មេរៀនទី៥: ការប្រើ Statement

មេរៀនទី៥: ការប្រើ Statement

ក្នុងជំពូកនេះនឹងរៀនពីរបៀប:

– ប្រើប្រាស់បណ្តាប្រមាណវិធីសំរាប់ updating តំលៃអថេរ ។

– បង្កើននិងបញ្ចុះតំលៃនៃអថេរដោយប្រើប្រមាណវិធី ++ និង —

-សរសេរកន្សោម while, for និងធ្វើ statements រត់ដំណើរការ

ឡើងវិញមួយឬច្រើន statements។

-ជំហានបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ធ្វើ method និងមើលតំលៃនៃអថេរប្តូរ ។

1. ប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធី Compound Assignment

អ្នកបានឃើញរួចរាល់ពីរបៀបបង្កើតតំលៃថ្មីដែលប្រលប្រមាណវិធី arithmetic ។ ឧទាហរណ៍ statement ខាងក្រោមប្រើជាមួយប្រមាណវិធី + ដើម្បីបង្កើត តំលៃគឺធំជាង 42 អថេរចំលើយ។ តំលៃថ្មីគឺត្រូវបានសរសេរក្នុង Console.WriteLine(answer + 42); អ្នកបានឃើញ ពីរបៀបប្រើ statements ដើម្បីប្តូរតំលៃក្នុងអថេរ ។ statement ខាងក្រោម ប្រើប្រមាណវិធីធ្វើដើម្បីប្តូរតំលៃនៃចំលើយ 42:

answer = 42;

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានបន្ថែម 42 ទៅក្នុងតំលៃអថេរមួយអ្នកអាចផ្គុំប្រមាណវិធី និងការបន្ថែមប្រមាណវិធី ។ ឧទាហរណ៍ statement ខាងក្រោមបន្ថែម adds 42 ទៅក្នុងចំឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀតបន្ទាប់ពីរត់ statement តំលៃនៃចំលើយ គឺ 42 ច្រើនជាវាពីមុន:

answer = 42;

ទោះបីជា statement នេះធ្វការអ្នកនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើ ប្រសិន បើគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសរសេរកម្មវិធី ។ បន្ថែមតំលៃទៅអថេរគឺជាការងាយ ស្រួលក្នុង ​Microsoft Visual C# អនុញ្ញាអោយអ្នកធ្វើវាដោយប្រើប្រមាណវិធី compound += ដើម្បីបន្ថែម 42 ទៅចំលើយ។

answer = answer + 42;

 

ឈ្មោះសំរាប់ប្រមាណវិធី += គឺជាប្រមាណវិធី compound ។ អ្នកអាចប្រើ shortcut ទៅផ្គុំ arithmetic operator ជាមួយប្រមាណវិធីដែល មានតារាងដូចខាងក្រោមនេះ:

មិនសរសេរបែបនេះ                            សរសេរបែបនេះ

variable = variable * number; variable *= number;

variable = variable / number; variable /= number;

variable = variable % number; variable %= number;

variable = variable + number; variable += number;

variable = variable – number; variable -= number;

ប្រយ័ត្ន

ប្រមាណវិធី *=, /=, %=, +=, និងប្រមាណវិធី -= ចែកចាយដូចជា ប្រមាណវិធីផ្សំផ្គុំសាមញ្ញាធម្មតា ។

ប្រមាណវិធី += ធ្វើការនៅលើ strings ផងដែរ ។ វាបន្ថែមលើ string ហើយបញ្ចប់ដោយផ្សេងទៀត ។ ឧទាហរណ៍ code ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញ “Hello John” នៅលើ console:

string name = “John”;

string greeting = “Hello “;

greeting += name;

Console.WriteLine(greeting);

