មេរៀនទី៥: ការចាក់ពណ៌

មេរៀនទី៥: ការចាក់ពណ៌

ស្គាល់អំពីប្រភេទពណ៌ (Color Mode) កម្ម វិធី Photoshop CS5 ផ្ដលខ្ញុំនូវ Color Mode មួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងជ្រើសរើសយកមកប្រើទៅ តាមការងារផ្ថេង2ដូចជា ការងារេ្ក្ញពុម្ព វែបសាយ )ក៏ប្រើនៅក្នុង Computer ធម្មតា។ យើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទពណ៌ណាមួយនៅក្នុងផ្ទាំង New

a– Bitmap គឺជាប្រភេទពណ៌ម្យា¨ងដែលមានតែពណ៌២ប¨ុណ្ណោ្ញគឺ ខ្មែរសុទ្ធ និងសសុទ្ធចំពោ/ការប្រើពណ៌វិញបើទោ/បីជា  យើងជ្រើសរើស ក៏ពណ៌នោ្ញកៀាយជាពណ៌ខេμៅ (#000000) និងពណ៌ស (#FFFFFF)ដែរ។ សូមមើលផ្ទាំង Background ដូចខាងក្រោមa២។បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច OK ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a3.លោកអ្នកចុចលើឪបករណ៌ណាមួយដូចជាឪបករណ៌ខាងលើ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញសញ្ញា ដែលមានន7យថាយើង មិនអាចចុចប្រើលើប្រភេទពណ៌នេ/ទេ។
៤។លោកអ្នកចុចលើឪបករណ៌ Pencil Tool

aa៥។បន្ទាបខ្ញុំមកលោកអ្នកយកពណ៌ណាមួយមកគូសនៅលើផ្ទាំង Background

a6.យើងសងេ់តឃើញបើទោ/បីជាលោកអ្នកដូរពណ៌ក៏ដោយក៏វាមិនប្រែប្រួលឡើយ។
– Grayscale គឺជាប្រភេទពណ៌ម្យា¨ងដែលមានពណ៌ស ខ្មៅ និងពណ៌ប្រផេ/។

a2.បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច ឿគ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a3.លោកអ្នកសូមមើលផ្ទាំងរូបភាពដូចខាងក្រោម

a– RGB (Red Green Blue) គឺជាប្រភេទពណ៌ធមμជាតិដែលផសំឡើងដោយពណ៌ចំនួន៣គឺ ពណ៌ក្រហម ពណ៌បៃតង ពណ៌ខៀវដែលស្សិតនៅក្នុង Channel 3ផ្ថេង2គ្នា។

1.លោកអ្នកចុចលើ File > New (Ctrl + N)

a២។បន្ទាបខ្ញុំមកសូមចុច ឿគ ពេលនោ/យើងនឹងឃើញផ្ទៃសមួយ

a