មេរៀនទី២: អថេរ និងកន្សោម

មេរៀនទី២: អថេរ និងកន្សោម

1. ប្រើ Visual Studio .NET ពេលចាប់ផ្តើមបើកទំព័រ

ដោយប្រើ default ជាមួយ Visual Studio ចាប់ផ្តើមទំព័របង្ហាញក្នុងរូប

រូប 2.1 កាលណាអ្នកចាប់ផ្តើម Visual C# .NET (ប្រសិនបើ Visual C# មិនរត់ ត្រូវចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ)។ ទំព័រ Visual Studio ចាប់ផ្តើមពីទំព័រនេះអ្នកអាចបើក edited projects បង្កើត projects ថ្មីមួយនិង edit user profile របស់អ្នក។
a

ពីក្នុងទំព័រនេះ អ្នកអាចមាន Visual Studio .NET បង្ហាញបើកប្រអប់ Open Project dialog box បង្ហាញប្រអប់ Project dialog box ថ្មីឬបង្ហាញ ឬ design environment ទទេរ ។ ដើម្បីមើល view ឬ edit ក្នុងពេល startup options ជ្រើសរើស Tools ក្នុង Options មើលក្នុងប្រអប់ Options dialog box ក្នុងរូប 2.2 ។ រូប 2.2. ប្រើ At Startup setting ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបញ្ហា

ដំបូងដែលអ្នកបានឃើញកាលណាVisual Studio .NET ចាប់ផ្តើម ។
a

2. បង្កើត Project ថ្មី

ដើម្បីបង្កើត project ថ្មីចុចលើប៊ូតុង New Project នៅខាងក្រោយ ឆ្វេងដៃនៃទំព័រចាប់ផ្តើមនៃ Visual Studio .NET ។ ពេលមើលប្រអប់ Project ថ្មី dialog box ដែលបង្ហាញក្នុងរូប 2.3 ប្រភេទ Project list ប្រែប្រួលពី ម៉ាស៊ីនមួយទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀត ។ ដោយឈរលើឆ្នាំផលិតរបស់ Visual Studio .NET ដែលត្រូវបានដំឡើង ។ រូប 2.3 ប្រើប្រអប់ Project dialog box ដើម្បីបង្កើតVisual C# .NET projects ។

a

ប្រើ Customizing ក្នុង Visual Studio .NET2005

Visual Studio .NET អនុញ្ញាតអ្នកចូល customize ដែលមាន interface elements ជាច្រើន ។ ដូចជាសន្លឹក windows និង toolbars ដែលអាចអោយអ្នកធ្វើការបានប្រសើរ ។ ដើម្បីបង្កើត Windows Application ថ្មីឥឡូវនេះអ្នកបើកក្នុង File menu ចុចលើ New​​ រួចជ្រើស Project ។ ក្នុង  project នេះនឹងប្រើដើម្បីបង្ហាញរៀបចំ design environment. ឈ្មោះ  project នេះ ។ (ក្នុងលំហាត់នេះមិនបង្កើតប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ប៉ុន្តែវានឹងជួយ អ្នករៀន design environment ។ លើ screen របស់អ្នកនឹងមើលឃើញ ដូច

រូបបង្ហាញក្នុងរូប 2.4 ក្នុង default appearance នៃ IDE កាលណាអ្នកដំឡើង Visual Studio .NET ដំបូង ។|

aបង្ហាញ Hiding Toolbar

Visual Studio .NET រួមមានចំនួននៃ built-in toolbars អ្នកអាចប្រើ កាលណាបង្កើត project។ មានពីរ toolbar ដែលអាចសំដែងក្នុងរូបក្នុង

មេរៀននេះ ។  នៅខាងលើ Standard toolbar ដែលអ្នកចង់មើលគ្រប់ពេល។ ក្នុង toolbar ទីពីរគឺជា Layout toolbar ដែលផ្តលើ tools សំរាប់សង់ form។

Visual Studio មាន 5 toolbars; Visual Studio .NET។ toolbar ទាំងនេះ នឹងប្រើ Visual C# .NET developer គឺជាស្តងដារ Standard, Text Editor, និង Debug toolbar។ អ្នកនឹងរៀនរបៀបធ្វើក្នុងម៉ោងនេះ ។ ដើម្បីបង្ហាញ ឬ

hide toolbar ជ្រើសរើស View, Toolbar ដើម្បីមើល list នៃអថេរ toolbar  ក្នុង Toolbar ដែលកំពុងមើលដូចបង្ហាញក្នុងរូប 2.8 ចុចលើឈ្មោះ toolbar
a