2. សរសេរ while Statement

អ្នកប្រើ while statement ដើម្បីរត់ឡើងវិញក្នុង statement while ក្នុងកន្សោម Boolean ដែលនៅសល់ true ។  syntax នៃ while statement គឺជា: while ( booleanExpression )

statement

កន្សោម Boolean ត្រូវបានផ្តល់តំលៃហើយប្រសិនបើ true ពេល statement ដំណើរ ការកន្សោម Boolean ត្រូវបានវាយតំលៃម្តងទៀត ។ ប្រសិនបើកន្សោមនៅតែ  true នោះ statement ត្រូវធ្វើឡើងវិញនិងបង្ហាញតំលៃម្តងទៀត ។ ដំណើរការនេះបន្តទៅតំលៃកន្សោម Boolean ទៅ false កាលណា while statement បញ្ចប់ exits ។  while statement ចែកចាយ syntactic ជាច្រើនប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ if statement (តាមពិត syntax គឺជា

អនុញ្ញាត សំរាប់ keyword):

· កន្សោម Boolean ត្រូវតែជាកន្សោម Boolean

· កន្សោម Boolean ត្រូវសរសេរក្នុងវង់ក្រចក parentheses ។

· ប្រសិនបើ កន្សោម Boolean តំលៃជា false កាលណាតំលៃទីមួយ statement និងមិនដំណើរការ។

· ប្រសិនបើអ្នកចង់បានដើម្បីផ្គុំពីរឬច្រើន statements ក្រោម control នៃ while statement អ្នកត្រូវមាន group statements ទាំងនោះក្នុង block ។

ទីនេះជា while statement ដែលសរសេរតំលៃ 0 ឆ្លងទៅ 9 ក្នុង console:

int i = 0;

while (i != 10)

{

Console.WriteLine(i);

i++;

}

ជ្រើសរើសបង្ហាញនៅលើ text box:
a

3. សរសេរfor Statement

មាន while statement ជាច្រើនដែលបង្ហាញ structure ទូទៅដូចខាង

ក្រោម:

initialization

while (Boolean expression)

{

statement

update control variable

}

ដើម្បី statement អនុញ្ញាតអោយអ្នកសរសេរជាមួយ formal version ធម្មតានៃប្រភេទ while statement ដោយផ្គុំ initialization កន្សោម Boolean និង update ។ អ្នកនឹងរកមើល statement ប្រើវាបង្កើតយ៉ាងលំបាកមិនបំភ្លេច បីផ្នែក ។ syntax នៃ statement គឺ:

for (initialization; Boolean expression; update control variable)

statement

 

អ្នកអាចលុចចោលបីផ្នែក statement ។ ប្រសិបើអ្នកលុបកន្សោម logic Boolean វា defaults ទៅ true ។ ខាងក្រោមនេះជា statement នឹង ដំណើរការជាប់ជានិច្ច:

for (int i = 0; i != 10; i++)

{

Console.WriteLine(i);

}

ប្រសិនបើអ្នកលុប initialization និងផ្នែក update part អ្នកប្រើ while loop

for (int i = 0; ;i++)

{

Console.WriteLine(“somebody stop me!”);

}

ក្នុង initialization កន្សោម logic boolean និង update ControlVariable ជាផ្នែកនៃ statement ត្រូវតែបែងចែកដែលមានសញ្ញា  semicolons ។ ទីនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលសរសេរតំលៃ 0 ឆ្លងកាត់ 9 ទៅ console រយះពេលប្រើសំរាប់ statement:

int i = 0;

for (; i != 10; )

{

Console.WriteLine(i);

i++;

}

ស្វែងយល់ពី Statement Scope

អ្នកនឹងធ្វើការកំណត់ចំណាំថាអ្នកអាច declare អថេរមួយនៅក្នុងផ្នែក initialization នៃ statement ។ ដែលអថេរត្រូវបាន scope ទៅក្នុង body នៃ statement រួចមិនបង្ហាញកាលណា statement បញ្ចប់ ។ តួនាទីនេះមានសារ:

សំខាន់ពីរយ៉ាង។ ទីមួយអ្នកមិនអាចប្រើអថេរបន្ទាប់ពីstatement ត្រូវបាន

បញ្ចប់វាមិនមាន scope វែង ។ ឧទាហរណ៍:

for (int i = 0; i != 10; i++)

{

}

Console.WriteLine(i); //compile time error

ទីពីរ អ្នកសរសេរពីរឬច្រើន statements បន្ទាប់មកទៅផ្សេងទៀតដែល ប្រើឈ្មោះអថេរដូចគ្នា ។ ពីព្រោះអថេរគឺនៅក្នុង scope ខុសគ្នា ។ ឧទាហរណ៍:

for (int i = 0; i != 10; i++)

