មេរៀនទី១: ការណែនាំពី

a

មេរៀនទី១: ការណែនាំពី
2
កម្មវិធីនេះណែនាំអំពី:

-ជំហានដំបូង Microsoft Visual Studio.NET
-ប្រើប្រាស់សំរាប់សរសេរ code Microsoft Visual Studio.NET
-សរសេរប្រើប្រាស់ Command ជាមួយ C#
-សរសេរប្រើប្រាស់ Windows ជាមួយ C#
-Microsoft Visual Studio.NET គឺជាកម្មវិធី Programming ដែលមាន
-សមាសភាព (Component) ខ្លាំងបំផុត ។ C# មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុង
-កម្មវិធី .NET Framework របស់ Microsoft វាបើប្រៀបធៀបជាមួយកម្មវិធី C
មានកំលាំង ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការសរសេរវិវត្តន៍ UNIX ។ ប្រសិនបើបាន
ស្គាល់ C, C++ ឬ Java អ្នកអាចរៀន C# បានយ៉ាងងាយបំផុត ។ ក្នុងផ្នែកទីI អ្នកនឹងបានឃើញពីការណែនាំអំពីមុខងារមូលដ្ឋានរបស់ C# ដែលមានប្រើអថេរ និងរបៀបប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យាដូចជា : +, -…​របៀបប្រើ កន្សោមដូចជា if កន្សោម loop ដូចជា while អ្នកនឹងស្គាល់ពីរបៀបសរសេរ សមីការនិងរបៀបប្តូរ Parameter អោយវា ។ ចុងក្រោយបំផុត C# ប្រើប្រាស់ជាមួយ (Exceptions) ។ របៀបអាច C# គឺអានថា C Sharp ។

បង្កើត Project ថ្មី

កាលណាអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង Visual Studio .NET អ្នកនឹងឃើញ Visual Studio 2005 ទំព័រចាប់ផ្តើម Start Page tab ក្នុង IDE ។ អ្នកអាចបើក projects ដែលបានបង្កើតឡើវិញឬបង្កើត project ថ្មីពី Start page (មើលរូចខាងក្រោម) ។ ដើម្បីចូលក្នុង tour អោយបានឆាប់រហ័ស ។ អ្នកកំពុង បង្កើតដើម្បីបង្កើត Windows application ថ្មីត្រូវចុចលើប៉ូតុង New Project ខាងក្រោយឆ្វេងដៃដើម្បីមើលប្រអប់ New Project dialog box ដែលបង្ហាញ ក្នុងរូបខាងក្រោម ។ រូប 1.1 អ្នកអាចបើក project ដែលមានរួច បង្កើត projects ថ្មីពី Visual Studio Start page ។

a

ប្រអប់ Project dialog box ថ្មីគឺត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រាប់លក្ខណ: ប្រភេទនៃ Visual C# project ដើម្បីបង្កើត ។ (អ្នកអាចបង្កើតប្រភេទជាច្រើន នៃ projects ជាមួយ Visual C# បានប្រសើរជាមួយផ្គត់ផ្គង់ languages នៃ សណ្ឋាន.NET ដូចគ្នា) ប្រសិនបើ Visual C# Projects folder មិនបានជ្រើស

រើសចុចលើដើម្បី display មើលប្រភេទ Visual C# project types និងខណះ ពេលបង្កើត Windows Application icon ត្រូវបានជ្រើសរើស ។ នៅខាង

ក្រោមនៃ New Project dialog box ថ្មីគឺជាឈ្មោះ Name text box ។ ទីតាំង ដែល text box ស្ថិតនៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ folder ជាទូទៅក្នុងពេលដែល

បង្កើត project ។ Visual C# .NET បង្កើត project ថ្មីបំពេញបន្ថែមជាមួយ  ដើម្បីចាប់ផ្តើមសង់ interface សំរាប់ការប្រើប្រាស់ application (មើលរូប 1.3) ខាងក្នុង Visual Studio .NET  form គឺជាការកំណត់ពេល design-time  ។
a

1.   រៀនសរសេរក្នុង Visual Studio.NET

Visual Studio.NET គឺជាកម្មវិធីសរសេរ Code ដែលផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍

Tools ច្រើនបំផុតដែលចាំបាច់សំរាប់ការសាងសង់ Project ធំឬតូច(អ្នកអាច

សង់បណ្តា Projects ធ្វើការផ្គុំគ្នាបណ្តា module របស់កម្មវិធីផ្សេងទៀតខុសៗ គ្នា) ។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះនឹងណែនាំអ្នកអំពីរបៀបចាប់ផ្តើម Visual Studio.NET នឹងចាប់ផ្តើមសរសេរកម្មវិធីប្រើប្រាស់ Command Line ដំបូងជា មួយ C# ។

បង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដោយប្រើ Command ក្នុង Visual Studio.NET 2005

 1. ក្នុង Microsoft Windows ចុចលើ Startà Programsàចូលក្នុង  Microsoft Studio.NET 2005 ។
 2. ចុចជ្រើសរើស Microsoft Studio.NET 2005
 3. ពីក្នុង Menu bar ចូលក្នុង File ចូលក្នុង New ក្រោយមកចុចលើ ជ្រើសរើស Project ។

ក្នុងប្រអប់ New Project ថ្មីបានបើកចេញ ប្រអប់នេះអនុញ្ញាតអោយ

អ្នកបង្កើត Project ថ្មីពី Project គំរូជាច្រើន (Template) ខុសគ្នាដូចជា: Windows Applications, Class Library និង Console Application វា

បញ្ជាក់ពីប្រភេទប្រើប្រាស់ដែលអ្នកចង់បង្កើត ។
a

 1. ក្នុងតារាង Project Types ចុចលើជ្រើសរើស Visual C# Projects ។
 2. ក្នុងតារាង Templates ចុចជ្រើសរើសក្នុង icon Console Application (អ្នកអាចទាញតារាងក្នុង Templates ដើម្បីមើលក្នុង icon នេះ) ។
 3. ក្នុង Location បញ្ចូល Path ដូចខាងក្រោមនេះ:

D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1

 1. ក្នុងឈ្មោះ Name បញ្ចូលក្នុង TextHello ។
 2. ចុងបញ្ចប់ចុចលើ OK ។

ក្នុង menu bar អនុញ្ញាតអោយអ្នកចូលដល់ Command ដែលអ្នកនឹង

ប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរ Code ។ អ្នកអាចប្រើ keyboard ដើម្បីបញ្ជូន cursor របស់ mouse ដើម្បីសរសេរបណ្តា Command នេះ។ Toolbar ស្ថិតនៅខាង ក្រោមនៃ menubar ដែលមាន menu ជាច្រើនសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ ។ ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer ដែលមានលេចឡើង list ឈ្មោះបណ្តា files ប្រភពដើម របស់ Project អ្នកអាចចុចពីរដងលើ mouse នៃឈ្មោះ files ។ ក្នុងប្រអប់ output pane លេចឡើង ដែលរួមមានប្រាប់ពីកំហុស error នៅពេលដែល build ។ ខាងក្រោមនេះការបើ Project ថ្មីមួយ Project គឺមានឈ្មោះថា TextHello ដែលអ្នកទើបតែបង្កើតក្នុង Visual Studio.NET ក្នុងរូប 1.3 ។
a

មុនពេលសរសេរ code អ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល file ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer វាបានបង្កើតចេញដោយ Visual Studio.NET ពេលដែល អ្នកបង្កើត Project ។

TextHello.sln គឺជា file ដោះស្រាយ (Solution file) ផ្តល់មកជា មួយ គ្រប់ការប្រើប្រាស់ដែល file ប្រភេទនេះ ។ គ្រប់ file ដំណោះ ស្រាយរួមមានមួយឬច្រើន file ក្នុង Project គ្រប់ Solution file មាន សមាសភាពជាច្រើនគឺជា .sln ជាមួយឈ្មោះសមាសភាពដែលលេច ចេញក្នុង Solution Explorer ងាយស្រួលអានបំផុតដូចជាក្នុង Project នេះគឺ “TextHello” ។

TextHello.csprj គឺជា Project file របស់ C# ដែល file របស់ Project នីមួយៗរួមមានមួយឬច្រើន file ប្រភពដើម បណ្តា file ប្រភព

ដើមក្នុង Project មួយត្រូវតែសរសេរព្រមជា មួយ Programming language ។ ប្រភេទ file នេះលេចឡើងក្នុង Solution Explorer គឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់ Project ទោះបីយ៉ាងណាក៍ដោយវា

ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ File ជាមួយសមាសភាពពង្រើកគឺជា .csproj