Customizing Toolbar ដើម្បីចូល customize toolbar និង menu អ្នកប្រើក្នុងប្រអប់ Customize dialog box ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 2.6 ដែលអនុញ្ញាត្តដោយជ្រើស

រើស View, Toolbar, Customize ។ រូប 2.6 បង្កើត toolbar ថ្មី ក្នុង customize ដែលមានរួចស្រេច ។
a

បង្កើត Toolbar ថ្មី  ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែបន្តដើម្បីបង្កើត toolbar ថ្មីមួយដើម្បីទទួលពី របៀបធ្វើ toolbar customization ។ ក្នុង toolbar របស់អ្នកនិងផ្ទុកប៊ូតុង

ទោលដែលនឹងប្រើដើម្បីហៅជំនួយ Visual Studio ។ ដើម្បីបង្កើត toolbar ថ្មីដែលមានជំហានដូចខាងក្រោម:

 1. ពីក្នុង Toolbars tab នៃប្រអប់ Customize dialog box ចុចលើNew
 2. បញ្ចូល Enter My Help ដូចជាឈ្មោះនៃ toolbar របស់អ្នកកាលណា ត្រូវបានបង្ហាញ ។
 3. ចុចលើ OK ដើម្បីបង្កើត toolbar ថ្មី

បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះសំរាប់ toolbar របស់អ្នករួចចុចលើ OK ពេលនោះ toolbar ថ្មីរបស់អ្នកបានបង្ហាញចេញ ។ រូប 2.10 toolbars ថ្មី គឺជា pretty tiny; មិនមានប៊ូតុងលើវា​។  

aបន្ថែមប៊ូតុងទៅក្នុង  Toolbarz ឥឡូវនេះអ្នកមាន toolbar ទទេជំហានគឺបន្ថែមប៊ូតុង command ដែលអ្នកចង់ បានវា ។ ចុចលើ Commands នៃប្រអប់ Customize dialog box ដើម្បីមើល ថេរ commands ។ Commands tab ដែលមានផ្ទុកដូចខាងក្រោមនេះ:

 • list នៃប្រភេទ command
 • list នៃ commands សំរាប់ជ្រើសរើសប្រភេទ command

ប្រភេទ list បង្ហាញប្រភេទអថេរ command ទាំងអស់ដូចជា File និងមុខងារ Edit ។ កាលណាអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទអថេរ commands សំរាប់ ប្រភេទនេះគឺបង្ហាញក្នុង list នៅខាងស្តាំដៃ ។ អ្នកបន្តដើម្បីបន្ថែម add ប៊ូតុង toolbar ដែលបង្ហាញជំនួយ Help icon ។ ដើម្បីបន្ថែមប៊ូតុង command លើ toolbar របស់អ្នកធ្វើដូចជំហានខាងក្រោមនេះ:

 1. ទីតាំងនិងជ្រើសរើសប្រភេទ category Help បណ្តាអថេរ commands ទាំងអស់សំរាប់ប្រភេទ Help category នឹងបង្ហាញក្នុង list ខាងស្តាំដៃ
 2. ពី Command list ចុចលើទាញ Contents command ដើម្បីចូល​ក្នុង custom toolbar របស់អ្នក ។ ដូចអ្នកបានទាញប្តូរចំណុច pointer ដើម្បីគូសចំណុចក្នុងប្រអប់តូចមួយពណ៌ប្រផេះ ។ នៅជ្រុង ខាងក្រោយស្តាំដៃនៃ pointer គឺជាប្រអប់ផតតូចមួយ។ ការបង្ហាញ នេះដែលមានទីតាំងនៅលើ pointer ។
 3. ដូចអ្នកទាញ command លើ toolbar របស់អ្នក (ឬ toolbar ផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហា) x ក្នុងប្រអប់តូចមួយនឹងប្តូរដើម្បីបន្ថែម