{

}

for (int i = 0; i != 20; i += 2) // okay

{

}

4. សរសេរ do Statement

ទាំងពីរ while statement និង for statement សំរាប់ត្រួតពិនិត្យ កន្សោម logic Boolean នៅខាងលើនៃ loop ។ នេះវាមានន័យថា if សំដែង

ចេញគឺជា false នៅលើការត្រួតពិនិត្យដំបូងនោះ body នៃ loop នឹងមានរត់ ដំណើរការមិនមានហេតុការណ៍ម្តងទៀត ។ ជួនពេលខ្លះអ្នកនឹងចង់បានសរសេរ statement មួយកន្លែងដែលអ្នកដឹងថា body នៃ loop មួយមានរត់យ៉ាងហោច ណាស់ ។ ក្នុងស្ថានភាពនេះ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺជា statement មួយនៅកន្លែង បង្ហាញត្រូវបានវាយតំលៃនៅខាងក្រោមនៃ loop បន្ទាប់មក body នៃ loop រត់ដំណើរការ ។

do

statement

while (booleanExpression);

ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន loop do ដើម្បីផ្ទុកពីរឬច្រើន statements អ្នកត្រូវតែមាន group statements នៅក្នុង block ។  ឧទាហរណ៍ សរសេរ តំលៃ 0 ឆ្លងកាត់ 9 ទៅក្នុង console ដែលប្រើក្នុងពេលនេះ do statement:

int i = 0;

do

{

Console.WriteLine(i);

i++;

}

while (i != 10);

ជំហានឆ្លងកាត់ធ្វើ do statement

  1. ក្នុង Code និងសន្លឹក Text Editor រកមើល showSteps_Click method
  2. ធ្វើចលនាលើ cursor ទៅ statement ទីមួយនៃ showSteps_Click method
  3. statement ទីមួយបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:

 int amount = System.Int32.Parse(number.Text);

  1. ចុចស្តាំលើ Right-click statement ទីមួយរួចហើយចុច Run ទៅ   Cursor
  2. កាលណាបង្ហាញ form វាយសរសេរ 2693 លើប្រអប់ text box រួចចុចលើ Step
  3. បង្ហាញ Debug toolbar មិនមែនជា visible (លើ View menu, ទៅ Toolbars រួចហើយជ្រើសរើស Debug)

a

  1. សន្លឹក Local window ដែលបង្ហាញឈ្មោះ name, value និង type នៃអថេរតំបន់ local នៃ method ដែលកំពុងប្រើaDisplay មើល statement សារឡើងវិញ1. ចាប់ផ្តើម Start Microsoft Visual Studio .NET ។2. នៅលើ File menu -> ចូលក្នុង Open រួចចុចលើ Project ។ បើក ប្រអប់ Open Project dialog box ។3. បើកក្នុង Iteration project ដែលមានទីតាំងក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter5\Iteration folder នៅក្នុង My Documents folder ។

    4. នៅលើ Debug menu ចុចលើ Start Without Debugging ។ Visual Studio .NET សង់បង្កើតឡើងនិងរត់ដំណើការកម្មវិធីប្រើប្រាស់មានប្រអប់ពីរនិង group នៃបួន Keyword option។

a5. ក្រោមក្រុម Keywords ជ្រើសរើស While option ។  while statement ខាងក្រោមនេះបង្ហាញក្នុងប្រអប់ Code text box ។ ក្នុង

Statement​ នេះគឺជា while statement ដែលអ្នកបានឃើញដែល

សរសេរតំលៃ 0 ឆ្លងកាត់ 9 console ។ ក្នុង text ដែល code នេះ សរសេរដើម្បីទៅក្នុងត្រូវបានមើលឃើញក្នុងប្រអប់ Outcome text

int i = 0;

while (true)

{

Console.WriteLine(“continue ” + i);

i++;

if (i != 10)

continue;

else

break;

