មេរៀនទី៤: តួនាទីរបស់ឧបករណ៍

មេរៀនទី៤: តួនាទីរបស់ឧបករណ៍

ការកំណត់ទ្រង់ទ្រាយទូទៅ និងតួនាទីរបស់ឧបករណ៍
យល់ដឹងអំពីការកំណត់នៅក្នុង Preferences
លោកអ្នកត្រូវយលខ្ញុំដឹងអំពីកមμវិធីមួយ2 តែងតែមានការកំណតខ្ញុំផ្ថេង2 ដែលក្រៅពីការប្រើ្រ្កសខ្ញុំទូទៅ (Default) ហើយនៅ ពេលដែលការប្រើ្រ្កសខ្ញុំជាទូទៅនោ/មានភាពខុសឆ៉ងលោកអ្នកច្កាំចខ្ញុំត្រូវដឹងអំពីភាពខុសឆ៉ងខុសពីធមμតានេ/។ មិនតែ ប¨ុណោ្ណ្ញ ការ កែប្រែតំលៃ Default នៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវាអាចធ្វើឱ្យដំណើរការនៃការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នកមានភាព លឿននិងងាយស្រួលថែមទៀតផង។ ហើយចំញេការកែប្រែតំលៃ Default របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 នេ/វិញគឺកែប្រែនៅ ក្នុង
Preferences ហើយដើម្បីកែប្រែគឺត្រូវធ្វើឡើងដូចខាងក្រោម្ញ
• ចុចលើ Edit (Menu) > Preferences > បន្ទាបខ្ញុំមកជ្រើសរើសយក Option ណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំកែប្រែ )ក៏ចុច Ctrl + K.
• បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម្
១ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង General Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទៅលើទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ របសខ្ញុំកម្ម វិធី Adobe Photoshop CS5ដែលចំណុចដែលត្រូវយលខ្ញុំដឹងគឺ
– Object Selection by Path Only: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំឱ្យការ Select Object គឺធ្វើឡើង្កនតែប្រភេទ Pathតែមួយគតខ្ញុំ។
– Use Precise Cursors: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំធ្វើការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ Cursor នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចលើឪបករណណាមួយ ពី ក្នុង Toolbox ដែលរូបរាងរបសខ្ញុំ Cursor នោ/មិនមានរូបរាងជារូបឪបករណជាសញ្ញាខ្វែងវិញ។
– Show Tool Tips: ត្រងខ្ញុំចំនុចន្ញេ លោកអ្នគួរតែជ្រើសរើសយកជំរើសនេ/ ពីញ្រេថាវា ងាយស្រួល សំរាបខ្ញុំលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណ៍ (Tool) )ជំរើសផ្ថេងទៀត ដែលលោកអ្នកមិយលខ្ញុំ។ ញ្រេបើក្នុង ករណី លោកអ្នក √ នោ្ញនៅពេលដែលលោកអ្នកយកMouse ទៅដាកខ្ញុំលើ Tool )ប៊ូតុងផេសង ទៀតវានឹងបងះាញពីឈេμា/ និងរបៀបប្រើ្រ្កសខ្ញុំរបស´ Tool )ប៊ូតុងនោ/។ ផ្ទុយទៅវិញ បើ
សិនជាលោកអ្នកមិន √ ទ្កេនន7យថាវាមិនបងះាញអ្វីទាំងអសខ្ញុំ នៅពេលដែលលោកអ្នកដាកខ្ញុំ Mouse នៅពីលើ Tool )ប៊ូតុងទាំងន្ញេ
– Anti-aliased Artwork: ត្រងខ្ញុំចំណុចន្ញេជាជំរើសមួយដេលមានសារ្ញសំខានខ្ញុំបំផុត ដែលលោក អ្នកគួរតែជ្រើសរើសជំរើសនេ/។ ព្រោ/ថាវាអាចធ្វើអោយ Artwork របសខ្ញុំលោកអ្នកដែល្កនបងើ់ត ដោយមានផ្នែក មូល )រង្វងខ្ញុំផ្ថេង2 មានលក្ខណ្ញ រលោង (Smooth).
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាវាទុកនៅក្នុងសភាពដើមដដែល។
២ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Type Preferences
aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើន្ញេដែរ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងនឹងតួអក្ថរ ដែលលោកអ្នក្  សរសេរ។ ដែលចំណុចគូរយលខ្ញុំដឹងនោ/គ្ញឺ
– Size/Leaking: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំគំលាតពីជួរមួយ ទៅជួរមួយទៀត។