សញ្ញា (+) ដែលបង្ហាញក្នុង command អាចប្តូរក្នុងទីតាំងដែលកំពុង តាំងនៅបញ្ចូល point ដែលបង្ហាញលើ toolbar ដើម្បីបង្ហាញកន្លែង ប៊ូតុងនឹងបានផ្លាស់ប្តូរ command ។ រូប 2.7 cursor ត្រលប់ក្នុង I-beam កាលណាអ្នកអាច drop ប៊ូតុង ។
aបន្ថែម Control ដើម្បីប្រើ Form ក្នុង Toolbox

ក្នុងប្រអប់ toolbox គឺត្រូវបានប្តូរលើ form មួយ ។ ក្នុងប្រអប់ default toolbox អ្នកឃើញកាលណាអ្នកបើកដំបូងឬបង្កើត Visual C# .NET project គឺត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូប 2.9 ស្តង់ដារ standard toolbox ដែលផ្ទុក controls ជាច្រើនប្រើប្រាស់ដើម្បីសង់ user interfaces ។
aអ្នកអាចបន្ថែម add control មួយទៅក្នុង form ដែលមានបីមធ្យោបាយ:

 • ក្នុងប្រអប់ toolbox ចុចលើ tool ដែលបង្ហាញ control ដែលអ្នកចង់ បានដើម្បីប្តូរលើ form មួយរួចចុចលើ click រួចទាញលើ form កន្លែង អ្នកចង់បានបូរ control ។ ទីតាំងកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្តើមទាញ គឺត្រូវ

បានប្រើនៅជ្រុងលើស្តាំដៃនៃ control និងចំណុច point នៅកន្លែង ដែលអ្នកបញ្ជូនចូលក្នុងប៊ូតុង mouse រួចបឈ្ឈប់ទាញខាងក្រោយស្តាំ ដៃ ។

 • ចុចលើ Double-click លើ control type ក្នុងប្រអប់ toolbox ។ កាលណាអ្នកចុចលើ Double-click លើ control ក្នុងប្រអប់ toolbox control ថ្មីមួយដែលបានជ្រើសរើសប្រភេទគឺត្រូវបានប្តូរខាងលើឆ្វេងដៃ នៃ form ។
 • ទាញ control មួយពីប្រអប់ toolbox និង drop វាលើ form មួយ ។

មើលនិងប្តូរ Properties

ជាដំបូងមានប៊ូតុងពីរក្នុង Properties window អាចជ្រើសរើស format ដែលអ្នកមើលក្នុង properties ។ កាលណាជ្រើសរើសប៊ូតុង Alphabetic ត្រូវបានជ្រើសរើស object របស់ properties ដែលបង្ហាញក្នុង Properties window ក្នុង alphabetical ។ កាលណាអ្នកចុចលើប៊ូតុង Categorized ដែលបានជ្រើសរើសទាំងអស់ object របស់ properties គឺត្រូវបាន list ដោយប្រភេទ category ។ ឧទាហរណ៍ប្រភេទ Appearance category ផ្ទុក properties ដូចជា BackColor and BorderStyle ។ កាលណាធ្វើការជាមួយ properties​ជ្រើសរើស view អ្នកអាចមានភាពងាយ ស្រួលជាមួយ ។ តំបន់ Properties នៃសន្លឹក Properties window ត្រូវបាន

ប្រើដើម្បី view មើលនិងបង្កើត properties ដែលបានជ្រើសរើស object ។ អ្នកអាចបង្កើត property ក្នុងជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:

 • វាយសរសេរក្នុង value
 • ជ្រើសរើស value ពីក្នុង drop-down list

ចុចលើប៊ូតុង Build នៃ property-specific options

ធ្វើការជាមួយ Color Properties

Properties ដែលបែងចែក colors គឺជាដែលមានមធ្យោបាយតែមួយ គត់ដែលវាអនុញ្ញាតក្នុងតំលៃ values ក្នុង Visual C# មាន colors ទាំងអស់គឺ