}

6. ជ្រើសរើស For option ។ នៅខាងក្រោមនេះ for statement បង្ហាញក្នុងប្រអប់ Code box ។ text ដែលមានសរសេរ code នេះ ដើម្បីទៅក្នុង console ត្រូវបានមើលឃើញក្នុងប្រអប់ Outcome box

for(int i = 0; i != 10; i++)

{

Console.WriteLine(“for” + i);

}

7. ជ្រើសរើស Do option ។ ប្រអប់ Code box មើលឃើញក្នុង do statement ដែលអនុវត្តជា loop ដើម្បីសរសេរតំលៃ 0 ឆ្លងកាត់ 9 ទៅ console ។

8. ជ្រើសរើស Continue/Break option ។ ក្នុងប្រអប់ Code box ដែលមើលឃើញ while loop ដែលប្រើ break និងបន្ត statement ដើម្បីសរសេរតំលៃ 0 ឆ្លងកាត់ 9 ទៅ console ។

9. ចុចលើ Quit អ្នកត្រឡប់ទៅកម្មវិធី the Visual Studio .NET ។

break និងបន្ត Statements ក្នុងជំពូកទី 4 អ្នកបានឃើញ break statement ចាប់ផ្តើមប្រើរំលង switch statement ។ អ្នកអាចប្រើ break statement បានផងដែរដើម្បីរំលង body នៃ statement សារឡើងវិញ កាល ណាអ្នកបំបែកចេញពី loop គឺមិនមាន delay ក្នុងពេលភ្លាមៗនោះ ។

int i = 0;

while (true)

{

Console.WriteLine(i);

i++;

if (i != 10)

continue;

else

break;

}

ក្នុង code នេះគឺជាតំលៃដាច់ខាត់មិនចេះប្រែប្រួល ។ មានការណែនាំ កម្មវិធីជាច្រើន programming ដែលប្រើដោយប្រយ័ត្នប្រយែងឬមិនមានបញ្ហាទាំងអស់ពីព្រោះវាតែងតែបានប្រមូលផ្តុំជាមួយការស្វែងយល់ពី code ដ៏សំបាក ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នករត់បន្ត statement ពីខាងក្នុង statement ផ្នែក update នឹងរត់តំណើរការ ។ ក្នុងលំហាត់បន្ទាប់អ្នកនឹងសរសេរ while statement ដើម្បីអានមាតិកានៃប្រភពដើម source file បន្ទាត់មួយក្នុងរយ: ពេលណាមួយនិងសរសេរក្នុង line នីមួយៗទៅក្នុងប្រអប់ text box ក្នុង កម្មវិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Windows ។ សរសេរ while statement

1. នៅលើ File menu ចូលក្នុង Open រួចចូលក្នុង click Project ។ បើកប្រអប់ Open Project dialog box ។

2. បើក Open whileStatement project ដែលមានទីតាំងក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step byStep\Chapter 5\whileStatement folder នៅក្នុង My Documents folder។

3. នៅលើ Debug menu ចុចលើ Start Without Debugging. Visual Studio .NET សង់បង្កើត រួចរត់ដំណើរការកម្មវិធីប្រើប្រាស់

Windows application ។

4. ចុចលើ Open File ។ បើកប្រអប់ Open dialog box ។

5. ក្នុង Directory \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter 5\whileStatement folder ក្នុង My Documents folder របស់អ្នក ។

a6. ជ្រើសរើស Form1.cs file រួចហើយចុចលើ click Open ។ ឈ្មោះ នៃ source file, Form1.cs បង្ហាញក្នុងប្រអប់តូច text box ប៉ុន្តែ មាតិកានៃ Form1.cs មិនបង្ហាញក្នុងប្រអប់ text box ធំ ។

7. ចុចលើ Close អ្នកត្រឡប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Visual Studio .NET

8. ក្នុង Code pane ទីតាំង openFileDialog_FileOk method (ប្រសិនបើ code គឺមិនត្រូវបានមើលឃើញក្នុង Code pane ចុចលើ right-click Form1.cs នៅក្នុង Solution Explorer រួចចុចលើ View Code) ។ body នៃ method គឺជាកំពុងតែអនុវត្តដូចខាងក្រោម:

string fullPathname = openFileDialog.FileName;

FileInfo src = new FileInfo(fullPathname);

filename.Text = src.Name;

