មេរៀន jQuery Effects

មេរៀន  jQuery Effects – Hide and Show
jQuery hide() និង show()
ជា​មួយ​នឹង​ការ jQuery អ្នក​អាច​លាក់​និង​បង្ហាញ​ធាតុ​របស់ HTML ដែល​មាន ​hide() និង show()វិធី​សា​ស្រ្ត​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“#hide”).click(function(){
$(“p”).hide();
});
$(“#show”).click(function(){
$(“p”).show();
});
Syntax:
$(selector).hide(speed,callback);
$(selector).show(speed,callback);
ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ពី​ល្បឿន​នៃ​ការ​លាក់ / បង្ហាញ​ហើយ​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។
callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី hide() និង show() វិធី​សា​ស្ដ្រ​បញ្ចប់ (អ្នក​នឹង​រៀន​បន្ថែម​អំពី​មុខងារ callback នៅ​ក្នុង​ជំពូក​ក្រោយ​) ។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាមួយ​នឹង​ការ​លាក់ ()​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
});

jQuery toggle() With jQuery, you can toggle between the hide() and show() methods with the toggle() method.
Shown elements are hidden and hidden elements are shown:
Example
$(“button”).click(function(){
$(“p”).toggle();
});
Syntax:

$(selector).toggle(speed,callback);

មេរៀន jQuery Effects – Fading
វិធី​សា​ស្ដ្រ ​jQuery Fading Methods
ជា​មួយ​នឹង​ការ jQuery អ្នក​អាច​បន្ថយ​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​នៃ​ភាព​មើល​ឃើញ​។
ជា​មួយ​នឹង​ការ jQuery អ្នក​អាច​បន្ថយ​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​នៃ​ភាព​មើល​ឃើញ​មួយ​។
jQuery មាន​វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​បន្ថយ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
fadeIn()
fadeOut()
fadeToggle()
fadeTo()
វិធី​សា​ស្ដ្រ​ jQuery fadeIn() Method ការ fadeIn jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បន្ថយ​នៅ​ក្នុង​ធាតុ​ដែល​បាន​លាក់​មួយ​។
Syntax:

$(selector).fadeIn(speed,callback);

ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។
callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បន្ថយ​មួយ​។ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​វិធីសាស្ត្រ fadeIn () ជា​មួយ​នឹង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ផ្សេង​គ្នា​:owing example demonstrates the fadeIn() method with different parameters:

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeIn();
$(“#div2”).fadeIn(“slow”);
$(“#div3”).fadeIn(3000);
});

វិធី​សា​ស្ដ្រ​ jQuery fadeOut() Method
ការ fadeOut jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បន្ថយ​ចេញ​ជា​ធាតុ​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​។
Syntax:

$(selector).fadeOut(speed,callback);

ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។
callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បន្ថយ​មួយ​។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ fadeOut នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​ដែល​មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ផ្សេង​គ្នា​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeOut();
$(“#div2”).fadeOut(“slow”);
$(“#div3”).fadeOut(3000);
});

វិធី​សា​ស្ដ្រ​ jQuery fadeToggle() Method ការ fadeToggle jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​បិទ​បើក​រវាង fadeIn នេះ () និង fadeOut () វិធី​សា​ស្រ្ត​។ ប្រសិន​បើ​ធាតុផ្សំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រសាត់​ចេញ fadeToggle () នឹង​បន្ថយ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ចូល ប្រសិន​បើ​ធាតុផ្សំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រសាត់​ក្នុង fadeToggle () នឹង​បន្ថយ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ចេញ​។

Syntax:
$(selector).fadeToggle(speed,callback);

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeToggle();
$(“#div2”).fadeToggle(“slow”);
$(“#div3”).fadeToggle(3000);
});

វិធី​សា​ស្ដ្រ jQuery fadeTo() Method ការ fadeTo jQuery () វិធី​សា​ស្ដ្រ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ទៅ​ជា​ការ​បន្ថយ​ភាព​ស្រអាប់​ដែល​បាន​ផ្ដល់ (តម្លៃ​ចន្លោះ 0 និង 1​) ។
Syntax:

$(selector).fadeTo(speed,opacity,callback);

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ល្បឿន​ដែល​បាន​ទាមទារ​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។
ភាព​ស្រអាប់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដែល​ត្រូវការ​នៅ​ក្នុង fadeTo នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​បញ្ជាក់​ការ​បន្ថយ​ភាព​ស្រអាប់​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ (តម្លៃ​ចន្លោះ 0 និង 1​) ។ callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​មុខងារ​មួយ​។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​បង្ហាញ fadeTo () វិធី​សា​ស្ដ្រ​ដែល​មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ផ្សេង​គ្នា​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“button”).click(function(){
$(“#div1”).fadeTo(“slow”,0.15);
$(“#div2”).fadeTo(“slow”,0.4);
$(“#div3”).fadeTo(“slow”,0.7);
});
មេរៀន jQuery Effects – Sliding

វិធី​សា​ស្រ្ត​នេះ​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ jQuery slides ធាតុ​ឡើង​លើ​និង​ចុះក្រោម​។
Click to slide down/up the panel
jQuery slideDown()
Demonstrates the jQuery slideDown() method.

