មេរៀន អនុគមន៍ SQL

SQL មួយ​មុខងារ​សរុប
SQL មួយ​មុខងារ​សរុប​ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​តម្លៃ​តែ​មួយ​បាន​គណនា​ពី​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មួយ​។
មុខងារ​សរុប​មាន​ប្រយោជន៍​:

-AVG() – ត្រឡប់​តម្លៃ​មធ្យម
-COUNT() – ត្រឡប់​ចំនួន​នៃ​ជួរដេក
-FIRST() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដំបូង
-LAST() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ
-MAX() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត
-MIN() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​តូច​ជាងគេ​បំផុត
-SUM() – ត្រឡប់​ផលបូក
SQL មួយ​មុខងារ Scalar
SQL មួយ​មុខងារ scalar ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​តម្លៃ​តែ​មួយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​បញ្ចូល​។
មុខងារ scalar ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​
-UCASE() – បម្លែង​ ​មួយ​ទៅ​ជា​អក្សរ​ធំ
-LCASE() – បម្លែង​ មួយ​ទៅ​ករណី​ទាប​ជាង
-MID() – ស្រង់​តួ​អក្សរ​ពី​វាល​អត្ថបទ​មួយ
-LEN() – ត្រឡប់​ប្រវែង​នៃ​វាល​អត្ថបទ​មួយ
-ROUND() – ជុំ​ទី​វាល​មួយ​ដែល​ជា​លេខ​គោល​ដប់​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់
-NOW() – ត្រឡប់​កាល​បរិច្ឆេទ​ប្រព័ន្ធ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​និង​ពេល​វេលា
-FORMAT() – ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​របៀប​វាល​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ
អនុគមន៍ SQL AVG()
អនុគមន៍ AVG()
អនុគមន៍ AVG()អនុគមន៍​ត្រឡប់​តម្លៃ​ជា​មធ្យម​នៃ​ជួរ​ឈរ​លេខ​មួយ​។
SQL AVG() Syntax

SELECT AVG(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​តម្លៃ​ជា​មធ្យម​នៃ “OrderPrice​” ​។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT AVG(OrderPrice) AS OrderAverage FROM Orders

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

OrderAverage
950

ឥឡូវ ​នេះ​យើង​ចង់​ស្វែង​រក​អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​តម្លៃ OrderPrice OrderPrice ជា​មធ្យម​។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT Customer FROM Orders
WHERE OrderPrice>(SELECT AVG(OrderPrice) FROM Orders)

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

Customer
Hansen
Nilsen
Jensen

អនុគមន៍ SQLcount ()
អនុគមន៍ SQL COUNT()
អនុគមន៍​ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​ដេក​ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​មួយ​។
Syntax & # SQL មួយ count (column_name​)
ចំនួន​អនុគមន៍ (column_name​) ត្រឡប់​ចំនួន​នៃ​តម្លៃ (តម្លៃ NULL នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​រាប់​) នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​:

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

អនុគមន៍​ count (*​) Syntax & #

មុខងារ count (*​) ត្រឡប់​ចំនួន​នៃ​ការ​កត់ត្រា​ក្នុង​តារាង​មួយ​:
SELECT COUNT(*) FROM table_name
វាក្យសម្ពន្ធ & # SQL មួយ count (column_name ខុស​ដាច់​ពី​គ្នា​)

ចំនួន​អនុគមន៍ (column_name ខុស​ដាច់​ពី​គ្នា​) ត្រឡប់​ចំនួន​នៃ​តម្លៃ​ដាច់​ពី​គ្នា​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ថា​:
SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name
ចំណាំ ​: ការងារ (ការ​វែក​ញែក​) count ជាមួយ Oracle និង Microsoft SQL មួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​របស់ Microsoft ។ យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​រាប់​ចំនួន​នៃ​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ពី “អតិថិជន Nilsen​” ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT COUNT(Customer) AS CustomerNilsen FROM Orders
WHERE Customer=’Nilsen’

លទ្ធផល​នៃ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ខាងលើ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទី 2 ទេ​ពីព្រោះ Nilsen អតិថិជន​ធ្វើ​ការ​បាន​នៅ​ក្នុង​ការ​បញ្ជា​ទិញ 2 សរុប​:

CustomerNilsen
2

SQL អនុគមន៍ FIRST()
អនុគមន៍ FIRST()
អនុគមន៍​ដំបូង  ត្រឡប់​តម្លៃ​ដំបូង​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​។
SQL FIRST() Syntax
SELECT FIRST(column_name) FROM table_name
យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​តម្លៃ​ដំបូង​នៃ​ជួរ​ឈរ “OrderPrice​” ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT FIRST(OrderPrice) AS FirstOrderPrice FROM Orders

ព័ត៌មាន​ជំនួយ​: ជុំវិញ​ការ​ងា​ប្រសិន​បើ​ដំបូង (អនុគមន៍​) មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​:

