មេរៀន មូលដ្ឋាន SQL

a

SQL គឺ​ជា​ភាសា​ស្តង់​ដា​រ​សម្រាប់​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​។ ឯកសារ​បង្រៀន SQL មួយ​របស់​យើង​នឹង​បង្រៀន​អ្នក​ពី​របៀប​ប្រើ SQL ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​និង​ការ​រៀបចំ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​: កម្មវិធី MySQL​, SQL មួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ចូល​ដំណើរ​ការ​, Oracle​, Sybase​, DB2 និង​ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ផ្សេង​ទៀត​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ជំហានដំបូង
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers;

មេរៀនសេចក្តី​ផ្តើ​ម​នៃ SQL
SQL គឺ​ជា​ភាសា​ស្តង់​ដា​រ​សម្រាប់​ការ​ចូល​ដំណើរការ​និង​ការ​គណនា​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​។
SQL គឺ​ជា​អ្វី​?
-SQL មួយ​ឈរ​ភាសា​សម្រាប់​សំណួរ​ដែល​បាន​រចនា​ស​ម្ព័​ន
-SQL មួយ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរ​ការ​និង​ការ​រៀបចំ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ
-SQL គឺ​ជា​មួយ ANSI (អា​មេ​រិ​ច​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្តង់ដារ​) ជា​ខ្នាត​គំរូ
តើSQL​​អាច​ធ្វើបានអ្វីខ្លះ​?
-SQL មួយ​អាច​ប្រតិបត្តិ​សំណួរ​ប្រឆាំង​នឹង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​អាច​ទៅ​យក​ទិន្នន័យ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​អាច​បញ្ចូល​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​អាច​លុប​កំណត់ត្រា​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​ដែល​អាច​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី
-SQL មួយ​អាច​បង្កើត​តារាង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ
-SQL មួយ​អាច​បង្កើត​នីតិវិធី​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ឃ្លាំង​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​អាច​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-SQL មួយ​អាច​កំណត់​សិទ្ធិ​នៅ​លើ​តុ​និ​តិ​វិធី​និង​ទស្សនៈ
ការ​ប្រើ SQL មួយ​នៅ​ក្នុង​វ៉ិ​ប​សាយ
ដើម្បី​កសាង​វិប​សាយ​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​អ្នក​នឹង​ចាំបាច់​:
-កម្មវិធី​មួយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ RDBMS (ឧ. ថា MS ចូល​ដំណើរ​ការ​, SQL មួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ MySQL បាន​)
-ដើម្បី​ប្រើ​ជា​មួយ​ផ្នែក​ខាង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ភាសា​ស្គ្រីប​ដូចជា​របស់ PHP ឬ ASP
-ដើម្បី​ប្រើ SQL ដើម្បី​ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន
-ដើម្បី​ប្រើ​ជា HTML / CSS មាន

មេរៀន SQL Syntax

តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ
មូលដ្ឋាន ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ជា​ញឹកញាប់​បំផុត​មាន​មួយ​ឬ​ច្រើន​តុ​។ តារាង​នីមួយ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ឈ្មោះ (“ប្ដូរ​តាម​បំណង​” ឧ. ឬ “ការ​បញ្ជាទិញ​”​) ផង​ដែរ​។ តារាង​មាន​កំណត់ត្រា (ជួរ​ដេក​) ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បង្រៀន​នេះ​យើង​នឹង​ប្រើ​ល្បី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គំរូ​នៃ Northwind (រួម​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ថា MS លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​និង​ថា MS SQL មួយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​) ។ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

តារាង​ខាង​លើ​មាន​ចំនួន​ប្រាំ​កំណត់ត្រា (មួយ​សំរាប់​អតិថិជន​គ្នា​) និង​ជួរ​ឈរ​ប្រាំពីរ (CustomerID​, CustomerName​, ContactName​, អាស​​័យ​ដ្ឋាន​, ទីក្រុង​, PostalCode និង​ប្រទេស​) ។
 សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL
ភាគ ​ច្រើន​នៃ​សកម្មភាព​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​អនុវត្ត​នៅ​លើ​មូលដ្ឋាន​ ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​រួច​ជាមួយ​នឹង​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ។
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ដូច​ខាងក្រោម​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers;

ខ្លះ​នៃ​ពាក្យ​បញ្ជា SQL មួយ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត

-SELECT- extract ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ
-UPDATE – ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ទិន្នន័យ
-DELETE- លុប​ទិន្នន័យ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-INSERT INTO – បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-CREATE DATABASE- បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី
-ALTER DATABASE – កែប្រែ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ
-CREATE TABLE- បង្កើត​តារាង​ថ្មី
-ALTER TABLE – កែប្រែ​តារាងមួយ
-DROP TABLE – លុប​តារាង
-CREATE INDEX – បង្កើត​ INDEX(ចុច​គ្រាប់ចុច​ស្វែងរក​) មួយ
-DROP INDEX – លុប​ INDEX ​មួយ

