មេរៀនទី៣: រក្សាទុកឯកសារ

មេរៀនទី៣: រក្សាទុកឯកសារ

ការបើក បិទ រក្សាទុកឯកសារ និងសិក្សាអំពីរូបរាងរបស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5

I. របៀបបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5
II. របៀបបិទកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5
III. ស្គាល់ពីរូបរាងរបស់កមμវិធី Adobe Photoshop CS5
IV. របៀបបង្កើត New Background
V. របៀបរក្សាទុកឯកសារក្នុង Adobe Photoshop CS5
VI. របៀបបើកយកឯកសារដែលបានរក្សាទុកនៅកនុងកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 របៀបបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 ដើម្បីចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 លោកអ្នកត្រូវធ្វើការលំនាំដូចខាងក្រោម្ញ

៍ បើកឱ្យដលខ្ញុំផ្ទាំង Desktop របសខ្ញុំ Windows សិន

៍ លោកអ្នកចុចលើ Start > Program > Adobe Photoshop CS5

៍ សូមមើលរូបភាពដូចខាងក្រោម្ញ
a

៍ ម្យា¨ងទៀតលោកអ្នកចុចលើ Start > Run ហើយវាយពាក្យ Photoshop ហើយចុចលើប៊ូតុង OK បន្ទាបខ្ញុំពីលោកអនកបើកកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5 តាមរបៀបណាមួយខាងលើហើយនោ/ សូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមដែលជាផ្ទាំងមួយនៅលើ Screen របសខ្ញុំកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5.

របៀបបិទកម្មវិធីAdobe Photoshop CS5

៍ ចុចលើ File (Menu) > Exit or Ctrl + Q , Alt + F4 )ចុចលើសញ្ញាខ្វែងដែលមាននៅផ្នែក

ខាងស្ដាំនៅលើ Title Bar.

៍ សូមមើលរូបខាងក្រោម

III. ស្គាល់ពីរូបរាងរបស់កម្មវិធីAdobe Photoshop CS5

aB. Menu Bar ជាកន្លែងសំខានខ្ញុំបំផុត ដែលកមμវិធីន្ញេមិនអាចគμានាន។ ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect, កន្លែងសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារ និងជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំជំរើសជាច្រើនផ្ថេង2ទៀត។ ហើយនៅក្នុង Menu Bar លោកអ្នកអាចកំនតខ្ញុំ្កនដូចខាងក្រោម្ញ

– Group (Ctrl+G) បញ្ជកខ្ញុំថាវាភ្ជាបខ្ញុំ Layerទាំងអសខ្ញុំ

– Lock មានន7យថាវាភ្ជាបខ្ញុំ្កនតែមួយ

– រីឯចំណុចន្ញេវិញ បញ្ជកខ្ញុំថាជាប្រភេទ Flatten transparency…..

C. Option Bar : ភាគច្រើននៃ Tool នៅក្នុង Toolbox គឺសុទ្ធតែមាន Tool Options Bar របសខ្ញុំវា។ ដូច្នេ/ផ្នែកតាមរយ្ញពេល Options Bar នោ/លោកអ្នកអាចធ្វើការកំណតខ្ញុំពីលក្ខណ្ញឱ្យ Tool ដែលត្រូវប្ក្រើនយា¨ងប្រសើរបំផុត។ លទ្ធភាពទាំងអសខ្ញុំនោ/រួមមានការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរប្រភេទ Tool ធ្វើការកំណតខ្ញុំលក្ខណ/មួយចំនួនទៀត ដូចជាម¨ូដពណដែលត្រូវផាតខ្ញុំ (Painting Mode)និងភាពច្បាសខ្ញុំដែលនឹងត្រូវប្រើ (Opacity) ដែរ។ការសិកិក្ថាអំពំពីមុខុខងាររបសខ្ញុំ Menu Bar នៅកុនងុនងកមμវμវិធិធI Adobe Photoshop CS5_ File ជាកន្លែងទាកខ្ញុំទងនិងការគ្របខ្ញុំគ្រងឯកសារ មានដូចជាការបើកឯកសារ (Open) បិទឯកសារ(Close) រក្ថាទុកឯកសាររក្ថាទុកសំរាបខ្ញុំវ៉ិបសាយ (Save For Web), ហើយថែមទាំងការប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Place និង Export ផងដែរ។
_ Edit ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Paste In front, Paste in Back និងជាកន្លែងចុលទៅ Assign Keyboard Shortcut និងការកំណតខ្ញុំផ្ថេង2នៅក្នុង Preference ផងដែរ។
_ Image សំរាបខ្ញុំចូលទៅកំណតខ្ញុំម¨ូដពណ្ប៌ កែប្រែទំហំឱ្យរូបជាពិសេសគឺរាលខ្ញុំការងារដែលពាកខ្ញុំព7ន្ធនឹងរូបភាពកំពុងបើកប្រើ្រ្កសខ្ញុំតែម្ដង។_ Layer ជាផ្នែកមួយដែលសំខានខ្ញុំរបសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 វាអាចឱ្យលោកអ្នកធ្វើការកំណតខ្ញុំនិងបន្សែម Style ទៅលើផ្នែកនីមួយ2នៃការងារយា¨ងប្រពៃបំផុត។_ Select ជាប្រភេទ Menu ដែលទាកខ្ញុំទងទៅនិងការ Select Object ដូចជាការប្រើ្រ្កសខ្ញុំដើម្បីកែប្រែរូបភាព។