វិធី​សា​ស្រ្ត Sliding jQuery ជា​មួយ​នឹង​ការ jQuery អ្នក​អាច​បង្កើត​មួយ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព sliding នៅ​លើ​ធាតុ​។
jQuery មាន​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​​វិធី​សា​ស្រ្ត​ដូច​ខាងក្រោម​:
slideDown ()
slideUp ()
slideToggle ()

វិធី​សា​ស្រ្ត jQuery slideDown() Method ការ slideDown jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រុញ​ចុះក្រោម​ធាតុ​មួយ​។
Syntax:

$(selector).slideDown(speed,callback);

ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។ callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​​មួយ​។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ slideDown នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideDown();
});

វិធី​សា​ស្រ្ត jQuery slideUp() Method ការ slideUp jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រុញ​ឡើង​ជា​ធាតុ​មួយ​។
Syntax:

$(selector).slideUp(speed,callback);

ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។
callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​​មួយ​។
ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ slideUp នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideUp();
});

វិធី​សា​ស្រ្ត jQuery slideToggle() Method ការ slideToggle jQuery () បិទ​បើក​រវាង​វិធីសាស្ត្រ slideDown () និង slideUp () វិធី​សា​ស្រ្ត​។ ប្រសិន​បើ​ធាតុ​នេះ​ត្រូវ​បាន slid ចុះ slideToggle () នឹង​រុញ​ពួក​វា​ឡើង​។ ប្រសិន​បើ​ធាតុ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ slid ឡើង slideToggle () នឹង​រុញ​ឱ្យ​ពួក​គេ​ចុះ​។
$(selector).slideToggle(speed,callback);

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​” គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។ callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​​មួយ​។
ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​វិធីសាស្ត្រ slideToggle ()​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“#flip”).click(function(){
$(“#panel”).slideToggle();
});

មេរៀន  jQuery Effects – Animation

jQuery animate() វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ចលនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។  jQuery Animations – The animate() Method
jQuery animate() វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ចលនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។
Syntax:

$(selector).animate({params},speed,callback);

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ params ដែល​បាន​ទាមទារ​កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា CSS ដែល​ត្រូវ​មាន​ចលនា​។ ល្បឿន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​បញ្ជាក់​ថិ​រ​វេលា​នៃ​បែបផែន​នេះ​។ វា​អាច​យក​តម្លៃ​ដូច​ខាងក្រោម​: “យឺត​”​, “លឿន​”​, ឬ​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី​។ callback ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​គឺ​ជា​មុខងារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​ជីវចល​ដែល​បាន​បញ្ចប់​នោះ​ទេ​។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សាមញ្ញ​មួយ​នៃ​វិធី​សា​ស្ដ្រ​មាន​ចលនា ()​; វា​ផ្លាស់ទី​ធាតុ​មួយ <div> ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​រហូត​ដល់​វា​បាន​ឈាន​ដល់​មួយ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ 250px​:
$(“button”).click(function(){
$(“div”).animate({left:’250px’});
});
jQuery animate() – Manipulate Multiple Properties
ចំណាំ​ថា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​អាច​ត្រូវ​បាន animated នៅ​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​:
$(“button”).click(function(){
$(“div”).animate({
left:’250px’,
opacity:’0.5′,
height:’150px’,
width:’150px’
});
});
jQuery animate() – Using Relative Values
វា​ក៏​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដើម្បី​កំណត់​តម្លៃ​ដែល​ទាក់ទង (តម្លៃ​គឺ​បន្ទាប់​មក​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​ធាតុ​) ។ វា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ​ដាក់ + + = ឬ – = នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាង​មុខ​នៃ​តម្លៃ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“button”).click(function(){
$(“div”).animate({
left:’250px’,
height:’+=150px’,
width:’+=150px’
});
});
jQuery animate() – Using Pre-defined Values
អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​តម្លៃ​អចលន​ទ្រព្យ​របស់​ចលនា​ជា “បង្ហាញ​” “លាក់​”​, ឬ “បិទ​បើក​ការ​”​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“button”).click(function(){
$(“div”).animate({
height:’toggle’
});
});