SQL មួយ​មុខងារ​សរុប
SQL មួយ​មុខងារ​សរុប​ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​តម្លៃ​តែ​មួយ​បាន​គណនា​ពី​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​មួយ​។
មុខងារ​សរុប​មាន​ប្រយោជន៍​:

-AVG() – ត្រឡប់​តម្លៃ​មធ្យម
-COUNT() – ត្រឡប់​ចំនួន​នៃ​ជួរដេក
-FIRST() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដំបូង
-LAST() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ចុង​ក្រោយ
-MAX() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​ធំ​ជាង​គេ​បំផុត
-MIN() – ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​តូច​ជាងគេ​បំផុត
-SUM() – ត្រឡប់​ផលបូក
SQL មួយ​មុខងារ Scalar
SQL មួយ​មុខងារ scalar ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​មួយ​តម្លៃ​តែ​មួយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​បញ្ចូល​។
មុខងារ scalar ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​
-UCASE() – បម្លែង​ ​មួយ​ទៅ​ជា​អក្សរ​ធំ
-LCASE() – បម្លែង​ មួយ​ទៅ​ករណី​ទាប​ជាង
-MID() – ស្រង់​តួ​អក្សរ​ពី​វាល​អត្ថបទ​មួយ
-LEN() – ត្រឡប់​ប្រវែង​នៃ​វាល​អត្ថបទ​មួយ
-ROUND() – ជុំ​ទី​វាល​មួយ​ដែល​ជា​លេខ​គោល​ដប់​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់
-NOW() – ត្រឡប់​កាល​បរិច្ឆេទ​ប្រព័ន្ធ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​និង​ពេល​វេលា
-FORMAT() – ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​របៀប​វាល​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL SELECT Statement

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SELECT statement ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ជ្រើស​ទិន្នន័យ​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ database។
SQL SELECT Syntax

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
និង
SELECT * FROM table_name

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សាកល្បង នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បង្រៀន​នេះ​យើង​នឹង​ប្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22

ឩ​ទា​ហរ​ណ៍​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស
បាន​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​ជ្រើស “CustomerName​” និង​ជួរ​ឈរ “City​” ពី “Customers​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT CustomerName,City FROM Customers;
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ដែល​បាន​ជ្រើស  *

ការ stament SQL មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ជួរ​ឈរ​ជ្រើស​ទាំងអស់​ពី “Customers​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers;
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL SELECT DISTINCT Statement

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SELECT DISTINCT statement នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ​ជួរ​ឈរ​មួយ​អាច​មាន​តម្លៃ​ស្ទួន​ជា​ច្រើន​និង​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចង់​រាយ​តម្លៃ (ខុស​) ដែល​ផ្សេង​គ្នា​។

SQL SELECT DISTINCT Syntax

SELECT DISTINCT column_name,column_name
FROM table_name

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ប៉ុណ្ណោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​តម្លៃ​ខុស​គ្នា​ពី​ជួរ​ឈរ “City​” ពី “Customers​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT DISTINCT City FROM Customers;
SQL WHERE Clause

WHERE clause កន្លែងណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ត្រង​កំណត់ត្រា​។
The SQL WHERE Clause

The WHERE clause ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ស្រង់​ចេញ​កំណត់ត្រា​ទាំងនោះ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​បំពេញ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​មួយ​។

SQL WHERE Syntax
SELECT column_name,column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value
ប្រមាណវិធី SQL AND & OR Operators
ប្រមាណវិធី AND & OR operators ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ត្រង​កំណត់ត្រា​ដោយ​ផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ច្រើន​ជាង​មួយ​។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ដូច​ខាងក្រោម​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី​ប្រទេស “Germany​” និង​ទីក្រុង “Berlin​” នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers
WHERE Country=’Germany’
AND City=’Berlin’;
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ដូច​ខាងក្រោម​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី​ទីក្រុង “Berlin” ឬ “München​” នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers
WHERE City=’Berlin’
OR City=’München’;
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​ដូច​ខាងក្រោម​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី​ប្រទេស “Germany​” និង​ទីក្រុង​ត្រូវ​តែ​ស្មើ​នឹង​ទៅ​ជា “Berlin​” ឬ “München​” នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​:

Example
SELECT * FROM Customers
WHERE Country=’Germany’
AND (City=’Berlin’ OR City=’München’);ឭ
ពាក្សគន្លឹះ SQL ORDER BY Keyword

ពាក្សគន្លឹះ ORDER BY keyword ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រៀប​លទ្ធផល​ដែល​បាន​កំណត់​។
ត​ម្រៀ​ម​តាម​ប្រភេទ​ពាក្យ​គន្លឹះ​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​លំដាប់​ឡើង​តាម​លំនាំដើម​។ ដើម្បី​តម្រៀប​កំណត់ត្រា​ក្នុង​លំដាប់​ចុះ​ចត​មួយ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​គន្លឹះ desc ។