_ Filter ជាកន្លែងចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 មានដូចជា Color, Distort, Stylize….និងអាចចូលទៅប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Effect របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop ដែលមានដូចជា Artistic, Blur និងបញ្ចូលកមμវិធី Plug –Ins ដែលជា Effect បន្សែមរបសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop.

_ Analysic ជាកន្លែងដែលវិភាគទៅលើឪបករណមួយផ្នែកតូចនៅក្នុង ToolBox

_ 3D ជាកន្លែងដែលធ្វើឱ្យរូបភាព )ដែលលោកអ្នករចនាចេញជារាង 3D

_ View ជាកន្លែងចូលទៅធ្វើការជាមួយការពង្រីក )បង្រួម Background ទាំងមូល ថែមទាំងជាកន្លែងលាកខ្ញុំ )បងះាញបន្ទាតខ្ញុំ(Ruler) ក៏ដូចជា Grid and Smart Guide ផងដែរ។

_ Window ជាកន្លែងចូលទៅធ្វើការលាកខ្ញុំ )បងះាញទិដ្ធភាពទូទៅដែលមាននៅលើកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេដែលមានដូចជា Toolbox, Options, Palette…… .

_ Help ជាកន្លែងផ្ទុកនូវពត៌មានរបសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5និងថែមទាំងផ្ទុកទៅ ដោយគន្លឹ/សំរាប ខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំកមμវិធីPhotoshop CS5 ន្ញេផងដែរ។
D. Control Palette : ចំនុចន្ញេវាខុសពីនៅកនុងកមμវិធី Photoshop CS3 ដែលមានឈេμា/ថា Options Bar ដែលវាប្រែប្រួលទៅតាមឪបករណដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសមកប្រើ្រ្កសខ្ញុំពីក្នុង Toolbox ។ ចំញេ Control Paletteដែល មាននៅក្នុងPhotoshop CS5 ន្ញេវិញគឺវាមិនប្រែប្រួលទៅតាមការប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណនោ/ទេ។ វាមនការកំណតខ្ញុំដដែល2 ទោ្ញជាលោកអ្នកប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណអ្វីកដោយ ដែលការកំណតខ្ញុំនៅលេិ Control Palette នោ/មានដូចជាការចាកខ្ញុំពណ៌ឱ្យ ផ្ទៃ Object, កំណតខ្ញុំពណ៌ឱ្យ Stroke និងកំណតខ្ញុំពីកំរាសខ្ញុំ Stroke ក៏ដូចជាកំណតខ្ញុំ Opacity របសខ្ញុំ Object ផងដែរ។ ហើយដើម្បីលាកខ្ញុំ )បងះាញ ControlPalette លោកអ្នកអាចចុចលើ Windows > Control Palette.

E. Toolbox: ជាកន្លែងសំរាបខ្ញុំផ្ទុករាលខ្ញុំឪបករណ៍ (Tool) ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅកនុងកមμវិធី Photoshop CS5នេ/។រាលខ្ញុំ Tool ទាំងអសខ្ញុំដែលលោកអាយកទៅធ្វើការអ្វីមួយនោ/ លោកអ្នកត្រូវតែយកវាពីក្នុង Toolbox ដូចជាការ Select, Moveនិងចាកខ្ញុំពណ៌ជាដើម។ ហើយចំពោ/ការប្រើ្រ្កសខ្ញុំឪបករណន្ញេលោកអ្នកអាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Keyboard )ក៏តាមរយ/ Mouse យកទៅClick លើឪបករណដើម្បីផ្លាសខ្ញុំប្ដូរ។ ហើយដើមលាកខ្ញុំ )បងះាញ Toolbox នេ/លោកអ្នកត្រូវចុចលើ Windows > Tools.

