចែកជាក្រុម:

 • Data registers
 • Pointer registers
 • Index registers

Register ទិន្នន័យ

មានបួន 32-bit ប្រភេទ data registers ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គិត, ប្រមាណវិធី logical និងប្រមាណវិធី ផ្សេងទៀត :

 1. 32-bit data registers: EAX, EBX, ECX, EDX.
 2. ទាបជាងនៃ 32-bit registers អាចប្រើបានបួន 16-bit data registers: AX, BX, CX និង DX.
 3. ទាបជាង ឬខ្ពស់ជាង ប្រើ បួន 16-bit registers អាចប្រើបានប្រាំបី 8-bit data registers: AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, និង DL។

Pointer Registers
pointer registers គឺមាន 32-bit EIP, ESP និង EBP registers ហើយឆ្លើយតប 16-bit និង IP, SP និង BP។

Index Registers

32-bit index registers ESI  និង EDI and their 16-bit rightmost portions SI and DI are used for indexed addressing and sometimes used in addition and subtraction. There are two sets of index pointers:

 • Source Index (SI) – it is used as source index for string operations
 • Destination Index (DI) – it is used as destination index for string operations.
 • ឧទាហរណ៍
រកមើលនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏សាមញ្ញដូចខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់នៃបញ្ជីនៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធី Assembly នេះ។  វិធីនេះបង្ហាញ 9 ផ្កាយនៅលើអេក្រង់រួមជាមួយនឹងសារដ៏សាមញ្ញមួយ។
section .text

global  main       ;must be declared for linker (gcc)

main:                          ;tell linker entry point

mov     edx,len        ;message length

mov     ecx,msg        ;message to write

mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ;system call number (sys_write)

int     0x80           ;call kernel

mov     edx,9          ;message length

mov     ecx,s2         ;message to write

mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ;system call number (sys_write)

int     0x80           ;call kernel

mov     eax,1          ;system call number (sys_exit)

int     0x80           ;call kernel

section .data

msg     db      ‘Displaying 9 stars’,0xa              ;a message

len     equ     $ – msg                               ;length of message

s2    times 9 db ‘*’

លទ្ធផលចេញ ;
Displaying 9 stars

*********

៣-មេរៀន  System Calls

ការហៅប្រព័ន្ធ APIs គឺសម្រាប់ interface ប្រើចន្លោះរវាងពីនិងចន្លោះលំហ kernel space ។ យើងបានប្រើរួចហើយប្រព័ន្ធ sys_write និង sys_exit សម្រាប់ការសរសេរ ចូលទៅ ក្នុងអេក្រង់និងចេញពីកម្មវិធីនេះរៀងគ្នា។

មាន ៦ registers ដែលផ្ទុកក្នុងអាគុយម៉ង់នៃប្រព័ន្ធ call ។  មានដូចជា EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, និង EBP។
កូដខាងក្រោមបង្ហាញប្រព័ន្ធ system call sys_exit:

mov     eax,1          ; system call number (sys_exit)

int     0x80           ; call kernel

កូដខាងក្រោមបង្ហាញប្រព័ន្ធ system call sys_write::
mov     edx,4          ; message length

mov     ecx,msg        ; message to write

mov     ebx,1          ; file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ; system call number (sys_write)

int     0x80           ; call kernel

តារាងបង្ហាញពី system calls តែងតែប្រើ:

%eax

Name

%ebx

%ecx

%edx

%esx

%edi

1 sys_exit int
2 sys_fork struct pt_regs
3 sys_read unsigned int char * size_t
4 sys_write unsigned int const char * size_t
5 sys_open const char * int int
6 sys_close unsigned int
ឧទាហរណ៍
section  .data ;   Data segment

userMsg       db ‘Please enter a number: ‘ ; Ask the user to enter a number

lenUserMsg    equ $-userMsg                      ; The length of the message

dispMsg       db ‘You have entered: ‘

lenDispMsg    equ $-dispMsg

section  .bss        ; Uninitialized data

num    resb 5

section  .text       ; Code Segment

global main

main:

;User prompt

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, userMsg

mov edx, lenUserMsg

int 80h

; Read and store the user input

mov eax, 3

mov ebx, 2

mov ecx, num

mov edx, 5       ; 5 bytes (numeric, 1 for sign) of that information

int 80h

; Output the message ‘The entered number is: ‘

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, dispMsg

mov edx, lenDispMsg

int 80h

; Output the number entered

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, num

mov edx, 5

int 80h

; Exit code

mov eax, 1

mov ebx, 0

int 80h

លទ្ធផល
Please enter a number:

1234

You have entered:1234

៥- មេរៀន   អាសយដ្ឋាន Modes និង MOV

មូលដ្ឋាន mode បីនៃអាសយដ្ឋានគឺ:

 • អាសយដ្ឋាន Register
 • អាសយដ្ឋាន Immediate
 • អាសយដ្ឋាន Memory
អាសយដ្ឋាន Register ឧទាហរណ៍
MOV DX, TAX_RATE   ; Register in first operand

MOV COUNT, CX     ; Register in second operand

MOV EAX, EBX      ; Both the operands are in registers

អាសយដ្ឋាន Immediate

BYTE_VALUE  DB  150            ; A byte value is defined

WORD_VALUE  DW  300            ; A word value is defined

ADD  BYTE_VALUE,  65   ; An immediate operand 65 is added

MOV  AX, 45H           ; Immediate constant 45H is transferred to AX

អាសយដ្ឋាន Memory

ADD     BYTE_VALUE, DL ; Adds the register in the memory location

MOV     BX, WORD_VALUE ; Operand from the memory is added to register

អាសយដ្ឋាន Direct-Offset

BYTE_TABLE DB  14, 15, 22, 45    ; Tables of bytes

WORD_TABLE DW  134, 345, 564, 123 ; Tables of words

The following operations access data from the tables in the memory into registers:

MOV CL, BYTE_TABLE[2]  ; Gets the 3rd element of the BYTE_TABLE

MOV CL, BYTE_TABLE + 2 ; Gets the 3rd element of the BYTE_TABLE

MOV CX, WORD_TABLE[3]  ; Gets the 4th element of the WORD_TABLE

MOV CX, WORD_TABLE + 3 ; Gets the 4th element of the WORD_TABLE

អាសយដ្ឋាន Indirect Memory

The following code snippet shows how to access different elements of the variable.

MY_TABLE TIMES 10 DW 0 ; Allocates 10 words (2 bytes) each initialized to 0

MOV EBX, [MY_TABLE]    ; Effective Address of MY_TABLE in EBX

MOV [EBX], 110         ; MY_TABLE[0] = 110

ADD EBX, 2                     ; EBX = EBX +2

MOV [EBX], 123         ; MY_TABLE[1] = 123

ការណែនាំ MOV

Syntax of the MOV instruction is:

MOV  destination, source

The MOV instruction may have one of the following five forms:

MOV  register, register

MOV  register, immediate

MOV  memory, immediate

MOV  register, memory

MOV  memory, register

The MOV instruction causes ambiguity at times. For example, look at the statements:

MOV  EBX, [MY_TABLE]  ; Effective Address of MY_TABLE in EBX

MOV  [EBX], 110     ; MY_TABLE[0] = 110

Following table shows some of the common type specifiers:

Type Specifier

Bytes addressed

BYTE 1
WORD 2
DWORD 4
QWORD 8
TBYTE 10

ឧទាហរណ៍

section .text

global  main               ;must be declared for linker (ld)

main:                  ;tell linker entry point

;writing the name ‘Zara Ali’

mov     edx,9          ;message length

mov     ecx, name      ;message to write

mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ;system call number (sys_write)

int     0x80           ;call kernel

mov     [name],  dword ‘Nuha’    ; Changed the name to Nuha Ali

; writing the name ‘Nuha Ali’

mov     edx,8   ;message length

mov     ecx,name       ;message to write

mov     ebx,1   ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4   ;system call number (sys_write)

int     0x80    ;call kernel

mov     eax,1   ;system call number (sys_exit)

int     0x80    ;call kernel

section .data

name    db      ‘Zara Ali ‘

លទ្ធផល

Zara Ali Nuha Ali

មេរៀន ការប្រកាស អថេរ

syntax សម្រាប់ផ្ទុក allocation:

[variable-name]    define-directive    initial-value   [,initial-value]…

There are five basic forms of the define directive:

Directive

Purpose

Storage Space

DB Define Byte allocates 1 byte
DW Define Word allocates 2 bytes
DD Define Doubleword allocates 4 bytes
DQ Define Quadword allocates 8 bytes
DT Define Ten Bytes allocates 10 bytes

Following are some examples of using define directives:

choice         DB      ‘y’

number         DW      12345

neg_number     DW      -12345

big_number     DQ      123456789

real_number1   DD      1.234

real_number2   DQ      123.456

The following program shows use of the define directive:

section .text

global main ;must be declared for linker (gcc)

main:                  ;tell linker entry point

mov     edx,1          ;message length

mov     ecx,choice     ;message to write

mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ;system call number (sys_write)

int     0x80           ;call kernel

mov     eax,1          ;system call number (sys_exit)

int     0x80           ;call kernel

section .data

choice DB ‘y’

លទ្ធផល​  y

Multiple Definitions

លោកអ្នកមានទិន្នន័យច្រើ data  ប្រកាសក្នុងកម្មវិធីមួយ ឧទាហរណ៍

choice    DB    ‘Y’            ; ASCII of y = 79H

number1   DW    12345          ; 12345D = 3039H

number2   DD   12345679       ; 123456789D = 75BCD15H

Multiple Initializations

marks  TIMES  9  DW  0

The following program displays 9 asterisks on the screen:

section .text

global main                ;must be declared for linker (ld)

main:                          ;tell linker entry point

mov     edx,9          ;message length

mov     ecx, stars     ;message to write

mov     ebx,1          ;file descriptor (stdout)

mov     eax,4          ;system call number (sys_write)

int     0x80           ;call kernel

mov     eax,1          ;system call number (sys_exit)

int     0x80           ;call kernel

section .data

stars    times 9 db ‘*’

លទ្ធផល  *********

៦- មេរៀន  Constants

មានបីប្រភេទ

 • EQU
 • %assign
 • %define

EQU

constant_name EQU expression

ឧទាហរណ៍

total_students equ 50

ប្រើ constant value ក្នុងកូដ
mov  ecx,  total_students

cmp  eax,  total_students

ការប្រកាស EQU statement

length equ 20

width  equ 10

area   equ length * width

ឧទាហរណ៍
SYS_EXIT  equ 1

SYS_WRITE equ 4

STDIN     equ 0

STDOUT    equ 1

section .text

global main         ;must be declared for using gcc

main:   ;tell linker entry point

mov eax, SYS_WRITE

mov ebx, STDOUT

mov ecx, msg1

mov edx, len1

int 0x80

mov eax, SYS_WRITE

mov ebx, STDOUT

mov ecx, msg2

mov edx, len2

int 0x80

mov eax, SYS_WRITE

mov ebx, STDOUT

mov ecx, msg3

mov edx, len3

int 0x80

mov     eax,SYS_EXIT   ;system call number (sys_exit)

int     0x80    ;call kernel

section .data

msg1    db      ‘Hello, programmers!’,0xA,0xD

len1    equ     $ – msg1

msg2    db      ‘Welcome to the world of,’, 0xA,0xD

len2    equ    $ – msg2

msg3    db     ‘Linux assembly programming! ‘

len3    equ    $- msg3

លទ្ធផលចេញ
Hello, programmers!

Welcome to the world of,

Linux assembly programming!

%assign Directive

%assign total 10

Later in the code you can redefine it as:

%assign  total  20

%define Directive

ឧទាហរណ៍

%define ptr [EBP+4]

ITCAMBO_Newមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com