បានសំដែងបង្កើតមាន3 ចំនួនដែលចំនួននីមួយៗដែលមានតំលៃ value ពី 0 ទៅ 255 ។ ផ្តល់អោយបង្កើតនៃចំនួនបង្ហាញ Red, Green និង Blue (RGB) សមាសភាពនៃ color តំណាងតំលៃ 0,255,0 ឧទាហរណ៍បង្ហាញពណ៌ pure green ចំណែកឯតំលែ 0,0,0 បង្ហាញពណ៌ខ្មៅ black និង 255,255,255 បង្ហាញពណ៌ស white។ រូប 2.11 ពណ៌ color drop-down list អាចអោយ អ្នកជ្រើសរើសពីការបង្កើត 3 នៃបណ្តាពណ៌ colors។
aពណ៌ color drop-down list មានបី tabs: Custom, Web និង System ។ មាន color properties ជាច្រើនប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ system color ដោយ default ។ ប្រើប្រព័ន្ធ system color កាលណាអ្នកចង់បានពណ៌ color អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានជ្រើសរើសក្នុង system colors ។ កាលណា color property មួយគឺបានបង្កើតទៅ system color ឈ្មោះនៃ color បង្ហាញក្នុង property sheet ។ ក្នុង Custom tab បង្ហាញដូចក្នុងរូប 2.12 ត្រូវបានប្រើ ដែលមាន លក្ខណ: ពិសេសនៃ color ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើក្នុងsystem color settings; អាចប្តូរប្រព័ន្ធ system colors ដែលមិនប៉ះពាល់ property ។
aអថេរ ប្រមាណវិធី Operator និងកន្សោម Expressionក្នុងជំពូកទី1 ណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សរសេរ Code Microsoft Visual Studio.NET ដើម្បីដំឡើងរត់កម្មវិធី Command Line និងការប្រើប្រាស់Windows Form។ ជំពូកនេះនឹងណែនាំបណ្តា សមាសភាពក្នុងកម្មវិធី Microsoft Visual C# រួមមានកន្សោម command។

ពាក្សគន្លឹះ

កម្មវិធី C# Programming មានផ្តល់ 76 ពាក្សសំរាប់ ប៉ុន្តែពាក្សនេះត្រូវ

បានហៅថា​ពាក្សគន្លឹះ(Key word) ហើយពាក្សគន្លឹះនីមួយៗមានន័យខុសៗគ្នា

ឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្តាពាក្ស : Class, using, namespace ។ ខាងក្រោមនេះ

ជា list បណ្តាពាក្សកន្លឹះរបស់ C#។

  តារាង list ពាក្សកាត់

abtract as base bool
break byte case catch
char checked class const
continue decimal default delegate
do double else enum
event explicit extern false
finally fixed float for
foreach goto if implicit
in int interface internal
in int long namespace
is lock Object operator
Out Override Params Private
protected Public Readonly Ref
return sbyte sealed short
sizeof stackalloc static string
struct switch this throw
true try typeof unit
ulong unchecked unsafe ushort
using virtual void while

3. របៀបប្រើប្រាស់អថេរ

អថេរជាកន្លែងប្រើសំរាប់រក្សាទុកតំលៃ អ្នកអាចគិតពីអថេរដូចជាសំណុំ

មួយរក្សាទុកពត៌មានបណ្តោះអាសន្ន ។ ឈ្មោះអថេរត្រូវតែមានមួយគត់

ដាក់ឈ្មោះអថេរ

ដាក់ឈ្មោះអោយអថេរ អ្នកត្រូវធ្វើតាម

C មិនប្រើសញ្ញា (_)

C ឈ្មោះចាប់ផ្តើមដោយអក្សធម្មតា

C ជាមួយករណីពាក្សរួមមានច្រើនពាក្ស ពេលចាប់ផ្តើមពាក្សដំបូងពី ពាក្សទី2 (Second word) ក្លាយជាពាក្សដែលចាប់ផ្តើមដោយប្រើពាក្ស

ធម្មតា ។

ឧទាហរណ៍ ដូចជា score, fortyTwo, _score និង FortyTwo

 1. របៀបប្រើទិន្នន័យ

C# មានទិន្នន័យមួយចំនួនបង្កើតមានរួចស្រេចត្រូវបានហៅថាប្រភេទ

ទិន្នន័យ ។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីប្រភេទទិន្នន័យដែលច្រើនប្រើបំផុត ។ ប្រភេទ int នឹង long រក្សាតំលៃចំនួនគត់ (ប្រភេទ long រក្សាតំលៃធំជាងប្រភេទ int, ទោះបីជាវាត្រូវការប្រើច្រើន memory) ប្រភេទ Float និង double រក្សា តំលៃដែលមានសញ្ញាក្បៀស(ប្រភេទ double មានកំរិតជាក់ស្តែងខ្ពស់ជាងពីរដងប្រភេទ float) ប្រភេទប្រព័ន្ធគោល 2 ត្រូវបាន Design សំរាប់រក្សាតំលៃពី 28 Character, ប្រភេទ char រក្សាទុកទំរង់ជា Unicode ប្រភេទស្វីតរក្សា

