មេរៀនទី៨:សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (៣)

មេរៀនទី៨:សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (៣)

លំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Burn Tool, Gradient Tool, Layer, Brush, Edit, Filter, Horizontal Type Tool (ការធ្វើម៉ូតសក់ឱ្យមានពណ៌ Color
ចូរប្អូនមើលរូបភាពដូចខាងក្រោមៈ
a១ំ បើករូបភាពចុចលើពាក្យ Image > Duplicate… 9ដើម្បី Copy Picture Close Picture ដើមរួចចុច Ctrl + J)
២ំចុច Image > Adjustments > Curves…. ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
Output : 91
Input : 62
រួចចុចលើពាក្យ OK
a៣ំ ចុចយកឪបករណ៍ Burn Tool យកមកគូសនៅលើសកខ្ញុំឱ្យវាសព្វ
aCtrl + Shift + N > OK (New Layer 2)
៤ំយកឪបករណ៍ Gradient Tool
a– Select > Ok > Ok ហើយនៅកន្លែង Opacity :100% to Chang 60%
– ហើយមកចាកខ្ញុំនៅលើរូបភាពយើងត្រូវប្ដូរនៅកន្លែង Layers: Normal ដូរទៅ Overlay
a៥ំចុចលើ Layer > Layer Mask > Hide All
a a

6ំ យកឪបករណ៍ Brush Tool យកមកគូសនៅលើសកខ្ញុំឱ្យវាពេញ (Ctrl + J)
a7ំចុចលើ Edit > Fill (Shift + F5) ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម Layers 3 ត្រូវដូរយកពាក្យ Overlay
a8ំចុចនៅលើ t Filter > Blur.. > Gaussian Blur…. ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោមនៅកន្លែង Radius : 10.0 Pixels > OK
aចុចនៅលើ l Layer 2 Copy ហើយនៅកន្លែង Opacity ត្រូវដូរយកត្រឹមតែ 80%
9ំ យកឪបករណ៍ Horizontal Type Tool យកមកសរសេរអក្ថរនៅលើរូបភាព
10ំយើងចងខ្ញុំឱ្យអក្ថរមានពណនៅខាងក្រៅ ចុចនៅលើពាក្យ Layer > Layer Style >
Outer Glow ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
aa

– ចុចនៅលើពាក្យ Layer > Layer Style > Stoke
aលំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Filter, Horizontal Type Tool (ការធ្វើឱ្យមានអក្សរភ្លើងឆេះ)
របៀបធ្វើអក្សរភ្លើងឆេះមានដូចខាងក្រោម
1ំបងើ់តផ្ទាំងកិច្ចការមួយ (New Background : Ctrl + N)
a2ំលោកអ្នកឪបករណ៍ Paint Bucket Tool ចាកខ្ញុំពណ៌ខេμៅសុទ្ធនៅលើ Background នោ/
a
រួចលោកអនកជ្រើសរើសពណ៌ខេμៅ . OK សូមមើលផ្ទាំងកិច្ចការលោកអ្នកដូចខាងក្រោម
របៀបធ្វើឱ្យរូបភាពមានពណ៌ Color សុទ្ធមានដូចខាងក្រោម
1ំបើករូបភាពដែលលោកអ្នកត្រូវការដូចខាងក្រោម
a2ំលោកអ្នកបងើ់តផ្ទាំងកិច្ចការ (New Background = Ctlr +N) ២ដែលមានទំហំដូចខាងក្រោម
a3ំយកឪបករណកាតខ្ញុំជាបួនជ្រុង Rectagula Maquee Tool មកកាតខ្ញុំរូបភាពដូចខាងក្រោមហើយទាញយករូបភាពនោ/ទៅដាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី១
a4ំរួចលោកអ្នកយកឪបករណចាកខ្ញុំពណ៌សសុទ្ធ Paint Bucket Tool មកចាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី ២
a5ំលោកអ្នកយកឪបករណ៍ Move Tool ចាបខ្ញុំទាញខ្ញុំទៅដាកខ្ញុំលើរូបភាពនៅលើផ្ទាំងកិច្ចការទី១
a6ំនៅកន្លែងផ្ទាំង Layer ត្រូវយកលេខត្រឹមតែ 57% នៅកន្លែង Opacity រួចចុច Ctrl + E ដើម្បីភ្ជាបខ្ញុំ Layer តែមួយ
a7ំចុច Image > Adjustment > Color Balance…..ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
Cyan = 42
Magenta = 100
Yellow = -18 >OK
a aលាកអ្នកសូមមើលរួបភាពដូចខាងក្រោម
aរបៀបធ្វើឱ្យមានសក់ហាយលាយមានដូចខាងក្រោម
a
2ំចុចលើ Select > Edit in Quck Mask Mode (Q)
3ំយកឪបករណ៍ Brush Tool មកនៅលើដែលយើងចងខ្ញុំ្កនដូចខាងក្រោម
a4ំចុចលើ Select > Edit > in Quck Mask Mode (Q) ដដែលលោកអ្នកមើលឃើញ Select ព7ន្ធជុំវិញរូបភាពនិងសកខ្ញុំ
រួចយើងចុច (Ctrl + Shift + I) យើងត្រូវចុច (Ctrl + J)ដើម្បីបងើ់ត Layer ថ្មី
a5ំចុចលើ Image > Adjustment > Hus/Saturation (Ctrl + U) ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
– Edit យកពាក្យ Master
– Hue = -12
– Saturation = 42
– Lightness = 0 > OK

a6ំចុចលើ Filter > Blur > Gaussian Blurចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
– Radius = 0.9 > OK

a7ំលោកអ្នកមើលនៅកន្លែង Layer មានឈេμា/ថា Normal យើងត្រូវដូរយកពាក្យថា Soft Light
a