jQuery animate() – Uses Queue Functionality
តាម​លំនាំ​ដើម jQuery បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​មុខងារ​ជួរ​សម្រាប់​សត្វ​។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​សរសេរ​ជា​ច្រើន​មាន​ចលនា () បន្ទាប់​ពី​ការ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​, jQuery បាន​បង្កើត​នូវ​ជួរ “ផ្ទៃក្នុង​” ទាំង​នេះ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​វិធី​សា​ស្ដ្រ​។ បន្ទាប់​មក​វា​រត់​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​សត្វ​ម្ដង​មួយ​។ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ការ​ចលនា​ផ្សេង​គ្នា​បន្ទាប់​ពី​បាន​គ្នា​យើង​ទាញ​យក​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​មុខងារ​ជួរ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏ 1
$(“button”).click(function(){
var div=$(“div”);
div.animate({height:’300px’,opacity:’0.4′},”slow”);
div.animate({width:’300px’,opacity:’0.8′},”slow”);
div.animate({height:’100px’,opacity:’0.4′},”slow”);
div.animate({width:’100px’,opacity:’0.8′},”slow”);
});
ឧ​ទ​ហរ​ណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ផ្លាស់ទី​ធាតុ​ដំបូង <div> ទៅ​ខាង​ស្ដាំ​និង​បន្ទាប់​មក​បាន​បង្កើន​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏ 2
$(“button”).click(function(){
var div=$(“div”);
div.animate({left:’100px’},”slow”);
div.animate({fontSize:’3em’},”slow”);
});

មេរៀន jQuery Stop Animations

បញ្ឈប់​ការ jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ចលនា​ឬ​ផល​ប៉ះពាល់​មុន​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។
វិធី​សា​ស្រ្ត​ jQuery stop() Method បញ្ឈប់​ការ jQuery () វិធី​សា​ស្រ្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ចលនា​មួយ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ឬ​មុន​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។ បញ្ឈប់ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​សម្រាប់​ធ្វើការ​ទាំងអស់​មុខងារ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព jQuery រួម​ទាំង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​​​, រូបភាព​ចលនា​បន្ថយ​និង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។
Syntax:
$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

stopAll ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​តើ​ផង​ដែរ​ជួរ​ជីវចល​ដែល​បាន​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ជម្រះ​ឬ​នៅ​នោះ​ទេ​។ លំនាំ​ដើម​គឺ​មិន​ពិត​, ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ត្រឹម​តែ​ចលនា​សកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​, ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចលនា​ណា​មួយ​ដើម្បី​រៀប​ជាជួរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​នៅ​ពេលក្រោយ​ទៀត​។
goToEnd ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​តើ​ឬ​មិន​បំពេញ​គំនូរ​ជីវចល​បច្ចុប្បន្ន​ភ្លាម​។ លំនាំ​ដើម​គឺ​មិន​ពិត​។ ដូច្នេះ​ដោយ​លំនាំ​ដើម​បញ្ឈប់ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​ដែល​បាន​សម្លាប់​គំនូរ​ជីវចល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​នៅ​លើ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​។ ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​បង្ហាញ​ពី​ការ​បញ្ឈប់​នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​ជាមួយ​នឹង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​គ្មាន​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
$(“#stop”).click(function(){
$(“#panel”).stop();
});

មេរៀន អនុគមន៍ jQuery Callback Functions

អនុគមន៍ callback function ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​បច្ចុប្បន្ន​គឺ 100​% បាន​បញ្ចប់​។
អនុគមន៍ Callback jQuery សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ដោយ​បន្ទាត់​បន្ទាត់​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ជាមួយ​នឹង​បែបផែន​បន្ទាត់​នៃ​កូដ​បន្ទាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​រត់​ទោះ​បី​ជា​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​នោះ​គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។ នេះ​អាច​បង្កើត​កំហុស​។
Typical syntax: $(selector).hide(speed,callback);
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ជាមួយ Callback
$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(“slow”,function(){
alert(“The paragraph is now hidden”);
});
});
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ callback ទេ​ហើយ​ប្រអប់​ជូន​ដំណឹង​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​មុន​ពេល​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព hide ការ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​:
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍​ដោយ​គ្មាន​ការ Callback

$(“button”).click(function(){
$(“p”).hide(1000);
alert(“The paragraph is now hidden”);
});