– Tracking: កន្លែងកំណតខ្ញុំគំលាតពីតួអក្ថរមួយ ទៅតួអក្ថរមួយទៀត។
– Baseline Shift: កន្លែងកំណតខ្ញុំទីតាំងនៃអត្សបទ ឱ្យកើនឡើង )ច្ញុក្រោម។
– Greeking: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំដែល Greeking ត្រូវប្រើ។
– Number of Recent Fonts: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំចំនួន ធៀនត ដែលប្រើ្រ្កសខ្ញុំក្រោយគេ។
– Font Preview: ជាជំរើសអាចអោយលោកអ្នកមើលឃើញនូវប្រភេទ Font
មុនពេលលោកអ្នកផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ។
– Size: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទំហំ Font ដែលបងះាញចេញពេលកំពុងតែ Preview.
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាទុកនៅក្នុងសភាពដើមដដែល។
៣ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Units & Rulers Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹងខ្នាតរបសខ្ញុំបន្ទាត ខ្ញុំដែលប្រើ្រ្កសខ្ញុំដែលក្នុងនោ/រួមមាន្ញ
– General: កន្លែងកំណតខ្ញុំខ្នាត របសខ្ញុំការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្ទាតខ្ញុំនៅលើការងារទូទៅដូចជា Grid, Ruler, or Smart Guide.
– Stroke: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំខ្នាតឱ្យការងារដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹង Stroke or Borderដែលព7ទ្ធជុំវិញ Object ផ្ថេង។
– Type: កន្លែងកំណតខ្ញុំខ្នាតដែលត្រូវប្រើជាមួយតួអក្ថរដូចជាការបន្សែម )បន្សយទំហំអក្ថរ។
– ចំណែកឯជំរើសផ្ថេង2ទៀត លោកអ្នកគួរតែរក្ថាវាទុកនៅក្នុងសភាពដើម្បដដែល។
៤ំ ការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Guides & Grid Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើ គឺសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Guide or Grid ដែលមានដូចជាការកំណតខ្ញុំពណ៍ Style បន្ទាតខ្ញុំ។
– Guides: ទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Guides 9លោកអ្នកនឹងយលខ្ញុំនៅមេរៀនខាងក្រោយទៀតប។
– Color: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពណ៍ Guides នៅពេលលោកអ្នកប្រើវា។
– Style: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទបន្ទាតខ្ញុំដែលត្រូវប្រើជា Guide.
– Lines: Guide មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំ។
– Dots: Guide មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំតូច2។
– Grid: ទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid នៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំវា។
– Style: កន្លែងផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទបន្ទាតខ្ញុំដែលត្រូវប្រើជា អរិដ។
– Lines: Grid មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំ។
– Dots: Grid មានលក្ខណ្ញជាបន្ទាតខ្ញុំចុច2។
– Gridline every: កន្លែងដែលត្រូវកំណតខ្ញុំទំហំរបសខ្ញុំក្រលានៃការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid.
– Subdivisions: កន្លែងកំណតខ្ញុំចំនួនក្រលាតូច2 ដែលឋិតនៅក្នុងក្រលាធំ។
– Grid in Back: ជាជំរើសសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំឱ្យការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Grid ន្ញេគឺឋិតនៅស្រទាបខ្ញុំក្រោយគេបើធៀបជាមួយObject ផ្ថេង2។ សូមមើលរូបខាងក្រោមដែលបងះាញពីរូបរាងទូទៅរបសខ្ញុំ Guide.