/* add while loop here */

Statement ទីមួយបាន declares អថេរ string ដែលហៅថា fullPathname និង initializes វាទៅក្នុង FileName នៃ openFileDialog field ។ ក្នុង statement initializes fullPathname នេះមានឈ្មោះពេញ

(ដែលរួមមាន folder) នៃប្រភព source file ដែលបានជ្រើសរើសក្នុងប្រអប់ Open dialog box ។

9. ប្តូរ /* add while loop ទីនេះគឺ */ ជាមួយ statements ដូចជា:

source.Text = “”;

TextReader reader = src.OpenText();

string line;

while ((line = reader.ReadLine()) != null)

{

source.Text += line + “\n”;

}

reader.Close();

The first statement is:

source.Text = “”;

ក្នុង statement ទីមួយ បង្កើតឡើងវិញក្នុងប្រអប់នៃ source text box ។ ហើយ statement គឺ:

TextReader reader = src.OpenText();

ក្នុង statement នេះ declares  អថេរ TextReader មួយដែហៅ reader ។ (TextReader គឺជាថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ.NET Framework ដែលអ្នកអាចប្រើសំរាប់អានចរន្តនៃ characters ពីប្រភព sources ដូចជា files) វាបាន initializes ទៅក្នុង TextReader រួចត្រឡប់ពី src.OpenText method ។

​          ក្នុង statement ទីបីគឺ is:

string line;

statement នេះ declares string មួយដែលហៅថា line ។ អថេរនេះ នឹងដាក់លើ line នីមួយៗនៃ text ដូចជា readerreads វាពី file ។

statement ទីបួនគឺជា while loop

while((line=reader.ReadLine())!=null)

{

}

ប្រសិនបើ string មួយទទួលបានជ័យជំនេះអានពី file នោះ line នឹង មិនជា null កន្សោម Boolean គឺជា true ហើយ body នៃ while statement នឹងដំណើរការ ។ ផ្ទុក statement ទោល:

source.Text += line + “\n”;

10. នៅលើ Debug menu ចុចលើ Start Without Debugging ។ Visual Studio .NET សង់បង្កើតនិងរត់ដំណើរការកម្មវិធីប្រើប្រាស់។

11. ចុចបើកលើ Open File ។ បើកប្រអប់ Open dialog box ។

12. ជ្រើសរើស Form1.cs file រួចបើក Open ។ ពេលនេះមាតិកានៃ file ដែលបានជ្រើសរើសបានមើលឃើញក្នុងប្រអប់ text box ។

a13. ក្នុងប្រអប់ text box ទីតាំង openFileDialog_FileOk method។ method នេះផ្ទុក while statement ដែលអ្នកទើបបន្ថែម។

14. ចុចលើ Close អ្នកត្រឡប់ទៅកម្មវិធី Visual Studio .NET

សរសេរ do statement

  1. បើកលើ File menu ចូលក្នុង Open រួចហើយចុចលើ Project. The បើកប្រអប់ Open Project dialog box ។

2. បើក Open the doStatement project ដែលមានទីតាំងក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter

5\doStatement folder ក្នុង My Documents folder របស់អ្នក ។ បើក doStatement project ។

3. លើ Debug menu ចុចលើ Start Without Debugging ។ Visual Studio .NET សង់បង្កើតនឹងរត់ដំណើរការកម្មវិធីប្រើប្រាស់ Windows application ។

3. កម្មវិធីប្រើប្រាស់មានពីរប្រអប់ text boxes រួចបង្ហាក្នុងប៊ូតុងShow Steps ។ អ្នកបញ្ចូលចំនួនវិជ្ជមាននៅប្រអប់ខាងលើ text box កាលណាអ្នកចុចលើប៊ូតុង Show Steps នៅប្រអប់ខាងក្រោម text box បង្ហាញជំហានដែលប្រើដើម្បីបង្កើត string មួយបង្ហាញចំនួននេះ

4. បញ្ចូល 2693 ក្នុងប្រអប់ខាងលើប្រអប់ text box។

5. ចុចលើ Show Steps ។ ប្រអប់ខាងក្រោម text box មើលឃើញ ជំហានដែប្រើដើម្បីបង្កើត string មួយនៃការបង្ហាញនៃ 2693:

