មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (១)

មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់នៃពណ៌ (១)

របៀបបតូរពណ៌ស ខ្មៅទៅពណ៌ធម្ម ជាតិ និងប្ដូរពណ៌ឱ្យពន្លឺរូបភាព ស្គាល់អំពីទំហំរូបភាព

ការប្ដូរប្រភេទពណ៌ទាំងនោ/គឺយោងតាមលក្ខខណ្ឌខាងលើផ្ថេង2ដូចជាលោកអ្នកចងខ្ញុំឱ្យរូបភាពធ ធម្ម ជាតិទៅជាស ខ្មៅ)ក៏សខេμៅទៅជាធ ធម្ម ជាតិវិញ។
១. របៀបបតូរប្រភេទពណ៌ពីធមμជាតិទៅស ខ្មៅលោកអនកអាចបតូរពណ៌ធ ធម្ម ជាតិទៅស ខ្មៅ តាមវិធីច្រើនយា¨ង ប¨ុនែ ្ដវិធីដែលគេនិយមប្រើជាងគេ គឺតាមរយ្ញប ្ដូរពី RGB or CMYKទៅជា Grayscale. សូមមើលផ្ទាំង Background ដូចខាងក្រោម

១។ផ្ទាំងរូបភាពនោ/ជារូបភាពធមμជាតិ
a2.បន្ទាបខ្ញុំមកលោកអ្នកសូមចុចលើ Image > Mode > Grayscale ពេលនោ/លោកអ្នកនឹងឃើញចេញផ្ទាំងមួយ

a៣។ ចុចលើ Discard លោកអនកនឹងឃើញរូបភាពប្រែទៅជាសខេμៅ

a២. របៀបបតូរប្រភេទពណ៌ពសខេμៅទៅធមμជាតិ
លោកអ្នកធ្លាបខ្ញុំ្កនដឹងរួចមកហើយថានៅក្នុងបច្ចុបន្បនេ/គេអាចកែប្រែរូបភាពសខេμៅឱ្យទៅជារូបធមμជាតិតែមាុ¨ងទៀតគេហៅថា
រួប Color .
១។លោកអនកមានរូបភាពសខេμៅមួយដូចខាងក្រោម

a២។លោកអ្នកចុចលើពាក្យ Image > Mode > RGB ពេលនោ/រូបភាពនៅតែសខេμៅដដែលតែរូបភាពនោ/ស្សិតនៅក្នុង ប្រភេទពណ៌។
a3.លោកអ្នកចុចលើ Image >Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + ូបចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

a៣។លោកអ្នកចងខ្ញុំានពណ៌ធមμជាតិហើយយើងចុចនៅលើពណ៌ដែលត្រូវបន្សែមរួចចុច OK
សូមូមលោកអ្នក្នកមើលឪទាហរណ៌ែ៌ដែលទាកខ្ញុំទទងខ្ញុំេទៅនឹងឹងឪបករណ៌ ្បពណ៌ធ៌ធមμជμជាតិដិដូចូចខាងក្រោម្ញ
១។លោកអនកបើរូបភាពសខេμៅជាមុនសិន

a២។លោកអ្នកចុចលើពាក្យ Image > Mode > RGB ពេលនោ/រូបភាពនៅតែសខេμៅដដែលតែរូបភាពនោ/ស្សិតនៅក្នុងប្រភេទពណ៌។

aMagnetic Lasso Toolមកគូសនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំដាកខ្ញុំពណ៌ (Ctrl+J)

a៤។លោកអ្នកចុចលើ Image >Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + U)ចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

a– Hue = 5
– Saturation = 89
– Lightness = 14
– លោកអ្នកចុចនៅលើប្រអបខ្ញុំមានឈេμា្ញថា Colorize > OK

a