សំណុំមួយបណ្តា Character និងប្រភេទ bool រក្សាឬ true ឬ false ។

      អថេរមិនមានសញ្ញា ពេលអ្នកប្រើអថេរមួយ វានឹងផ្ទុកតំលៃមួយចៃដន្យមួយអោយដល់ពេល ណាអ្នកបានផ្គុំវាជាមួយតំលៃមួយ ។ នេះជាមូលហេតុដែលលេចចេញ error ក្នុង C, C++ ពេលដែលមានអថេរបានបង្កើតចេញប្រើប្រាស់ពេលផ្គុំជាមួយតំលៃផ្តល់អោយវា ។ C# មិនអាចអនុញ្ញាតអនុវត្តករណីនេះ អ្នកត្រូវផ្គុំតំលៃអោយ

អថេរមុនពេលដែលប្រើវា ច្រាស់មកវិញកម្មវិធីនិងមិនអាច Compile ការទាមទារ

នេះត្រូវបានកំណត់ Define Assignment Rule ឧទាហរណ៏កន្សោមខាងក្រោម

និងបង្កើតចេញ error ក្នុងពេល Compile code ដែលបង្កើតអថេរ age មិន

អាចផ្គុំបាន ។

Int age;

ប្រភេទ អធិប្បាយ ទំហំ(bit) កំរិត ឧទាហរណ៍
int ចំនួនគត់ 32 -231 ~  231-1 Int count;Count=42;
long ចំនួនគត់ 64 -263 ~  263-1 Long wait;Wait=42L;
float ចំនួនទសភាគ 32 +3,4Í1038 Float away;Away=0.42F;
double ចំនួនទសភាគពិតទ្វេគុណ 64 ±1,7Í1038 Double trouble;Trouble=0.42;
decimal 128 28លេខ Decimal coin;Coin=0.42M;
string 16bit ក្នុង Character មិនកំណត់ String vest;Vest=”42”
char 16 216-1 Char grill;Grill=’4’;
bool 8 True ឬ False Bool teeth;Teeth=false;

ចំណាំ: 216  =32.768; 231 =2.147.483.648 និង 263 =9.223.372.036.854.775.808

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមអ្នកនឹងប្រើកម្មវិធីបានដាក់ឈ្មោះគឺ PrimitiveDataTypes ដើម្បីអនុវត្តជាមួយប្រភេទទិន្នន័យ ។

  លេចចេញតំលៃរបស់ប្រភេទទិន្នន័យ

 1. ចាប់ផ្តើមបើក Visual Studio.NET
 2. ពី menubar ចុចលើ File ចូលក្នុង open រួចចុចលើ Project
  ប្រអប់ Open Project បើកចេញ ។

  1. បើក Project PrimitiveTypes ក្នុង directory \Visual C# Step by Step\chapter2\PrimitiveDataTypes ។
  2. ពី menubar ចូល debug, ចុចជ្រើសរើសលើ Start

  ប្រើសរើស Windows លេចឡើងដូចរូប 2.1
  a

  1. ក្នុង list Choose a data type ចុចជ្រើសរើសលើ String

  តំលៃ “42” លេចឡើងក្នុងប្រអប់ Sample Value

  1. ចុចជ្រើសរើស int ក្នុង list

  តំលៃ “to do” លេចឡើងក្នុង Sample value គឺបង្ហាញចេញ Command ដើម្បីលេចចេញតំលៃប្រភេទ int នៅតែត្រូវបាន

  សរសេរ ។

  1. ជ្រើសរើស​​ប្រភេទផ្សេងក្នុង list

  ចូរកំណត់ Code ដែលផ្តល់ដោយប្រភេទ Double, bool។

  1. ចុចជ្រើសរើស Quit លើកម្មវិធីប្រើប្រាស់ ។

  Control ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ Visual Studio.NET

  ប្រើប្រភេទទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធី

  1. ជ្រើសរើស Form1.cs ក្នុងប្រអប់សរសេរ code (ជ្រើសរើស Form រួចចុចលើ Right Click ជ្រើសរើស View Code ប្រើសិនបើ Form1.cs ផ្ទុកលេចឡើង ។
  2. ក្នុងប្រអប់សរសេរ code រកកន្សោម showFloatValue ដូចខាង

