មេរៀនទី១: ស្វែងយល់អំពី Tool

មេរៀនទី១: ស្វែងយល់អំពី Tool
2

a

សង្ខេបឧបករណ៍ Photoshop Tools

aMove Tool ប្រើសំរាប់កាត់រូបភាព លើករូបភាព បង្វិលរូបភាព ពង្រីក ឬពង្រួមរូបភាព។
a– Rectangular Marquee Tool បង្កើត Selection ដែលមានរាង ៤ជ្រុង។
– Eliptical Marquee Tool បង្កើត Selection ដែលមានរាងជារង្វង់។
– Single Row Marquee បង្កើត Selection រាងជាបន្ទាត់ដេក។
– Single Column Marqueeបង្កើត Selection រាងជាបន្ទាត់ឈរ។
a– Lasso tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection តាម Mouse ដែលបានគូស (ចុចអោយជាប់)។
– Polygonal Lasso tool ការបង្កើតនៅ Selection តាមចំនុចដែលបានដៅ។
– Magnetic Lasso tool ការបង្កើតនៅ Selection តាមពណ៌ដែលស្រដៀង។
a– Quick Selection toolមាននាទីដូច Magic wand tool ដែរប៉ុន្តែវាអាចដក Selection ឬបន្ថែម Selection ក្នុងពេលតែមួយ។
– Magic wand tool ការបង្កើតនូវ Selectionតាមពណ៌ដែលស្រដៀងពេលចុចលើកទីមួយ
a– Crop Tool ប្រើសំរាប់កាត់ Object ដែលផ្ដើមកាត់ពីចំនុចដែលស្ថិតនៅលើ Object។
a– Slice tool ប្រើសំរាប់កាត់រូបភាពជាចំនែកៗ។
– Slice select tool ប្រើដូច Slice tool ផងដែរប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ Slice ចាស់ៗដែល បានកាត់រួច។
a– Spot Healing Brush Tool ប្រើសំរាប់ចំលងរូបភាពដូច Clone Stamp ប៉ុន្តែគ្មានចំនុច ចាប់ផ្ដើម។
– Healing Brush Tool ប្រើសំរាប់មានតួនាទីដូច Brush Tool ដែរប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះបន្ស៊ី ពណ៌ជុំវិញគែមនៃរូបភាពដែលបាន Stamp រួច។
– Patch Tool+(Source) ប្រើសំរាប់ចាប់យករូបភាពពីចំនុចណាមួយ ដាក់ចូលក្នុង Selection រួចបន្ស៊ីពណ៌តាមគែមជុំវិញនៃ Selection។
– Patch Tool+(Destination) ប្រើសំរាប់លើករូបភាពក្នុង Selection ពីចំនុចមួយទៅដាក់ លើចំនុចមួយដោយបន្ស៊ីពណ៌តាមគែមនៃទីតាំងនៃរូបភាពដែលបានលើកដាក់នោះ។
– Patch Too+(Transparent) ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយឃើញ Object មួយស្ដើងចាំងឆ្លុះឃើញ Object មួយទៀត។
– Red Eye Tool ប្រើសំរាប់លុបបំបាត់ភ្នែកពណ៌ក្រហមអោយទៅជាពណ៌ខ្មៅ។
a– Brush Tool គឺប្រើសំរាប់គូសចេញជារូបភាពផ្សេងៗ ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរូបគំនូរ វាជារូបដែលមានស្រាប់ៗ ដែលយើងអាចជ្រើសរើសយកមកគូស។ យើងក៏អាចបង្កើត Brush Tool បានផងដែរ។
– Pencil Tool គឺប្រើសំរាប់គូសចេញជាខ្សែបន្ទាត់ ដោយមានលក្ខណៈភ្ជាប់តៗគ្នា ដើម្បី បង្កើតចេញជារូបរាងអ្វីមួយ។
– Color Replacement Tool គឺប្រើសំរាប់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ Object ណាមួយ។
a-Clone Stamp Tool ប្រើសំរាប់ចំលងរូបភាពពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយដោយមិនរក្សា នូវចំនុចចាប់ផ្ដើម ដោយដកធីកពីចំនុច Aligned។ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញClone Stamp Tool ពេលធីក Aligned គឺជាការចំលងរូបពីចំនុចមួយទៅ ចំនុចមួយដោយរក្សានូវចំនុចចាប់ផ្ដើមស្របជា មួយចំនុច បង្កើតថ្មី។
– Pattern Stamp Tool ប្រើសំរាប់យកផ្ទៃ Pattern មកចំលងរូបភាព។
a– History Brush Tool ប្រើសំរាប់លុបរាល់ការងារដែល Brush បានធ្វើ។
– Art History Brush Tool ប្រើសំរាប់គូសរូបជាលក្ខណៈសិល្បៈ។
a– Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូបភាព ឬObject ណាមួយ។
– Background Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូប Background។
– Magic Eraser Tool ប្រើសំរាប់លុបទៅលើរូប Background រូបភាព ហើយវាធ្វើការលុប ទៅលើពណ៌ទាំងអស់។
a– Gradient Tool ប្រើសំរាប់ចាក់ពណ៌ចំរុះ។ Extension របស់ Gradient គឺ *grd ។
– Paint Bucket Tool ប្រើសំរាប់ចាក់ពណ៌ដែលមានលក្ខណៈ Solid និង Pattern។
a– Blur Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរលោង ឬព្រឹល។
– Sharpen Tool ប្រើសំរាប់ដកពណ៌ ឬបន្សាបពណ៌។
– Smudge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរូបមើលទៅដូចត្រូវទឹក សើមទឹក។
a– Dodge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយភ្លឺ ឬ ស។
– Burn Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយងងឹត ឆេះ ឬ ខ្លោច។
– Sponge Tool ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយ ប្រផេះ ឬ ស្លេក។
a– Pen Tool ជាឧបករណ៍សំរាប់ដៅចំនុច Node / Anchor ដើម្បីបង្កើតជាខ្សែ Path ។
– Add Anchor Point Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Anchor Point ។
– Delete Anchor Point Tool ប្រើសំរាប់ដក ឬលុប Anchor Point ។
– Convert Point Tool ប្រើសំរាប់បំលែង ពីកោងទៅជ្រុង ឬពីជ្រុងទៅកោង របស់ Anchor Point ។
a– Horisontal Type Tool ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរជួរដេក ។
– Vertical Type Tool ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរជួរឈរ ។
– Horizontal Type Mask Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection មានរាងជាអក្សរជួរដេក ។
– Vertical Type Mask Tool ប្រើសំរាប់បង្កើត Selection មានរាងជាអក្សរជួរឈរ ។
a– Path Selection Tool ប្រើសំរាប់លើកខ្សែ Path ទាំងមូល ។
– Direct Selection Tool ប្រើសំរាប់លើក ឬបង្វិលតាមចំនុចរបស់ Anchor Point ។