Class1.cs  គឺជា file ប្រភពមួយដែលមានប្រភពខុសគ្នារបស់ C# អ្នក សរសេរ code ក្នុង file នេះ Visual Studio.NET ក៏ចាប់ផ្តើមផ្គត់ផ្គង់ ដោយ command code អោយ file នេះ ។

AssemblyInfo.cs គឺជា file ប្រភពខុសគ្នារបស់ C# អ្នកអាចប្រើ file នេះដើម្បីបំពេញបន្ថែមចូលក្នុងកម្មវិធី ដូចជាឈ្មោះ editor ថ្ងៃបង្កើត កម្មវិធី និងមានមុខងារជាច្រើនទៀតដើម្បី update បន្ថែមលើ អាច អនុញ្ញាតអោយអ្នកផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីរត់ ។

App.ico គឺជា file icon បានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី ។ គ្រប់ការប្រើប្រាស់ ទាំងអស់ក្នុង Windows មាន interface សំរាប់ប្រើសុទ្ធតែមាន icon ដែលវាលេចឡើងក្នុង taskbar ពេលរត់កម្មវិធី ។ប្រសិនបើអ្នកប្រើ Windows Explorer ដើម្បីចូលក្នុD:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit

\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1 ក្នុង directory ដែលអ្នកបង្កើតចេញ Project លើ អ្នកនឹងឃើញ directoryTextHello ក្នុង Directory នេះ មាន file ទាំងអស់ដែលលេចចេញក្នុងប្រអប់ Solution Explorer ។

1.   សរសេរកម្មវិធីដំបូងរបស់អ្នក

ក្នុង File Class1.cs ផ្តល់និយមន័យៗក្នុង class មួយដែលផ្ទុកកន្សោម

Main ។ បណ្តាកន្សោមទាំងអស់ត្រូវតែមាននិយមន័យក្នុង Class នីមួយៗ ។ កន្សោម Main គឺជាកន្សោមមួយដែលមានលក្ខណ:ពិសេស វាជាចំណុចសំខាន់ របស់កម្មវិធី ។ C# គឺជាកម្មវិធី Programming មានលក្ខណ:ពិសេសរបៀប សរសេរអក្ស ហើយលោកអ្នកត្រូវសរសេរ Main ជាមួយអក្សធំ M ។

សរសេរ code ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស IntelliSense

 1. លប់ TODO (បណ្តាបន្ទាត់ចាប់ផ្តើមជាមួយ //) ក្នុងកន្សោម Main ក្នុង Class1.cs ។

Main ដូចខាងក្រោមនេះ:

static void Main(string[] args)

{

}

 1. បញ្ចូល Console ក្នុងកន្សោម Main

static void Main(string[] args)

{

Console

}

ចំណាំ: នៅពេល list Intellisense បានលេចឡើង អ្នកអាចចុច W ដើម្បីជ្រើសរើសដំបូងក្នុង Console ដែលចាប់ផ្តើមដោយអក្ស W ។

 1. វាយសរសេរសញ្ញាចុច(.) បញ្ចូលក្នុង Console ។

មាន list Intellisense លេចចេញ ។ list នេះមានផ្ទុកកន្សោមទាំង
អស់ក្នុងករណី Class Console ។

 1. បន្ទាប់មកប្រើ Keyboard បញ្ជូនចុះក្រោមមកដល់ WriteLine

ជ្រើសរើសវារួចហើយប្រើ key ចុចលើ enter ។ អ្នកក៏អាចប្រើ mouse ដើម្បីប្រមូល ​list រួចចុចលើ double click លើ mouse លើ WriteLine ដើម្បីជ្រើសរើសវា ។

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine

}

 1. សរសេរចូលសញ្ញា (

បន្ទាត់ Intellisense លេចឡើងដែលមានកន្សោម Parameter នៃ WriteLine ។ តាមពិត WriteLine គឺជាកន្សោមមួយដែលបញ្ចូល Overloaded មានន័យថា Console ផ្ទុកច្រើនកន្សោមព្រមជាមួយ ឈ្មោះកន្សោម WriteLine (បណ្តាកន្សោម Overloaded បានបញ្ជាក់ ក្នុងជំពូកទី3) ។

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(

}

 1. សរសេរបញ្ចូលសញ្ញា ) និងសញ្ញា ;

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine();

}

 1. សរសេរ text “Hello World” ក្នុងសញ្ញា ()