SELECT OrderPrice FROM Orders ORDER BY O_Id LIMIT 1

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

FirstOrderPrice
1000

SQL អនុគមន៍ LAST()
SQL LAST() Syntax
SELECT LAST(column_name) FROM table_name
មុខងារ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត () ត្រឡប់​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជួរ​ឈរ “OrderPrice​” ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT LAST(OrderPrice) AS LastOrderPrice FROM Orders

ព័ត៌មាន​ជំនួយ​: ជុំវិញ​ការ​ងា​ប្រសិន​បើ​មុខងារ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត () មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​:

SELECT OrderPrice FROM Orders ORDER BY O_Id DESC LIMIT 1

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

LastOrderPrice
100

SQL អនុគមន៍ MAX()
អនុគមន៍ MAX()  MAX អនុគមន៍​ត្រឡប់​តម្លៃ​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​។
SQL MAX() Syntax
SELECT MAX(column_name) FROM table_name យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​តម្លៃ​ធំ​ជាង​គេ​នៃ​ជួរ​ឈរ “OrderPrice​” ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

LargestOrderPrice
2000

SQL អនុគមន៍ MAX()
អនុគមន៍ MIN()  MIN() អនុគមន៍​ត្រឡប់​តម្លៃ​ដ៏​តូច​បំផុត​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​។
SQL MIN() Syntax

SQL MIN() Syntax
SELECT MIN(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​តម្លៃ​តូចបំផុត​នៃ​ជួរ​ឈរ “OrderPrice​” ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT MIN(OrderPrice) AS SmallestOrderPrice FROM Orders

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

SmallestOrderPrice
100

SQL អនុគមន៍ SUM()
អនុគមន៍ SUM() ផលបូក អនុគមន៍​ត្រឡប់​ការ​បូក​សរុប​ចំនួន​ជួរ​ឈរ​លេខ​មួយ​។
SQL SUM() Syntax
SELECT SUM(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ស្វែង​រក​ផលបូក​នៃ​ចំនួន​ទាំងអស់ “OrderPrice​” វាល “នោះ​ទេ​។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT SUM(OrderPrice) AS OrderTotal FROM Orders

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

OrderTotal
5700

SQL GROUP BY Statement ក្រុម​​ដោយ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍
ក្រុម SQL ដោយ​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ទៅ​រក​ការ​បូក​សរុប (លំដាប់​សរុប​) នៃ​អតិថិជន​គ្នា​។

យើង​នឹង​មាន​ដើម្បី​ប្រើ​ក្រុម​ដោយសារ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ទៅ​កាន់​ក្រុម​អតិថិជន​។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders
GROUP BY Customer

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

Customer SUM(OrderPrice)
Hansen 2000
Nilsen 1700
Jensen 2000

The HAVING Clause HAVING clause ឃ្លា​ដែល​មាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ក្នុង SQL មួយ​ដោយ​សារ​តែ​ពាក្យ​គន្លឹះ​កន្លែងណា​ដែល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជាមួយ​ នឹង​មុខងារ​ប្រមូល​ផ្តុំ​។
SQL HAVING Syntax
SQL មួយ​ដែល​មាន​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ការ​បញ្ជាទិញ​” តារាង​:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ស្វែង​រក​ការ​ណា​មួយ​ប្រសិន​បើ​អតិថិជន​មាន​លំដាប់​សរុប​ចំនួន​តិច​ជាង​ឆ្នាំ 2000 ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders
GROUP BY Customer
HAVING SUM(OrderPrice)<2000

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

Customer SUM(OrderPrice)
Nilsen 1700

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ស្វែង​រក​ការ​ប្រសិន​បើ​អតិថិជន “Hansen​” ឬ “Jensen​” មាន​លំដាប់​សរុប​ចំនួន​ជាង 1500 ។ យើង​បន្ថែម​មួយ​ឃ្លា​ដែល​កន្លែងណា​ដែល​សាមញ្ញ​ទៅ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL​:

SELECT Customer,SUM(OrderPrice) FROM Orders
WHERE Customer=’Hansen’ OR Customer=’Jensen’
GROUP BY Customer
HAVING SUM(OrderPrice)>1500

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

Customer SUM(OrderPrice)
Hansen 2000
Jensen 2000

 SQL UCASE()

UCASE មុខងារ​បម្លែង​តម្លៃ​នៃ​វាល​ដើម្បី uppercase មួយ​។
SQL UCASE() Syntax
SELECT UCASE(column_name) FROM table_name
Syntax for SQL Server
SELECT UPPER(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “មនុស្ស​” តារាង​:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ជ្រើស​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ឈរ “LastName​” និង “FirstName​” ខាង​លើ​និង​បម្លែង​ជួរឈរ “LastName​” ដើម្បី uppercase ។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT UCASE(LastName) as LastName,FirstName FROM Persons