aហើយត្រងខ្ញុំចំនុចនេ/ លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែដឹងអំពីការកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅរបសខ្ញុំ Guide ដូចដែល៛្កមរៀបរាបខ្ញុំនៅចំណុចខាងលើ នេ/ដូចជាការកំណតខ្ញុំពណ៍ )ក៍ Style បន្ទាតខ្ញុំ។ ហើយចំពោ/បងើ់ត )ក៏ការប្រើ Grid ន្ញេវិញលោកអ្នកនឹងយលខ្ញុំដឹងនៅមេរៀនខាងក្រោយទៀត។ ហើយត្រងខ្ញុំចំណុចនេ/លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែដឹងអំពីការកំណតខ្ញុំទ្រងខ្ញុំទ្រាយទូទៅ Grid ដូចដែល៛្កនរៀបរាបខ្ញុំនៅចំណុច ខាងលើនេ/ ដូចជាការកំណតខ្ញុំ ពណ៍ )ក៏Style ក៏ដូចជាទំហំរបសខ្ញុំក្រលាផងដែរ។ ៧ំការកំណតខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំង Plug-Ins & Scratch Disks Preferences

aនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើនេ/ គឺជាផ្ទាំងមួយសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំបន្សែមទីតាំងសំរាបខ្ញុំផ្ទុក Plug-Ins ក្រៅពីទីតាំដើម (C:\Program Files Files\Adobe Photoshop CS5\Plug-ins\Adobe Photoshop Filters) ដែលអាចផ្ទុក Plug-Ins ្កន។ ហើយដើម្បីកំណតខ្ញុំទី តាំងថ្មីីនោ/លោកអ្នកត្រូវតែចុចលើប៊ូតុង Choose ដើម្បីកំណតខ្ញុំទីតាំង Folder ថμីនេ/។ ចំណែក Scratch disks នៅពេលដែលប្រព7ន្ធដំណើរការរបសខ្ញុំលោកអ្នក មិនមាន RAM គ្របខ្ញុំគ្រានខ្ញុំសំរាបខ្ញុំដំណើរការនៅ ក្នុងប្រភេទ Plug In ខ្ល្ញទេ នោ្ញកកម្មវិធី Photoshop CS5 ប្រើ្រ្កសខ្ញុំបច្ចេកវិទ្យា Memory sib,nimμit )ក៏ហៅថា Scratch Disk ដើម្បីដោ/ស្រាយបពាះាន្ញេ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុង Toolbox មុននឹង៛រៀបរាបខ្ញុំអំពីមុខងារនៃ Tool នៅក្នុង Toolbox តើលោកអ្នកស៉ាលខ្ញុំហើយ)នៅអំពី Toolbox? Toolbox វា ឋិតនៅផែនកខាងឆ្វេងនេ កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 នៅពេលដែលលោកអនកបើក កម្មវិធី នេ*៌ដំបូង។ ប¨ុន្ដែចំញេ Tool របសខ្ញុំ កម្មវិធី Photoshop CS5 វាខុសពីរប្រភេទ Tool ដែលមាននៅកនុង កម្មវិធី ផេសង2ដូចជា Adobe Photoshop, Adobe Image Ready….. ដែលមានគ្របខ្ញុំ Tool តែងតែមាន Options bar សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្សែមទៅលើ Tool ទាំងនោ/ ដោយឡែកចំពោ/ Tool នៅក្នុង Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវិញវាមិនមាន Option Bar or Property bar សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំ

ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំបន្សែមទៅលើ Tool នោ្ញ។ គឺវាមានតែ Tool សំរាបខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំទៅតាមតំរូវ ការផ្ថេង2 តែប¨ុណោ្ណ/។ Toolbox របសខ្ញុំ កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ/វាមិនមានលក្ខណ្ញខុសគនាពី កម្មវិធី វិធីផេសង2របសខ្ញុំ Adobe ដទៃ ដែរ។ គឺវាមានលក្ខណ្ញប្រហាកខ្ញុំ នឹង កម្មវិធី រចនាដទេទៀតដែរដូចជា Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe PageMaker…. ក្នុងនោ/ដែរ Adobe Photoshop CS5 វាមាន Tool ច្រើនសំរាបខ្ញុំឱ្យលោកអ្នកយកមករចនាការងារ