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

បណ្តា Icons របស់ IntelliSense

IntelliSense ដែលលេចឡើងមានឈ្មោះនៃគ្រប់សមាជិកនៃ class ។ សំរាប់ចាកចេញពីឈ្មោះសមាជិកនីមួយៗគឺជា icon ដែលពណ៌នាប្រភេទនៃ សមាជិក។ icons និងបណ្តាប្រភេទរបស់វារួមមានដូចខាងក្រោមនេះ:

Icon                                មានន័យ

C# keyword

method

Properties

class

struct

enum

interface

delegate

namespace

បង្កើត (Build) និងរត់ប្រើប្រាស់  Command  ដែលអ្នកទើបនឹងសរសេរ

 1. ជ្រើសរើស Build នៅលើ Menubar រួចចុចលើ Build

ក្រោយពេលបង្កើតរួចជោគជ័យហើយ និងមានលេចឡើងក្នុងប្រអប់ Output pane ដូចខាងក្រោមនេះ:

Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped
a

 1. ជ្រើសរើស Debug នៅលើ menubar ចុចជ្រើសរើស Start Without Debugging កម្មវិធីនឹងរត់ក្នុងប្រអប់ (Command Window) ដែល Print ចេញបន្ទាត់ Hello World នៅលើ

អេក្រង់ដែលលេចចេញ ។
aចំណាំ: ត្រូវជ្រើសរើសចុចលើអោយត្រូវ Start Without Debugging គឺមិន

មែន Start ព្រោះ Start សំរាប់ប្រើជាមួយកម្មវិធី Shell (Command Shell) តែ វាមិនឈប់អោយមើលលទ្ធផលឡើងវិញពេលដែលយើងរត់កម្មវិធី ។

 1. បញ្ចូលលើអេក្រង់ដែលមានលទ្ធផល រួចចុចលើ key ណាមួយ

ដើម្បីបិទវាឡើងវិញ អ្នកនឹងត្រលប់មកសរសេរ code Visual Studio.NET ។

 1. ក្នុង Solution Explorer ចុចជ្រើសរើស icon Show All Files ។

បណ្តា bin និង obj លេចឡើងលើបណ្តា file ប្រភពដើមរបស់ C#

ប៉ុន្តែ Directory នេះសមមូលនឹងបណ្តា Directory bin និង obj ក្នុង Directory របស់ Project ។ វាបានបង្កើតចេញពេលដែលអ្នកបង្កើតក​ម្មវិធីប្រើ ប្រាស់ហើយវាផ្ទុក file អនុវត្តរបស់កម្មវិធីជាមួយបណ្តា file ផ្សេងទៀត។

 1. ក្នុង Solution Explorer ចុចជ្រើសរើសលើសញ្ញា + ខាងស្តាំដៃ

របស់ bin ។ ក្នុង Directory Debug វានឹងលេចចេញ ។

 1. ក្នុង Solution Explorer ចុចជ្រើសរើសលើ + ខាងឆ្វេងដៃនៃ​ Debug ។
  អ្នកនឹងឃើញ 2 Directory TextHello.exe និង TextHello.pdb និង
  2 files នេះស្ថិតក្នុង Directory bin\Debug ។

aរត់កម្មវិធីពី Command Line

ខាងលើបានណែនាំពីរបៀបសរសេរ និងរត់កម្មវិធីក្នុង Visual Studio.NET ។ ផ្នែកនេះនឹងណែនាំអ្នកពីរបៀបរត់កម្មវិធីពី Command ដោយ ប្រើ Command csc របស់ C# ។

 1. បើកប្រអប់ Command (រត់ MS-DOS) ក្រោយមកចូលដល់

Directory C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET

\FrameworkSDK\bin ។

 1. រត់ file corvars.bat ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអថេរ PATH, LIB, INCLUDE បន្ថែមបណ្តា Directory ដែលផ្ទុកបណ្តា Libraray របស់ .NET និងបណ្តាសមាសភាពដែលចាំបាច់ក្នុងពេលដែលរត់កម្មវិធីពី Command ។
 2. ឥឡូវនេះអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរត់កម្មវិធីដែលអ្នកបានបង្កើត Visual Studio.NET នៅផ្នែកខាងលើ។ ចូលប្តូរ Directory ដែលផ្ទុក Project TextHello :

D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1\TextHello

បញ្ចូល Command ដូចខាងក្រោមនេះ:

Csc/out:Greeting.exe AssemblyIno.cs Class1.cs

រួចចុចលើ Enter ក្នុងដំណើរការនេះបង្កើត file Greeting.exe ពី 2file ប្រភពរបស់ C# ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រើប្រាស់ជ្រើសរើស /out នោះការ បង្កើតចេញនិងមានឈ្មោះ គឺជាឈ្មោះ file ប្រភពដើមដំបូង ។ ក្នុងករណីនេះវា នឹងមានឈ្មោះគឺជា AssemblyInfo.exe ។
a1.   ប្រាស់ Namespace

ចូរមើលការប្រៀបធៀបខាងក្រោមនេះ អ្នកឃើញចំណុចអ្វីរវាងកម្មវិធី

ដែលមានខ្នាតតូចឬយ៉ាងណា?មានបញ្ហាពីរយ៉ាងដែលកើតចេញគឺ: ទីមួយ Code កម្មវិធីកាន់តែច្រើនកាន់តែពិបាកយល់ ។ ទីពីរ Code កាន់តែច្រើននោះ មានន័យថា​គឺមានអនុគមន៍ក៏កាន់តែច្រើនដែរ មានឈ្មោះ Class ច្រើន…ពេល បរិមាណឈ្មោះកើនឡើងដល់កំរិតណាមួយនោះការបង្កើតដំឡើង Project នឹង

បរាជ័យ ។

ចំណាំ: នេះគឺជារបៀបដើម្បីបើកប្រអប់ Command ពី Directory ណា មួយក្នុង Windows Explorer ។ ពីក្នុង Menu Tools ចុចជ្រើសរើស Folder Options ពេលប្រអប់ Folder Options លេចចេញ ។ ចុចលើ file Types ។ កំណត់ និងជ្រើសរើសរបៀប Folder ក្នុង List Registered File Types (ជួរ File) រួចចុចលើ Advanced ។ ប្រអប់ Edit File Type បើកចេញ ចុចជ្រើស

រើស New ប្រអប់ថ្មីមួយផ្សេង New Action នៅតែលេចចេញ ។ ក្នុង Action វាយសរសេរចូល C:\WinNT\System32\CMD.exe (ចាំថា ឈ្មោះ Drive ដែលអ្នកដំឡើង Win2000 ក្នុងករណីនេះគឺជា Drive C) ។ ចុចលើ OK ដើម្បី

បិទប្រអប់ New Action បន្ទាប់មកទៀតចុចលើ OK ដើម្បីបិទប្រអប់ Edit File Type ចុចលើ OK ម្តងទៀតដើម្បីបិទប្រអប់ Folder Options ។ ឥឡូវនៅក្នុង Windows Explorer ចុចលើ mouse ខាងស្តាំដៃលើ Directory ណាមួយ អ្នកនឹងឃើញ Command នៅលើ pop-up menu ។ ចុចជ្រើសរើស Command ប្រអប់បន្ទាត់ និងបានបើកចេញជាមួយ Directory ដែលអ្នកជ្រើស រើសក្នុង Windows Explorer ។

ឧទាហរណ៍ បង្កើតចេញ Class មួយដែលមានឈ្មោះ TextHelloGreeting អ្នកអាចបង្កើត Class មួយមានឈ្មោះ Greeting ក្នុង Namespace ឈ្មោះ TextHello ដូចខាងក្រោមនេះ:

namespace TextHello

{

class Greeting

{

}

}

ពេលនោះអ្នកនឹងពិគ្រោះដល់ Class Greeting ដូចជា TextHello.Greeting ប្រសិនបើមាន នរណាម្នាក់បង្កើត Class Greeting ក្នុង Namespace ហើយក្រោយមកដំឡើងវាចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកការប្រើប្រាស់ របស់អ្នកនៅតែដំណើរការតាមធម្មតា ។

.NET Framework SDK ដែលគ្រប់ Class នីមួយៗក្នុងប្រអប់ .NET សុទ្ធតែជារបស់ namespace ។ ឧទាហរណ៍ Class Console ជារបស់ namespace System មានន័យថាឈ្មោះមានគ្រប់សព្វគឺជា System.Console ។

តែសប្រើសាកល្បង

1. ក្នុងប្រអប់ text ប្រយ័ត្នពេលប្រើ using នៅផ្នែកខាងលើ file Class1.cs

//using System;

 1. ពី menubar Build ចុចជ្រើសរើស Build។

ការបង្កើត Build មិនជោគជ័យ ក្នុងប្រអប់ដែលលេចចេញលទ្ធផល

មានលេចឡើងបន្ទាត់ដូចជា:

the type or namespace ‘console’ could not be found:(are you missing a using directive or an assembly reference?)