SQL ORDER BY Syntax

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​
ការ stament SQL មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​តម្រៀប​ដោយ “ប្រទេស​” ជួរឈរ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​តាម  desc
ការ stament SQL មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​តម្រៀប​ចុះ​ចត​ដោយ “ប្រទេស​” ជួរឈរ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​តាមលំដាប់​ជួរឈរ​ជា​ច្រើន

ការ stament SQL មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ជ្រើសរើស​អតិថិជន​ទាំងអស់​ពី “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​តម្រៀប​ដោយ “ប្រទេស​” និង​ជួរ​ឈរ “CustomerName​”​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country,CustomerName
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL INSERT INTO Statement

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ INSERT INTO statement ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​កំណត់ត្រា​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​តារាង​។
បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL
បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​នេះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល​កំណត់ត្រា​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​តារាង​។

SQL INSERT INTO Syntax

​លើក​ដំបូង​មិន​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ជួរ​ឈរ​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​ទិន្នន័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​តែ​តម្លៃ​របស់​ពួក​គេ​:
INSERT INTO table_name
VALUES (value1,value2,value3,…)

ទម្រង់​ទី​ពីរ​បញ្ជាក់​ទាំង​ឈ្មោះ​ជួរ​ឈរ​និង​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​:

INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,…)
VALUES (value1,value2,value3,…)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
87 Wartian Herkku Pirkko Koskitalo Torikatu 38 Oulu 90110 Finland
88 Wellington Importadora Paula Parente Rua do Mercado, 12 Resende 08737-363 Brazil
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ថ្មី​នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​។
យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:
INSERT INTO Customers
VALUES (‘Cardinal’,’Tom B. Erichsen’,’Skagen 21′,’Stavanger’,’4006′,’Norway’)

ការ​ជ្រើស​រើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
87 Wartian Herkku Pirkko Koskitalo Torikatu 38 Oulu 90110 Finland
88 Wellington Importadora Paula Parente Rua do Mercado, 12 Resende 08737-363 Brazil
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway

បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​​ក្នុង​ជួរ​ឈរ
បាន​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បន្ថែម​មួយ​ជួរ​ដេក​ថ្មី​, ប៉ុន្តែ​បាន​តែ​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង “CustomerID​”​, “CustomerName​”​, “ទីក្រុង​” ហើយ​ជួរ​ឈរ “ប្រទេស​”​:
INSERT INTO Customers (CustomerID, CustomerName, City, Country)
VALUES (‘Cardinal’, ‘Stavanger’, ‘Norway’)

ការ​ជ្រើស​រើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
87 Wartian Herkku Pirkko Koskitalo Torikatu 38 Oulu 90110 Finland
88 Wellington Importadora Paula Parente Rua do Mercado, 12 Resende 08737-363 Brazil
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Stavanger Norway

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL UPDATE Statement

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ UPDATE statement ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ​។
UPDATE statement គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​កំណត់ត្រា​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ​។
SQL UPDATE Syntax

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

ឩ​ទា​ហរ​ណ៍

ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​របស់​អតិថិជន “Alfred Futterkiste​” នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​។

យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:

UPDATE Customers
SET ContactName=’Alfred Schmidt’, City=’Hamburg’
WHERE CustomerName=’Alfreds Futterkiste’ AND Country=’Germany’
តារាង​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Hamburg 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​នៅពេល​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​កំណត់ត្រា​។ ប្រសិន​បើ​យើង​បាន​លុប​ចោល​ឃ្លា​ដែល​កន្លែងណា​ដែល​នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ​ដូច​នេះ​:

UPDATE Customers
SET ContactName=’Alfred Schmidt’, City=’Hamburg’

ការ “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​នឹង​បាន​មើល​ដូច​នេះ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Hamburg 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Alfred Schmidt Avda. de la Constitución 2222 Hamburg 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Alfred Schmidt Mataderos 2312 Hamburg 05023 Mexico
4 Around the Horn Alfred Schmidt 120 Hanover Sq. Hamburg WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Alfred Schmidt Berguvsvägen 8 Hamburg S-958 22 Swede
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL DELETE Statementសេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ DELETE statement ​ប្រើ​ដើម្បី​លុប​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ​។
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​លុប​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​លុប​ជួរ​ដេក​នៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ​។
SQL DELETE Syntax

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ជ្រើសរើស​ពី “អតិថិជន​” តារាង​មួយ​គឺ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
ឥឡូវ​នេះ​យើង​ចង់​លុប​ក្រុម​ហ៊ុន “Alfred Futterkiste​” នៅ​ក្នុង “ប្ដូរ​តាម​បំណង​” តារាង​។យើង​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ SQL ដូច​ខាង​ក្រោម​:
DELETE FROM Customers
WHERE CustomerName=’Alfreds Futterkiste’ AND ContactName=’Maria Anders’

តារាង​ឥឡូវ​នេះ​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
លុប​ជួរ​ដេក​ទាំងអស់វា​គឺ​ជា​ការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​លុប​ជួរ​ដេក​ទាំងអស់​ក្នុង​តារាង​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​លុប​តារាង​។
DELETE FROM table_name

or

DELETE * FROM table_name