ផ្ថេង2អោយមានភាពស្រសខ្ញុំស ្ហាត។ ដូច្នេ្ញដើម្បីឱ្យកានខ្ញុំតែយលខ្ញុំច្បាសខ្ញុំអំពីឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅក្នុង Toolbox សូមមើលការរៀបរាបខ្ញុំអំពី Tool នីមួយ2នៅចំណុច ខាងក្រោមបន្ដខាងក្រោមបន្ដទៀត។

 តួនាទីរបស់ Tool នៅក្នុង Toolbox នៅក្នុង Toolbox គេចែកប្រភេទឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំឱ្យមានលក្ខណ្ញបណ្ដុំឪហករណដូចជា Selection Tools, Symbol Tools, Painting Tools…មាននៅដូចផ្ទាំងខាងលើ។
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិល Move Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំរំកិលបំលាសខ្ញុំទី Object ណាមួយដែល្កនជ្រើសរើសពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងថμី។
• ឪបករណ៏ Marquee សំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Rectangular Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងបួនជ្រុង
– Elliptical Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងពងក្រពើ និងរាងមូល
– Single Row Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងផ្ដេកដែលមានកំរាសខ្ញុំតែ 1 Pixel
– Single Column Marquee Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពជារាងទំរងខ្ញុំ បញ្ឈរដែលមានកំរាសខ្ញុំ ១ ភិខលេ។បញ្ចកខ្ញុំ្ញ ចំពោ/ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Single Row Marquee Tool, Single Column Marquee Toolលោកអ្នកសំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំជារាងបន្ទាតខ្ញុំ។
– Crop Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំពង្រីកបង្រួមផ្ទៃរូបភាពហើយមិនបែករូបរាងនៃរូបភាព។ គេច្រើនប្រើវានៅពេលដែលផ្ទៃនៃរូបភាពទាំងមូលរួចគេចងខ្ញុំ្កនផ្នែកមួយណាដែលគេចងខ្ញុំកាតខ្ញុំ។
– Slice Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តជាចំរៀក2 ដែលត្រូវយកទៅប្រើដើម្បី Link ភ្ជាបខ្ញុំទៅនឹង Text របសខ្ញុំភាសា HTML នៃWeb Page.
– Slice Select Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select បំណែកណាមួយនៃ Slice ដែល្កនកាតខ្ញុំទៅកានខ្ញុំទីតាំងថμី។
• ឪបករណ៏ Lasso សំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំតរូបភាពដោយប្រើ Mouse ចុចឱ្យជាបខ្ញុំជានិច្ច ដែលមានលក្ខណ្ញបតខ្ញុំបែនតាមចិត្ដ
– Polygonal Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពដោយប្រើ Mouse ចុចម្ដងមួយដំណាកខ្ញុំ2មានជាលក្ខណ្ញបន្ទាតខ្ញុំរតខ្ញុំត្រងខ្ញុំ។
– Magnetic Lasso Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select កាតខ្ញុំរូបភាពដោយមិនច្កាំចខ្ញុំប្រើ Mouse ចុចឱ្យជាបខ្ញុំនោ្ញទេគឺវានឹងSelect កាចខ្ញុំទៅតាមតំបនខ្ញុំពណ៌ដូចគ្នា។
• ឪបករណ៍ Magic Wand ប្រើសំរាបខ្ញុំកាតខ្ញុំរូបភាព
– Magice Wand Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select តំបនខ្ញុំណាមានពណ៌ស្រដៀងគ្នា
– Quick Selcetion Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូសនៅលើតំបនខ្ញុំណាមួយដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំលុបកែតំរូវរូបភាព
Spot Healing Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបប្កំតខ្ញុំរូបភាពប្រឡាកខ្ញុំតូច2ដែលនៅលើរូបភាព។ ជាពិសេសគេប្រើដើម្បីលុបរូបប្រជ្រុយអាចម៌រុយ )មុន។
– Healing Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបប្កំតខ្ញុំស្នាមធំ2 ដោយប្រើជាលក្ខណ្ញចំលង )ជាលក្ខណ្ញ Sample or Pattern
ដើម្បីធ្វើការកែតំរូវកង្វ/ខាតផ្នែកខ្ល/នៃរូបភាព។
– Patch Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select ជួសជុលដែតំរូវត្រូងផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពដែលមានលក្ខណ្ញខូចខាតធំ។ យើងអាចលុបរូបអ្វីមួយ ដែលយើង មិនចងខ្ញុំ្កនចេញហើយដោយទុកផ្ទៃខាងក្រោយដដែល
– Red Eyes Tool: គឺជា Tool មួយពិសេសដែលអាចបតូពណ៌ភែនកក្រហមអោយទៅជាខ្មៅ ព្រមទាំងដូរភ្នែកសត្វពណ៌បៃតង
9រូបថតដែលថតពេលយបខ្ញុំមកជាពណ៌ធមតាវិញ។
– Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផាតខ្ញុំ )គូសឆ្នូតផ្ថេង2ដែលមានលក្ខណ្ញដូចជាជកខ្ញុំយើងប្រើធមμតាដែរ
– Pencil Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរ ដូចជាខ្មៅ ដេធមតាដែរ
– Color Replacement Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផាតខ្ញុំពណ៌ដែលមានលក្ខណ/ជា Highlight ដែរ
– Mixer Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូស )ផាតខ្ញុំពណ៌មានលក្ខណ/ជា Highlight ដែរ
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំថតចំលងរូបភាព
Clone Stamp Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចំលងរូបភាពពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
– Pattern Stamp Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលាបពណ៌ឱ្យរូបភាពជាលក្ខណ/ Pattern និង Sample
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំគូរជាលក្ខណ្ញសិលឫ
– History Brush Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែលើរូបភាពពីរូបភាពរញេ¨រញៃ¨ឱ្យទៅជាទំរង ខ្ញុំដើមរបសខ្ញុំវាវិញ។ លោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Tool នោ/្កនលុ/ត្រាតែមានការកែប្រែដោយ Art History Brush Toolសិន
– Art History Brush Too: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែប្រែរូបភាពឱ្យជាភាពរញេ¨រញៃ¨ខុសពីសភាពដើម
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំលុប
– Eraser Tool: ប្រើសំរាប ខ្ញុំលុបរូបភាពណាមួយ
– Background Eraser Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបផ្នែកណាមួយនៃរូបភាពអោយទៅជាលក្ខណ/ថ្លាឆ្លុ/ (Transparency)
– Magic Eraser Tol: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបកន្លែងណានៃរូបភាពអោយទៅជាលក្ខណ/ Transparency ដែរតែការប្រើរបសខ្ញុំដូចជា Magic Wand Tool

