គណិតវិទ្យា វៀតណាមថ្នាក់ទី ១១

Mathsវិញ្ញាសារ ថ្នាក់ទី១១ năm 2012 – 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី១ ថ្នាក់ទី១១ Thái Nguyên năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១ năm học 2010 – 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១ Thuận Thành số 1 tỉnh Bắc Ninh năm 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី១ថ្នាក់ទី១១ Đồng Nai năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី២ năm 2011 – Hà Nội Amsterdam
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១ Quảng Bình môn Toán (năm học 2010 – 2011)
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសាកល្បង Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១ Quảng Bình năm học 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារដោះស្រាយ ថ្នាក់ទី១២ Thái Nguyên năm 2011 – 2012
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារថ្នាក់ទី១១
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់ 268 ថ្នាក់ទី៩
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់ធរណីមាត្រ Các bài toán Hình học
ចុចដោនឡូត Download