6. ចុចលើសន្លឹក window ដើម្បីត្រឡប់ទៅក្នុងកម្មវិធី Visual Studio .NET programming ។

7. ក្នុង Code pane ទីតាំង showSteps_Click method (ប្រសិនបើ code គឺត្រូវបានបង្ហាញក្នុង Code pane ចុចលើ right-click Form1.cs ក្នុង Solution Explorer រួចចុចលើ View Code) ។ method នេះផ្ទុក statements ខាងក្រោមនេះ:

int amount =System.Int32.Parse(number.Text);

steps.Text = “”;

string current = “”;

do

{

int digitCode = ‘0’ + amount % 10;

char digit = Convert.ToChar(digitCode);

current = digit + current;

steps.Text += current + “\r\n”;

amount /= 10;

}

while (amount !=? 0);

statement ទីមួយនៃ method នេះគឺ:

int amount = System.Int32.Parse(number.Text);

statement នេះប្តូរ string ដែលបញ្ចូលទៅក្នុង Text នៃចំនួន text box ទៅក្នុង int ដែលប្រើ Parse method នៃ System.Int32 ។ statement ទីពីរនៃ method គឺជា: steps.Text=””; statement នេះបង្កើត

ឡើងវិញ Text នៃប្រអប់ steps text box ។ statement ទីបីនៃ method គឺ:

string current = “”; statement នេះ declares អថេរ string មួយដែលហៅថាចរន្ត initializes វាទៅ string ទទេ ។ statement ទីបួន method គឺការធ្វើ do statement:

do

{

}

while(amount!=? 0);

statement នេះនឹងធ្វើឡើងវិញរត់ដំណើការ body នៃ do statement កាលណាបន្តលក្ខណ: (amount != 0) ដែលនៅសេសសល់ true ។ ចាំថា body ត្រូវរត់ដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ម្តង ។ statement ទីមួយនៅក្នុង do loop គឺ:

int digitCode =’0’+ amount%10;

statement នេះ declares ក្នុងអថេរ int ដែលហៅថា digitCode និហ initializes វាទទួលលទ្ធផលបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:

‘0’ + amount % 10

ក្នុងកន្សោមនេះទាមទារការពន្យលបន្ថែមតំលៃគឺ character zero ។ ក្នុង character បង្កើតដោយប្រើដោយ character សមភាពទៅចំនួនគត់ 48 (character នីមួយៗមានកម្មសិទ្ធ character code ដែលមានតំលៃមួយគឺជា ចំនួនគត់) ។ តំលៃ % 10 គឺជាសំណល់អ្នកទទួលបានកាលណាអ្នកបែងចែក ចន្លោះ 10 ។ ឧទាហរណ៍ ចន្លោះស្មើ 2693 កាលណា 2693 % 10 គឺជា 3 (2693 ផ្តល់ដោយ 10 គឺជា 269 សំណល់ 3) ។

ជំហាននៃ do statement

1. ក្នុង Code pane រកមើល showSteps_Click method ។

2. ចលនា cursor ទៅទីតាំង statement ទីមួយនៃ showSteps_Click method ។  statement ទីមួយក្នុង showSteps_Click method គឺមានដូចខាងក្រោមនេះ:

Int amount =System.Int32.Parse(number.Text);

3. ចុចលើ Right-click លើកន្ថែងណាមួយក្នុង statement ទីមួយ រួចចុចលើ Run ទៅលើ Cursor ។ Visual Studio .NET សង់បង្កើត

រួចចុចលើកម្មវិធីប្រើប្រាស់ ។

4. បញ្ចូល 2693 ក្នុងប្រអប់ text box ខាងលើ ។

5. ចុចលើ Show Steps អ្នកត្រឡប់ចូលក្នុងកម្មវិធី Visual Studio .NET ។

6. លើ View menu ចូលក្នុង Toolbars រួចចុចលើ Debug (ប្រសិន បើវាមិនមាន) ។ ពេលនោះ Debug toolbar បានបើក ។

7. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Breakpoints drop-down arrow ខាងក្រោមនេះជា menu បង្ហាញ:

ITCAMBO_New

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com