 1. ក្នុងប្រអប់ដែលបានសរសេរ text អាចកែប្តូរបាន ក្នុង Main ការប្រើ ប្រាស់ផ្នែកឈ្មោះគ្រប់គ្រាន់:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

4. ចុចលើសញ្ញា . (សញ្ញាចុច) ចូលក្នុងអក្សរ Console ។

ក្នុង list Intellisense លេចឡើង ក្នុង list នេះមានផ្ទុកកន្សោមទាំង

អស់ ដែលមាននៅក្នុង Class Console ។ ក្នុង list Intellisense ដែលមាន កន្សោម .WriteLine បានបន្ថែមលើ files ប្រភពដូចខាងក្រោម:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine

}

 1. សរសេរសញ្ញាបើកឬ (

មានបន្ទាត់ Intellisense ដែលលេចចេញ វាមាន Parameter របស់

កន្សោម WriteLine ។ តាមធម្មតា WriteLine គឺជាកន្សោម Overloaded មាន ន័យថា Cosole ផ្ទុកកន្សោមជាច្រើនព្រមជាមួយឈ្មោះ WriteLine (បណ្តា Overloaded) មានពន្យល់ក្នុងជំពូកទី3 ។

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

 1. ពី menubar Build ចុចលើ Build ។

ការបង្កើតបានជោគជ័យ ប្រសិនបើមិនបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ

មើលក្នុង Main ។

 1. ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer បញ្ចូលលើសញ្ញា + ខាងឆ្វេងដៃនៃ References ។

វាលេចឡើងសំណុំបណ្តា file ដោយ​ Solution Explorer (វាអាចកើត

មានឡើង error ពេលដែលរត់កម្មវិធី) ។

4.   បង្កើតឯកសារប្រើ XML

ក្នុង .NET នឹងដោះស្រាយពីបញ្ហានេះដោយប្រើរបៀបមានលក្ខណ:

ពិសេសដែលមាននៅក្នុង XML ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើផ្ទាល់ចូលក្នុង Code ដើម ។ .NET ក៏អាច​ផ្គត់ផ្គង់ជ្រើសរើសពី Command (/doc:) ដើម្បីជ្រើសរើសឯកសារ

Code ដើម ក្នុងទំរង់ XML ដែលមានផ្ទាល់ពី file ប្រភពដើម ។ ឧទាហរណ៍ ខាង

ក្រោមណែនាំអ្នកពីរៀបបង្កើតដែលមានទំរង់ជា HTML អាចភ្ជាប់បណ្តា XML ពី Code ប្រភពដើម ។

   បន្ថែមទំរង់ XML ចូលក្នុង Code ប្រភពដើម

 1. ពីក្នុង Menubar View ចុចជ្រើសរើស Class View

Class View ស្ថិតនៅខាងក្រោមប្រអប់ Solution Explorer ។

 1. ចុចជ្រើសរើស Class View

ប្រអប់ Solution Explorer លេចឡើង Class View.

 1. ក្នុងប្រអប់ Class View ចុចចូលក្នុងសញ្ញា + ខាងស្តាំដៃរបស់ Project TextHello ដើម្បីមើល namespace TextHello ។ បន្ទាប់មកទៀត ចុចចូលសញ្ញា + ខាងឆ្វេងដៃ namespace TextHello ដើម្បីមើល Class1 ។ ចុច mouse ខាងស្តាំដៃលើ Class1 ។

Pop-up menu លេចចេញ
a

XML

XML មានសំរាប់ប្រើប្រាស់

<summary> សង្ខេបខ្លីងាយស្រួលជាកន្សោម

<remarks> ពត៌មានពិស្តារ វាមានផ្ទុកទំរង់ <para> និង <list> ដូចជា <cref> ដើម្បីបង្កើត hyperlink ។

