មេរៀន រង្វិល​ជុំ VBScript Loop

សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏​រង្វិល​ជុំ សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់ Loop ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រត់​ប្លុក​ដូច​គ្នា​នៃ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៃ​ដង​។
នៅ​ក្នុង VBScript យើង​មាន​ចំនួន​បួន​រយ​រ​ណ៍​រង្វិល​ជុំ​:

-For…Next statement – រត់​លេខ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដង
-For Each…Next statement  – រត់​កូដ​សម្រាប់​ធាតុ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សម្រាំង​ឬ​ធាតុ​នីមួយ​នៃ​ការ​អា​រេ​មួយ
-Do…Loop statement – រង្វិល​ជុំ​ខណៈ​ពេល​ឬ​រហូត​ទាល់​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​គឺ​ជា​ការ​ពិត
-While…Wend statement – កុំ​ប្រើ​វា – ប្រើ​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រង្វិល​ជុំ​ជំនួស​វិញ …

For…Next Loop  ប្រើ For…Next statement សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ដើម្បី​រត់​ប្លុក​នៃ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៃ​ដង​។ សម្រាប់សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ statement លក្ខណ:ពិសេសសម្រាប់រាប់  variable (i),តម្លៃចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់  សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បង្កើន​អថេរ​រាប់  variable (i)
ឧទាហរណ៍
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
For i = 0 To 5
document.write(“The number is ” & i & “<br />”)
Next
</script>

</body>
</html>
ជំហានគន្លឹះ  Step keyword, ពាក្យ​គន្លឹះ​អ្នក​អាច​បង្កើន​ឬ​បន្ថយ​អថេរ​រាប់​តាម​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់​។

For i=2 To 10 Step 2
some code
Next

ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​អថេរ​រាប់​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ជា​មួយ​អវិជ្ជមាន variable, អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់​តម្លៃ​ចុង​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ទាប​ជាង​តម្លៃ​ពេល​ចាប់ផ្តើម​។

For i=10 To 2 Step -2
some code
Next
Exit a For…Next  អ្នក​អាច​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​សម្រាប់ … បន្ទាប់​ជាមួយ​នឹង​ចេញ​សម្រាប់​ពាក្យ​គន្លឹះ​ For keyword
For i=1 To 10
If i=5 Then Exit For
some code
Next
For Each…Next Loop loop រង្វិល​ជុំ​ធ្វើ​ឡើងវិញ​ប្លុក​នៃ​កូដ​មួយ​សម្រាប់​ធាតុ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សម្រាំង​មួយ​ឬ​សម្រាប់​ធាតុ​នៃ​អា​រេ​មួយ​គ្នា​។
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Dim cars(2)
cars(0)=”Volvo”
cars(1)=”Saab”
cars(2)=”BMW”

For Each x In cars
document.write(x & “<br />”)
Next
</script>

</body>
</html>