  ក្រោម :

  private void showFloatValue()

  {

  float var;

  var = 0.42F;

  value.Text = “0.42F”;

  }

  1. ក្នុងប្រអប់សរសេរ code កំណត់កន្សោម ShowIntValue ដូចខាងក្រោម :

  private void showIntValue()

  {

  value.Text = “to do”;

  }

  កន្សោម showIntValue ត្រូវបានហៅថាមកពេលអ្នកជ្រើសរើស int

  ក្នុងប្រអប់ list ។ អនុគមន៍នេះផ្ទុកកន្សោម Command មួយ។

  4. បញ្ចូល 2កន្សោម Command ចូលអនុគមន៍ showIntValue:

  int var;

  var = 42;

  អនុគមន៍ ShowIntValue ពេលនេះនឹងមានដូចខាងក្រោម:

  private void showIntValue()

  {

  int var;

  var = 42;

  value.Text = “to do”;

  }

  5.  ពី menubar build ចុចជ្រើសរើស Build

  ដំណើរការបង្កើតជោគជ័យ

  1. ឥឡូវប្តូរស្វីត “ to do ” ទៅ 42

  កន្សោម showIntValue ពេលនេះនឹងមើលឃើញខាងក្រោម

  private void showIntValue()

  {

  int var;

  var = 42;

  value.Text = “42”;

  }

  1. ពី menubar Debug ចុចជ្រើសរើស Start ។ ប្រើប្រាស់ Windows Form លេចឡើង ។
  2. ជ្រើសរើស int ក្នុង list ។ កំណត់ដោយតំលៃ 42 ដែលលេចឡើង

  ក្នុងប្រអប់ Sample value ។

  1. ចុចជ្រើសរើស Quit ដើម្បីបិទកម្មវិធី ។
  2. ក្នុងប្រអប់សរសេរ code រកមើលអនុគមន៍ showDoubleValue
  3. ប្តូរអនុគមន៍ showDoubleValue ដូចខាងក្រោម:

  private void showDoubleValue()

  {

  Double var;

  Var=0.42;

  value.Text = “0.42”;

  }

  1. កំណត់តំលៃអនុគមន៍ ShowBoolValue ក្នុងប្រអប់សរសេរ code
  2. ប្តូរអនុគមន៍ showBoolValue ដូចខាងក្រោមនេះ:

  private void showBoolValue()

  {

  Bool var;

  Var=false;

  value.Text = “false”

  }

  1. ពីក្នុង menubar Debug ចុចជ្រើសរើស​លើ Start

  ប្រើប្រាស់ Windows Form លេចឡើងម្តងទៀតចុចជ្រើសរើសលើ int, Double និង boolក្នុងករណីនីមួយៗ ចូរត្រួតពិនិត្យមើលដោយកំនត់តំលៃកើតឡើងក្នុង Sample Value គឺត្រឹមត្រូវ ។ចុចជ្រើសរើស Quit ដើម្បីបិទកម្មវិធី។

  1. បង្កើតប្រមាណវិធី

  កម្មវិធី C# មានផ្គត់ផ្គង់និមិត្មសញ្ញាជាច្រើនដែលធ្លាប់ជួបប្រទេះដូច

  ជាសញ្ញា (+) និងសញ្ញា (-) ដែលអនុញ្ញាតបូកនិងដកលេខ សញ្ញាផ្កាយ (*) ប្រើសំរាប់គុណនិងសញ្ញា (/) សំរាប់ធ្វើប្រមាណវិធីចែក ។ មាននិមិត្តសញ្ញាជា ច្រើនទៀតដែលហៅយកមកប្រើជាមួយប្រមាណវិធីសំរាប់ធ្វើសកម្មភាពដែល មានតំលៃដើម្បីបង្កើតចេញតំលៃថ្មី ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះអថេរ moneyPaidConsoltant ចុងក្រោយរក្សាតំលៃនិងលទ្ធផល 500គុណនិង20

