មេរៀន VBScript Conditional

លក្ខខណ្ឌ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏ VBScript Conditional Statements

សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ផ្សេង​ពី​គ្នា​។
នៅ​ក្នុង VBScript យើង​មាន​បួន​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ័​:

-If statement – ប្រតិបត្តិ​សំណុំ​នៃ​លេខ​កូដ​មួយ​នៅ​ពេល​ដែល​ស្ថានភាព​មួយ​ដែល​ជា​ការ​ពិត
If…Then…Else statement –  ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពីរ​សំណុំ​នៃ​បន្ទាត់​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ
If…Then…ElseIf statement – ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សំណុំ​ជាច្រើន​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ
Select Case statement – ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សំណុំ​ជាច្រើន​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ

If…Then…Else ប្រើ​ប្រសិន​បើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ … បន្ទាប់​មក​ទៀត … ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ទៅ
-ប្រតិបត្តិ​កូដ​ខ្លះ​ប្រសិន​បើ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​គឺ​ជា​ការ​ពិត
-ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពីរ​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដំណើរការ  statement មួយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយពិត  លោកអ្នកអាចសរសេរកូដដូចបន្ទាត់ ខាងក្រោម:
If i=10 Then alert(“Hello”)

មិនមាន ..Else.. នៅក្នុង syntax នេះ លោកអ្នកប្រាប់កូដ   code ទៅសកម្មភាពលក្ខខណ្ឌមួយគឺពិត (ក្នុងករណីនេះប្រសិនបើ If i=10)។

If i=10 Then
alert(“Hello”)
i = i+1
End If

មិនមាន ..Else.. ក្នុងឧទារណ៍ដូចខាងលើ  លោកអ្នកសរសេរកូដ code​​​ សកម្មភាពច្រើនប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌពិត
ប្រសិនបើប្រត្តិបត្តិការ ការប្រកាសលក្ខខណ្ឌ មួយពិត ហើយការប្រកាស ផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនពិត លោកអ្នកត្រូវបន្ថែម  “Else”:

<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i < 10 Then
document.write(“Good morning!”)
Else
document.write(“Have a nice day!”)
End If
</script>

If…Then…ElseIf

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រសិន​បើ … បន្ទាប់​មក … សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ElseIf ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជា​ច្រើន​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i = 10 Then
document.write(“Just started…!”)
ElseIf i = 11 Then
document.write(“Hungry!”)
ElseIf i = 12 Then
document.write(“Ah, lunch-time!”)
ElseIf i = 16 Then
document.write(“Time to go home!”)
Else
document.write(“Unknown”)
End If
</script>

Select Case

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ “ករណី​ជ្រើស​” សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជា​ច្រើន​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script type=”text/vbscript”>
d=weekday(date)
Select Case d
Case 1
document.write(“Sleepy Sunday”)
Case 2
document.write(“Monday again!”)
Case 3
document.write(“Just Tuesday!”)
Case 4
document.write(“Wednesday!”)
Case 5
document.write(“Thursday…”)
Case 6
document.write(“Finally Friday!”)
Case else
document.write(“Super Saturday!!!!”)
End Select
</script>