មេរៀនទី៧: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (២)

Invert គេប្រើ្រ្កសខ្ញុំដើម្បីបតូររូបភាពធមμតាទៅជារូបភាពដូចជាហ្វីលរូបថត។
១ំសូមបើករូបភាពដូចខាងក្រោម (Ctrl+O)
a២ំចុចនៅលើ Image > Adjustment >Invert (Ctrl + I) ចេញផ្ទាំងរូបភាពមួយដូចខាងក្រោម
a១៩។ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Variations Variations អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការកែប្រែពណ៌ ភាពភ្លឺ និងពន្លឺសើ2ដោយជ្រើសរើសរូបភាពគំរូណាមួយ ្កនយា¨ងងាយស្រួល។
a២ំចុចនៅលើ Image > Adjustment >Variations ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម
aលំហាត់ដែលទាក់ទង់ Image, Magnetic Lasso Tool, Brush Tool (ឱ្យផ្កាកុលាបមានពណ៌នៅកណ្ដាល)
១ំបើរូបភាពកុលាប (File > Open (Ctrl + O))
២ំយកឪបករណ៍ Magnetic Lasso Tool មកគូសនៅលើរូបផ់ា
គុលាបខាងក្នុង (Ctrl + J)
a3ំចុចលើ Image > Adjustment > Hus/Saturation (Ctrl + U) ចេញផ្ទាំងមួយ
– Hue = +22
– Saturation = 15
– Lightness = 0 > OK
aរួចយើងចុច Background កុលាប
4ំ យកឪបករណ៍ Magnetic Lasso Tool គូសដូចខាងលើហើយចុច (Ctrl + Shift + I) រួចចុច (Ctrl + J)
a5ំចុចលើ Image > Adjustment > Selective Color ចេញផ្ទាំងមួយ
– Color > Magentas
– Cyan = -100
– Magenta = 100
– Yellow = -100
– Black = +28 > OK
aយើងត្រូវដកភ្នែកនៅលើ Layers ទាំងអសខ្ញុំហើយចុចនៅលើ Layer 1
៦ំ ចុច Select > Load Selection ចេញផ្ទាំងមួយចុច OK
7ំ ចុច Select > Edit in Quick Mask Mode
aហើយដាកខ្ញុំភ្នែកនៅលើផ្ទាំង Background
a8ំយកឪបករណ៍ Brush Toolមកគូសនៅ
រួចយើងដកភ្នែកចេញដើម្បីងាយស្រួលមើលថាតើយើង
Select នៅកន្លែងណាខ្ល/
a aហើយត្រូវការដក Edit in Quick Mask Mode ចុច Select > Edit in Quick Mask Mode 9ចូលមើលរូបភាពដូច ខាង ក្រោមរួចយើងចុចនៅលើ Layers Background Kolab (Ctrl + J
a9ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK
– Cyan = 62
– Magenta = 100
– Yellow = -100

a10ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK
– Cyan = +4
– Magenta = -11
– Yellow = -24

a១១ំចុច Image > Adjustments > Colors Balance (Ctrl + B) ចេញផ្ទាំងមួយយើងវាតំលៃលេខចូលរួចចុច OK

– Cyan = -100
– Magenta = +13
– Yellow = 0

aមកគូសជារាងដែលយើងចងខ្ញុំ្កនសូមមើលផ្ទាំងកិច្ចការដូចខាងក្រោម បងើ់តផ្ទាំង
ថμី (Ctrl + N) យើងចាកខ្ញុំពណសុទ្ធនៅលើពណអ្វីក្ក៏នដែរ ត្រូវយកឪបករណពីរ
ឪបករណ៍ Path Selection tool និងឪបករណ៍
Direct Selection Tool
១៣ំចុច Select > Edit in Quick Mask Mode
១៤ំចុច Select > Load Selection
១៥ំចុច Select > Edit in Quick Mask Mode ដើម្បីដកចេញវិញ រួចយើង
ចុច Ctrl + Alt + Enter|
រួចយកឪបករណ៍ Move Tool ដើម្បីកាតខ្ញុំយកទៅដាកខ្ញុំនៅលើផ្ទាំង
Background Kolab

a១៦ំ ចុច Layer > Layer Style > Outer Glow ចេញផ្ទាំងមួយ
– Blend Mode យើងយក
ពាក្យ Screen
– Opacity = 75 %
– Noise = 0%

a

– Color Gradient យើងចុច
នៅលើវាចេញផទាំងមួយមានឈេμា*៌ Gradient Editor > OK
– Technique យកពាក្យ Softer
– Spread = 0%
– Size = 10%
– Range = 50%
– Jitter = 0%
រួចចុចពាក្យ OK

aa