  long moneyPaidConsultant;

  moneyPaidToConsultant=500*20

  កំណត់តំលៃរបស់ប្រមាណវិធីមួយ

  អ្នកអាចប្រើប្រមាណវិធីមួយលើតំលៃរួមចូលក្នុងប្រភេទរបស់តំលៃឬមិន

  ជារបស់តំលៃ ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើប្រមាណវិធីទាំងអស់លើតំលៃ char, int, long, float, double និង Decimal ។ ទោះបីជាដែលអ្នកមិនប្រើប្រមាណ វិធីលើប្រភេទ String ឬ bool ។ កន្សោម Command ខាងក្រោមមិនអាច

  អនុញ្ញាតអោយស្វីត string ផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណវិធីដក ។ ប្រមាណវិធីដកខាងក្រោម

  នេះគឺគ្មានន័យ ។

  // compile time error

  Console.WriteLine(“Gillingham” – “Manchester City”);

  ក្រៅពីប្រមាណវិធីបូក + ត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាតំលៃស្វីត

  កន្សោម Command ខាងក្រោមនេះផ្តល់អោយតំលៃ “43”+”1”);

        ត្រួតពិនិត្យបណ្តាប្រមាណវិធី

  ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះពីរបៀបប្រើប្រាស់បណ្តាប្រមាណវិធី គណិតវិទ្យាលើតំលៃ int ។

  ធ្វើជាមួយប្រមាណវិធី

  1. ពីក្នុង menubar ចូល File ចុចលើ Open រួចចុចជ្រើសរើសលើ Project ។

  ប្រអប់ Open Project លេចឡើង ។

  1. បើក Project MathsOperators ក្នុង directory \Visual C# Step by Step\Chapter2\MathOperators
  2. ពីក្នុង menubar ចូល Debug ចុចជ្រើសរើសលើ Start
  3. បញ្ចូល 54 ក្នុងប្រអប់ Left Operand ។
  4. បញ្ចូល 13 ក្នុងប្រអប់ Left Operand ។
  5. ជ្រើសរើស Subtraction រួចចុចលើ Caculate ។ តំលៃក្នុងប្រអប់ Expression ប្តូរពី 54-13 និង 41 លេចឡើងក្នុង

  ប្រអប់ Result ។

a

 1. ជ្រើសរើស /Division រួចចុចលើ Caculate

តំលៃក្នុង Expression ប្តូរពី 54/13 និង 41 លេចឡើងក្នុងប្រអប់

លទ្ធផល ។ តាមធម្មតា 54/14 គឺ 4.153846 ប៉ុន្តែក្នុង C# ពេលអ្នកចែកចំនួន គត់ផ្សេងអ្នកត្រូវតែទទួលបានចំនួនគត់មួយទៀត ។

 1. ជ្រើសរើស %Remainder រួចចុចលើ Calculate ។

តំលៃក្នុង Expressiong ប្តូរពី 54%13 និងក្នុងលទ្ធផលគឺ 2 ដោយ 54-((54/13)*13) គឺ2 ។

 1. សមមូលខាងលើចូរត្រួតពិនិត្យមើលបណ្តាប្រមាណវិធី ។ ចុចបញ្ចប់ ចុចជ្រើសរើសលើ Quit ដើម្បីចេញពីកម្មវិធី ។

ត្រួតពិនិត្យមើល Code របស់ប្រមាណវិធី  Math operator

 1. ជ្រើសរើស Form1.cs (ចុចលើ mouse ខាងស្តាំដៃលើ Form រួចជ្រើសរើស View code មិនទាន់លេចឡើង) ។

File លេចឡើងក្នុងប្រអប់សរសេរ​ code

 1. ក្នុងប្រអប់សរសេរ ​code រកកន្សោមទាំងពីរខាងក្រោមនេះ:

private System.Windows.Forms.TextBox lhsOperand;

private System.Windows.Forms.TextBox rhsOperand;

កន្សោមពីអថេរ lhsOperand និង rhsOperand របស់ប្រភេទ

Textbox ។ Textbox មិនមែនជាប្រភេទទិន្នន័យ(មិនមានរួចស្រេចនៅលើ C#)