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

LastName FirstName
HANSEN Ola
SVENDSON Tove
PETTERSEN Kari

អនុគមន៍ SQL LCASE()

LCASE() មុខងារ​បម្លែង​តម្លៃ​នៃ​វាល​ទៅ​អក្សរ​តូច​មួយ​។
SELECT LCASE(column_name) FROM table_name
Syntax for SQL Server
SELECT LOWER(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “មនុស្ស​” តារាង​:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ជ្រើស​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ឈរ “LastName​” និង “FirstName​” ខាង​លើ​និង​បម្លែង​ជួរឈរ “LastName​” ដើម្បី​អក្សរ​តូច​។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT LCASE(LastName) as LastName,FirstName FROM Persons

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

LastName FirstName
hansen Ola
svendson Tove
pettersen Kari

អនុគមន៍ SQL MID()

អនុគមន៍​ពាក់​ក​ណ្តា​ល គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ស្រង់​តួ​អក្សរ​ពី​វាល​អត្ថបទ​មួយ​។
SQL MID() Syntax
SELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_name

Parameter Description
column_name Required. The field to extract characters from
start Required. Specifies the starting position (starts at 1)
length Optional. The number of characters to return. If omitted, the MID() function returns the rest of the text

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “មនុស្ស​” តារាង​:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​បាន​ដើម្បី​ស្រង់​ចេញ​ដំបូង​បួន​នៃ​តួ​អក្សរ “ទីក្រុង​” ជួរឈរ​ខាង​លើ​។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT MID(City,1,4) as SmallCity FROM Persons

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

SmallCity
Sand
Sand
Stav

អនុគមន៍ SQL LEN()

LEN()  មុខងារ​ត្រឡប់​ប្រវែង​នៃ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​វាល​អត្ថបទ​មួយ​។
SQL LEN() Syntax
SELECT LEN(column_name) FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “មនុស្ស​” តារាង​:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ជ្រើស​ប្រវែង​នៃ​តម្លៃ​នេះ​នៅ​ក្នុង “អាសយដ្ឋាន​” ជួរឈរ​ខាង​លើ​។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT LEN(Address) as LengthOfAddress FROM Persons

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

LengthOfAddress
12
9
9

អនុគមន៍ SQL ROUND()

អនុគមន៍ មុខងារ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រមូល​វាល​លេខ​ទៅ​ជា​ចំនួន​គោល​ដប់​នៃ​ការ​បញ្ជាក់​។
SQL ROUND() Syntax
SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name

Parameter Description
column_name Required. The field to round.
decimals Required. Specifies the number of decimals to be returned.

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ផលិតផល​” តារាង​:

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ផលិតផល​និង​តម្លៃ​មាន​រាង​មូល​ទៅ​ចំនួន​គត់​ជិត​បំផុត​។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT ProductName, ROUND(UnitPrice,0) as UnitPrice FROM Products

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

ProductName UnitPrice
Jarlsberg 10
Mascarpone 33
Gorgonzola 16

អនុគមន៍ SQL NOW()

អនុគមន៍ NOW() មុខងារ​ត្រឡប់​កាល​បរិច្ឆេទ​ប្រព័ន្ធ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​និង​ពេល​វេលា​។
SQL NOW() Syntax
SELECT NOW() FROM table_name

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ផលិតផល​” តារាង​:

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​បង្ហាញ​ផលិតផល​និង​តម្លៃ​ក្នុង​មួយ​កាលបរិច្ឆេទ​ថ្ងៃ​នេះ​។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT ProductName, UnitPrice, Now() as PerDate FROM Products

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

ProductName UnitPrice PerDate
Jarlsberg 10.45 10/7/2008 11:25:02 AM
Mascarpone 32.56 10/7/2008 11:25:02 AM
Gorgonzola 15.67 10/7/2008 11:25:02 AM

អនុគមន៍  SQL FORMAT()

អនុគមន៍  FORMAT()  គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​របៀប​វាល​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​។
SQL FORMAT() Syntax
SELECT FORMAT(column_name,format) FROM table_name

Parameter Description
column_name Required. The field to be formatted.
format Required. Specifies the format.

 

យើង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម “ផលិតផល​” តារាង​:

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​បង្ហាញ​ផលិតផល​និង​តម្លៃ​ក្នុង​មួយ​ កាលបរិច្ឆេទ​ថ្ងៃ​នេះ (ជាមួយ​កាលបរិច្ឆេទ​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​ខាងក្រោម “t YYYY​-MM​-DD​,​”​) ។ យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

SELECT ProductName, UnitPrice, FORMAT(Now(),’YYYY-MM-DD’) as PerDate
FROM Products

លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

ProductName UnitPrice PerDate
Jarlsberg 10.45 2008-10-07
Mascarpone 32.56 2008-10-07
Gorgonzola 15.67 2008-10-07