<Value> អធិប្បាយពីលក្ខណ:សម្បត្តិ

<exception> បញ្ចូលកន្សោមនិងលក្ខណ:សម្បត្តិ

<param> បណ្តាកន្សោម Parameter

 1. ពី menubar ចូលជ្រើសរើស Properties

ប្រអប់ Properties លេចឡើង វាលេចចេញ Properties របស់ Class

 1. ចុច double-Click លើ Properties name ។ Properties name និងតំលៃរបស់វាត្រូវបានជ្រើសរើស ។
 2. បញ្ចូល Greeting រួចចុច enter ។

ក្នុងប្រអប់សរសេរ code ឈ្មោះរបស់ថ្នាក់ប្តូរ Greeting ។ ប្រយ័ត្ន

ឈ្មោះនេះក៏អាចផ្លាស់ប្តូរក្នុង Types នៅខាងឆ្វេងដៃនៃប្រអប់ text  សរសេរ code ។
a

 1. ក្នុងប្រអប់ដែលសរសេរ code ប្តូររវាង <summary> ក្នុង class “ The obligatory Hello World in C#” ។
 2. ក្នុងប្រអប់ដែលសរសេរ​ code បន្ថែម <remarks> ចូលក្នុង <summary>:

/// <summary>

/// The obligatory Hello World in C#

/// </summary>

/// <remarks>

/// This program writes out Hello World

/// using the WriteLine method of the

/// System.Console class.
a

 1. ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer ជ្រើសរើស Class1.cs ក្រោមមក

ចុចជ្រើសរើសលើ Properties លេចឡើង ។

 1. ក្នុងប្រអប់ Properties នេះផ្លាស់ប្តូរ text ដែលសរសេរ code ក៏

អាចផ្លាស់ប្តូរពី Class1.cs ទៅ Greeting.cs ។ ប្រសិនបើអ្នកបើក Windows Explorer ដល់ directory TextHello អ្នកនឹងឃើញឈ្មោះ file ដែលបានប្តូរ ។

 1. បិទប្រអប់ Properties ឡើងវិញ ។

ទោះបី ប្រអប់ Properties និងប្រអប់ Solution Explorer ដែលស្ថិត

ជិតគ្នា ។ អ្នកអាចដាក់កន្លែងណាមួយងាយស្រួលវិវត្តន៍និងផ្លាស់ប្តូរទំហំរបស់វា

ពេលអ្នក ចង់បើកទាំងពីរព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយ ។

 1. ពីក្នុង menu Tools ចុចជ្រើសរើស Build Comment Wed Pages

ប្រអប់ Build Comment Web Pages បើកចេញក្នុងរូប 1.10
a

 1. ចុចលើ OK លើប្រអប់នេះ

Visual Studio.NET វិភាគ file ប្រភពដើម ដែលកត់ចំណាំក្នុង XML

បង្កើតឯកសារ HTML មានទំរង់ជាប់ជាមួយទំរង់ XML ហើយបន្ទាប់មកវាលេច ចេញ file HTML ក្នុងប្រអប់ text សរសេរ code ។ រូប 1.11 មើល file HTML ក្រោយពីអនុវត្ត Command Build Comment Web Pages ។
a

 1. ចុចលើ Show All files ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer ។

អ្នកនឹងឃើញមាន Directory ថ្មីមួយមានឈ្មោះ CodeCommentReport ក្នុងនោះ ក្នុងករណីនេះសមមូលជាមួយ CodeCommentReport ផ្ទុកបណ្តា file HTML បានបង្កើតចេញពី Command Build Comment Web Pages ដែលអ្នក

ត្រូវការរត់នៅលើវា ។

 1. ក្នុងប្រអប់ Solution Explorer ចុចលើ TextHello ។

អ្នកនឹថឃើញ file មួយចំនួននិង Subdirectory TextHello
16. បន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើសលើសញ្ញា + ខាងឆ្វេងដៃ TextHello ខាងក្រោម CodeCommentReport ។

2.   បង្កើតប្រើប្រាស់ Windows Form ការសរសេរ code Visual Studio.NET មាន Tools គ្រប់គ្រាន់ចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើតប្រើប្រាស់ក្នុង Windows ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបង្កើត Interface សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយ Windows អ្នកអាចប្រើ Visual Designer ។ Visual Studio.NET កើតចេញពី Command ដើម្បីអនុវត្ត Interface សំរាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ Design ។ មានន័យថាមានពីរបៀបប្រើប្រាស់: មើល Interface ប្រើប្រាស់ (Design View) និងមើល Code ប្រើប្រាស់ (Code View) ។ អ្នក

អាចផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញក្នុងពេលបង្កើតសរសេរ ។

បង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់ Windows ក្នុង Visual Studio.NET

 1. ពី menubar លើ file ចូលក្នុង New រួចចុចជ្រើសរើសលើ Project

ប្រអប់ New Project បានលេចឡើង

 1. ក្នុងប្រអប់ Project Types ចុចលើ Visual C# Procjects ។
 2. ក្នុងប្រអប់ Templates ចុចជ្រើសរើស Windows Application ។

ក្នុង Location ចុចចូល :

D:\EditBOOK\CorrectBOOKEdit\Visual C# Step by Step\Code-CD\Chapter 1

 1. ក្នុងប្រអប់ Name ចូល WinFormHello
 2. ចុចលើ OK

Visual Studio.NET បង្កើតចេញនិងលេចឡើង Windows Form ក្នុង

Design View ។ រូប 1.12 អោយឃើញអេក្រង់ Visual Studio.NET ពេលអ្នក បង្កើត Project ថ្មីមួយប្រើប្រាស់ Windows ។
a

បន្ទាប់មកទៀតអ្នកជ្រើសរើសប្រើ Visual Design ដើម្បីបន្ថែមចូល Windows Form នេះមាន 3 Control និងត្រួតពិនិត្យ code ដើម្បីបង្កើតចេញ

ដោយ automatic ពី Visual Studio.NET ដើម្បីអនុវត្ត Control នេះ:

បង្កើត Interface សំរាប់អ្នកប្រើ

 1. ចុចនៅលើ Toolbox

មានប្រអប់មួយផ្ទុកឧបករណ៍ Toolbox លេចចេញ

 1. ចុចលើ Label ក្នុងប្រអប់នេះរួចចុចជ្រើសរើសចូលខាឆ្វេងដៃលើ Windows Form ។

Control Label មួយអាចបន្ថែមចូល Form

 1. សមមូលអ្នកជ្រើសរើស Textbox បានបន្ថែម រួចចុចលើ Form ខាង ក្រោម Control Label ។

Control Textbo បានបន្ថែមចូល Form

 1. ការអនុវត្តន៏លើប៊ូតុង Control Button របៀបធ្វើដោយចុចលើ

ដាក់វាខាងស្តាំដៃរបស់ Control TextBox មើលរូប 1.13 ខាង

ក្រោមនេះ:
a

 1. ចុចជ្រើសរើស Solution Explore លើ Toolbox ប្រអប់ Solution Explore លេចឡើង។
 2. ក្នុង Solution Explore ចុចជ្រើសរើសលើ View Code។

អ្នកនឹងឃើញមាតិកា file ប្រភពដើមក្នុងប្រអប់ ។ ពេលនេះអ្នកមាន 2

សន្លឹកមានឈ្មោះ Form1.cs[Design]* (Design View) និង Form1.cs* (Code View) អ្នកអាចជ្រើសរើសលើផ្នែកឈ្មោះ [Design] ដើម្បីត្រឡប់មក Design View ពេលណាមួយនិងច្រាស់មកវិញ ។

Form1.cs មានផ្ទុក Code ទាំងអស់ដែលបង្កើតដោយ Visual Studio.NET ដែលរួមមានដូចខាងក្រោមនេះ:

ò Using Visual Studio.NET បានផ្តល់ using ចូលផ្នែកដំបូងក្នុង file

ប្រភពដើម ។

ò namespace : Visual Studio.NET បានប្រើឈ្មោះ Project ធ្វើ namespace  នៅខាងក្រៅ:

namespace WinFormHello

{

:

}

ò ស្រទាប់ Visual Studio.NET បានបង្កើតស្រទាប់ Form1 ក្នុង namespace WinformHello

namespace WinFormHello

{

public class Form1 ..

{

:

}

}

ស្រទាប់នេះអនុវត្ត form អ្នកបានបង្កើតចេញក្នុង Design View

(មេរៀនស្រទាប់មានក្នុងជំពូកទី5)

ò 3 field Visual Studio.NET បន្ថែម 3 field ចូលស្រទាប់ form1

private void InitializeComponent()

{

this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

this.userName = new System.Windows.Forms.TextBox();

this.ok = new System.Windows.Forms.Button();

this.label1.Text = “Enter your name”;

this.userName.Text = “here”;

this.ok.Text = “OK”;


a

IT ads