មេរៀន VBScript Procedures

VBScript procedures មានពីរប្រភេទ:
-Sub procedure
-អនុគមន៍ procedure
VBScript Sub Procedures
Sub procedure:
-ស៊េរី​មួយ​នៃ​របាយការណ៍​ដែល​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​អនុ​អនុ​និង​បញ្ចប់​គឺ
-អាច​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ប៉ុន្តែ មិន​ត្រឡប់ តម្លៃ​មួយ
-អាចយកអគុម៉ង់ arguments

Sub mysub()
some statements
End Sub

Sub mysub(argument1,argument2)
some statements
End Sub

ឧទាហរណ៍ (បានតែ IE មួយគត់)
Sub mysub()
document.write(“I was written by a sub procedure”)
End Sub

អនុគមន៍ VBScript Function Procedures
អនុគមន៍ procedure:
*ស៊េរី​មួយ​នៃ​របាយការណ៍​ដែល​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ដោយ​អនុគមន៍​អនុគមន៍​និង​បញ្ចប់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​នេះ​គឺ
*អាច​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាព​និង អាច​ត្រឡប់​មក តម្លៃ​មួយ
*អាច​អាគុយម៉ង់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឆ្លង​ទៅ​កាន់​វ​​ា​ដោយ​នីតិវិធី​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​មួយ
*ដោយ​គ្មាន​អាគុយម៉ង់​ត្រូវ​តែ​រួម​បញ្ចូល​មួយ​ដែល​សំណុំ​ទទេ​នៃ​វង់ក្រចក ()
*ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ​ដោយ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅ​ឱ្យ​ឈ្មោះ​របស់​វា

Function myfunction()
some statements
myfunction=some value
End Function

Function myfunction(argument1,argument2)
some statements
myfunction=some value
End Function

Example (IE Only)
function myfunction()
myfunction=Date()
end function
ការហៅ Procedure មួយ
This simple function procedures is called to calculate the sum of two arguments:
Example (IE Only)
Function myfunction(a,b)
myfunction=a+b
End Function
document.write(myfunction(5,9))

មុខងារ “myfunction​” នឹង​ត្រឡប់​ផលបូក​នៃ​ចំនួន​អាគុយម៉ង់ “a​” អាគុយម៉ង់​និង “b​” នោះ​ទេ​។ នៅ​ក្នុង 14 ករណី​នេះ​។
នៅពេល​ដែល​អ្នក​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​នីតិវិធី​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​: ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ដូច​នេះ​:

Call MyProc(argument) ឬ​អ្នក​អាច​លុប​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​: ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ដូច​នេះ​:

MyProc argument