• ឪបករណ៏សំរាប ខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌
Gradient Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌លាយគ្នាទៅកានខ្ញុំរូបភាពទាំងមូល )ផ្ទាំង Background
– Paint Bucket Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចាកខ្ញុំពណ៌មួយប្រភេទទៅកានខ្ញុំរូបភាពទាំងមូល )ផ្ទាំង Background
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំកែតំរូវរូបភាព
– Blur Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកែចំនុចណាមួយអោយទៅជាលក្ខណ/ព្រាល2ពិសេសគែមរូបភាព
– Sharpen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកោសឱ្យមានភាពព្រាល2ដែរ តែមានសភាពជាគ្រាបខ្ញុំស្រួច2
– Smudge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកោសរូបភាពឱ្យមានលក្ខណ្ញព្រាល2ដោយមានសភាពរលាយចូលគ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំបន្សែមបន្សយពន្លឺ
– Dodge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបន្សែមពន្លឺទៅលើរូបភា
– Burn Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបន្សែមភាពងងឹតទៅលើរូបភាព
– Sponge Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទនៃពណ៌ Saturate នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃរូបភាព
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំសរសេរអក្ថរ
Horizontal Type Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំសរសេរអកសរផេតកធមតាទៅលើរូបភាព )ផ្ទាំង Background
– Vertical Type Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំសរសេរអក្ថរបញ្ឈរ ទៅលើរូបភាព )ផ្ទាំង Background
– Horizontal Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំរាង Setion ទៅតាមទំរងខ្ញុំអក្ថរដែល្កនវាយមានលក្ខណ/ផ្ដេក
– Vertical Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយករាង Seletion ទៅតាមទំរងខ្ញុំអក្ថរដែល្កនវាយមានលក្ខណ្ញបញ្ឈ
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំដៅចំនុចលើរូបភាព Vector
Pen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំដៅគូរជាចំនុចតាមរាងរបសខ្ញុំរូបផ្ថេង2ដោយប្រើ Mouse ដៅនៅចំទីតាំងមួយ2
– Freeform Pen Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរជារូបរាងផ្ថេង2ដោយប្រើ ំៀុសេ ចុចជាបខ្ញុំជានិច្ច
– Add Anchor Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំដៅបន្សែមនូចចំនុចខ្ល/ខាតដើម្បីទាញពព្រីកបង្រួម )ជារាងេ្ក¨ងផត
– Vertical Type Mask Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកការ Select នៃទំរងខ្ញុំអក្ថរ ដែលមានទ្រងខ្ញុំទ្រាយបញ្ឈរដូចជាការសរសេរអក្ថរចិន
– Delete Anchor Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំលុបចោលនូវចំនុចដែល្កនដៅលើស
– Convert Point Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំទាញបន្សែឱ្យេ្ក¨ង ផត ទៅតាមចិត្ដ្រ្កថ្នា
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំគូររូបប្រភេទ Vector ជារាងផ្ថេង2
Rectangle Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង៤ជ្រុង
– Rounded Rectangle Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង៤ជ្រុងតែគែមវាជារាងមូល
– Ellipse Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាងមូលពងក្រពើ
– Plygon Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាង 3D
– Line Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូរបន្ទាបខ្ញុំ
– Custome Shape Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំគូររូបជារាងគំរូដូចជារាងេឫដូងរាងសត្វជាដើម
• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិលរូបភាពប្រភេទ Vector
– Path Selection Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select លើ Shape or Segment ដែលលោកអ្នក្កនដៅ
– Direct Selection Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំ Select ដូច Path Selection Tool ដែរតែវាបងះាញ Anchor Point,
Direction line, និង Direct Selection points អាចឱ្យលោកអ្នកធ្វើការពតខ្ញុំ)ទាញពង្រីកបង្រួម្កន

• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំរំកិលរូបភាពប្រភេទ 3D

a

*ចំណាំ បើលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ 3D នៅក្នុង Tool Box ត្រូវតែចូរ 3D នៅលើ Menu Bar ជាមុនសិន។

• ឪបករណ៏សំរាបខ្ញុំកតខ្ញុំចំណាំ និងស្ទងខ្ញុំពណ៌កន្លែងណាមួយ

aNotes Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តនូវកំណតខ្ញុំសំគាលខ្ញុំ
– Eyedropper Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំចំលងពណ៌នៃចំនុចណាមួយ ដើម្បីយកមកធ្វើជាពណ៌គំរូ
– Color Sample Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំស្ទងខ្ញុំកំរូនៃពណ៌លើរូបភាព ដែលអាច្កនបួនប្រភេទ
– Ruler Tool, Count Tool: ប្រើសំរាបខ្ញុំបងើ់តនូវកំណតខ្ញុំសំគាលខ្ញុំ
• ឪបករណ៏ Hand សំរាបខ្ញុំទាញរូបភាពមើលរូបភាព )អក្ថរករណីដែលវាមិន្កនបងះាញអោយឃើញ

a• ឪបករណ៏ Zoom សំរាបខ្ញុំពង្រីកពង្រួមទំហំនៃការបងះាញរូបភាព )អក្ថរ។ សំគំគាល្ញខ្ញុំ លោកអ្នកចងខ្ញុំពង្រីកចុចលើ Keyboard (Ctrl + ‗ ) )បង្រួម (Ctrl + – )