គណិតវិទ្យា វៀតណាមថ្នាក់ទី ១២

Mathsអាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២ Tích phân lớp 12
ចុចដោនឡូត Download

ឯកសារវិញ្ញាសារថ្នាក់ទី១២ Tài liệu ôn thi Toán lớp 12
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី១ năm 2012 – 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី២ថ្នាក់ទី១២ Sở GD và ĐT Đà Nẵng
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ năm 1999 – 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Máy tính Casio Giang năm học 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Bình Phước năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារឆមាសទី២ ថ្នាក់ទី១២ 2012 – THPT Hà Nội Amsterdam
ចុចដោនឡូត Download

អនុគមន័ទី១២
ចុចដោនឡូត Download

ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី១០ ១១​ ១២ សម្រាប់ត្រៀមប្រលងមហាវិទ្យាល័យ
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី១២ Hình học lớp 12
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ ទូទាំងប្រទេស năm 2014-2015
ចុចដោនឡូត Download

វិធីសាស្រ្តដោះសា្រយ សិស្ស ទី១២
ចុចដោនឡូត Download

វិសមីការ វិញ្ញាសារសិស្សពូកែ năm học 2014 – 2015
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់អនុគមន៍
ចុចដោនឡូត Download

៩ វិធីសាស្រ្ត ដោះស្រាយសមីការ អ៊ិចស្ប៉ូ និង ឡូការីត mũ và phương trình lôgarit
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ học sinh giỏi Toán lớp 12
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ – Sở GD và ĐT Đà Nẵng
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ từ năm 1999 – 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ năm 2012 – 2013)
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Thanh Hóa năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Nghệ An năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Bắc Ninh năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Thanh Hóa năm học 2011 – 2012
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Đồng Tháp năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Thái Nguyên năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Nghệ An năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Kiên Giang năm 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Quảng Ninh năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ An Giang năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Đà Nẵng 2010 – 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Toán năm 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Bà Rịa Vũng Tàu năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Trường THPT chuyên ĐH Vinh
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Long An năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Bắc Ninh môn Toán (năm 2010 – 2011)
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារជ្រើសរើសសិស្សពូកែទី១២ Toán lớp 12 năm 2011 – 2012
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Cần Thơ năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Quảng Trị năm 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Quảng Bình năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ tỉnh Tuyên Quang năm 2010 – 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ ទូទាំងប្រទេស Quốc​ năm 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Cần Thơ năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Đà Nẵng năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Đồng Tháp năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Hồ Chí Minh lớp 12 THPT năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Nghệ An năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Quảng Bình năm học 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Hải Dương năm học 2011 – 2012
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Hải Phòng năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ Hà Nam năm 2011 – 2012
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ TP Hồ Chí năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ 12 THPT tỉnh An Giang năm 2012 – 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារសិស្សពូកែទី១២ TP HCM năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download