តែប្រភេទដែលបានផ្តល់និយមន័យក្នុង Library បានផ្គត់ផ្គង់ក្នុង Microsoft ។ ប្រភេទ Textbox មិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុង Windows ដើម្បីលេចឡើងប្រអប់ សរសេរលើ Form ។

 1. ក្នុងប្រអប់សរសេរ code កំណត់កន្សោម Command ដូចខាងក្រោម;

private System.Windows.Forms.TextBox result;

private System.Windows.Forms.TextBox expression;

 1. កំណត់វិធី SubtractValues ក្នុងប្រអប់សរសេរ code

private void subtractValues()

{

int lhs = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rhs = int.Parse(rhsOperand.Text);

int outcome;

outcome = lhs – rhs;

expression.Text = lhsOperand.Text + ” – ” + rhsOperand.Text;

result.Text = outcome.ToString();

}

រចនាមើលសន្លឹក Design View window និង Code ហើយនិង Text Editor

មើលក្នុង View menu ចុចលើសន្លឹកផ្សេងទៀតរួចហើយចុចលើ Document Outline។
aការធ្វើប្រមាណវិធី

        ការធ្វើប្រមាណវិធីគឺជាលេខរៀងដែលប្រមាណវិធីបានវាយតំលៃ ។ ចូរមើលកន្សោមខាងក្រោមវាប្រើប្រាស់ 2ប្រមាណវិធី​+ និង * :

2+3*4

     – ប្រសិនបើប្រមាណវិធីបូកអនុវត្តមុននោះ (2+3) ក្លាយទៅជាការគណនាខាងឆ្វេងរបស់ប្រមាណវិធី​+ លទ្ធផលរបស់ប្រមាណវិធី

បង្ហាញគឺ 5*4(=20)។

– ប្រសិនបើប្រមាណវិធី * ត្រូវបានអនុវត្តមុនពេល(3*4)ក្លាយជាការ

គណនាខាងស្តាំដៃរបស់ប្រមាណវិធី + លទ្ធផលរបស់ប្រមាណវិធី នឹងបង្ហាញគឺ 2+12(=14)។

ក្នុង C# មានលក្ខណ: (*, /, %)មានលក្ខណ:អធ្យាស្រ័យជាង បណ្តាលក្ខណ:+/- ។ អ្នកអាចប្រើសញ្ញា​() ដើម្បីកំណត់មានលក្ខណ:អធ្យា ស្រ័យនៃប្រមាណវិធី ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមប្រើប្រាស់សញ្ញា()ដើម្បីផ្តុំ 2និង3 ជាមួយប្រមាណវិធី + មុនពេលមានលទ្ធផលបន្ទាប់ភ្ជាប់ជាមួយប្រមាណវិធី * ដើម្បីចេញលទ្ធផល 20 ។

(2+3)*4

ប្រើលក្ខណ:ផ្សំដើម្បីវាយតំលៃកន្សោម

លក្ខណ:ផ្សំគឺបង្ហាញ (ឆ្វេងឬស្តាំ) អោយប្រមាណវិធី/ ទៅប្រមាណវិធី របស់កន្សោម ។ ចូរមើលឧទាហរណ៍:

2/3*4

– ប្រសិនបើ (2/3) បានវាយតំលៃមុន ខាងក្រោមលទ្ធផលផ្គុំជាមួយ ប្រមាណវិធី * ជាមួយលេខ 4 ដែលមានលទ្ធផលគឺ 8/3

– ប្រសិនបើ (3*4) បានវាយតំលៃមុន លទ្ធផលខាងក្រោមផ្គុំជាមួយ ប្រមាណវិធី + ជាមួយលេខ 2 ប្រមាណវិធីចុងក្រោយគឺ 2/12 ។

ការតំឡើងនិងបញ្ចុះអថេរ Variable

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្ថែម 1 ទៅលើអថេរ variable មួយលោកអ្នកអាចប្រើ ប្រមាណវិធីបូក + operator:

count = count + 1;

ដើម្បីបង្កើនអថេរ variable count​ ដោយ 1 សរសេរ statement ខាងក្រោម:

count++;

តារាងខាងក្រោមនេះ បង្ហាញដើម្បីប្រើពីរប្រមាណវិធី operator ដោយមិនសរសេរ Write ដូចនេះ:

variable = variable + 1; variable++;

variable = variable – 1; variable–;

IT ads