– ចំញេ Keyboard: មានឪបករណខ្ល/នៅក្នុង Toolbox មាន Shortcut Key ដូចជាឪបករណ៍ Selection tool(V), Gradient too(G), ហើយដើម្បីផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពីឪបករណមួយទៀតលោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើ Shortcut key នោ/ ជាការស្រេចឪទាហរណលោកអ្នកកំពុងប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Gradient Tool ហើយលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ Selection tool លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើអក្ថរ Vជាការស្រេច។

– តាមរយ្ញ Mouse: យើងអាចរំកិល Mouse ទៅចុចលើ Tool ណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំប្រើ្រ្កសខ្ញុំ។ចំណំណ្ញាំំ្ញ ដើម្បីប្រើ្រ្កសខ្ញុំ Tool ដែលលាកខ្ញុំនៅក្នុង Tool ផ្ថេងទៀតលោកអ្នកត្រូវចុច Mouse អោយជាបខ្ញុំមួយខណ្ញពេលដើម្បីបងះាញ Sub tool ដែលមាននៅក្នុង Tool នោ្ញ។ សូមមើលឪទាហរណដូចខាងក្រោម្ញ

F. Palette: ត្រងខ្ញុំចំនុច Palette ន្ញេវាអាស្រ7យទៅតាមឈេμា/ Palette ដែលតួនាទីរបសខ្ញុំវាផ្ថេង2គ្នា។ ដូចជា LayerPalette សំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំគ្រងរាលខ្ញុំ Layer ទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅលើផ្ទៃការងារ ្ប Graphic Style Palette សំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំ គ្រងរាលខ្ញុំគារកំណតខ្ញុំដាកខ្ញុំ Style ទៅអោយ Object, Gradient Palette ប្រើសំរាបខ្ញុំគ្របខ្ញុំគ្រងទៅលើការលាយពណដែលត្រូវចាកខ្ញុំឱ្យ Object.គ្របខ្ញុំ Palette ទាំងអសខ្ញុំនៅពេលដែលលោកអនកបើកកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ដំបូងវាតែងតែឋិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃកមμវិធីដោយតំរៀបគនាជាដុំ2ដែលមាន ៤ដុំដោយក្នុងមួយដុំអាចមានពីរ ) Palette . សូមមើលរូបភាពដូចខាងក្រោម្ញ

)បងះាញ Palette ណាមួយនោ/លោកអ្នកអាចចុចលើ Windows (Menu) ហើយជ្រើសរើសឈេμា/ Paletteដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំបងះាញ ) លាកខ្ញុំនោ/។ ករណីដែលមានសញ្ញា្កនន7យថាបងះាញហើយបើគμានានន7យថាលាកខ្ញុំ។ ហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំតាមរយ/ Keyboard ្កនដែរដើម្បីលាកខ្ញុំ )បងះាញ Palette ដែលមានដូចខាងក្រោម្ញ

– F5: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Brush Palettes

– F6: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Color Palettes

– F7: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Layer Palettes

– F8: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Info Palettes

– Shift + F8: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Transform Palettes

– Shift + F5: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Graphic Styles Palettes

– Shift + F6: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Appearance Palettes

– Shift + F9: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Gradient Palettes

– Shift + F10: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Stroke Palettes

– Ctrl + Shift + F9: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Pathfinder Palettes

– Ctrl + Shift + F11: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Symbols Palettes

– Ctrl + Shift + F10: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ )បងះាញ Transparency Palettes

– Tab: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ ) បងះាញអ្វីទាំងអសខ្ញុំដែលមាននៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 លើកលែងតែ Menu Bar

– Shift + Tab: កំណតខ្ញុំលាកខ្ញុំ ) បងះាញគ្របខ្ញុំផ្ទាំង Palette ទាំងអសខ្ញុំ។ ដើម្បីរៀបចំគ្របខ្ញុំ Palettes ទាំងអសខ្ញុំ និង Toolbox

ឱ្យមានសភាពដូចដើមវិញលោកអ្នកអាចចុចលើ Windows > Workspace > [Default].

IV. របៀបបង្កើត Background 

ការបើក Background New ន្ញេគឺជាមានន7យថាលោកអ្នកបើក New Background ទទេស្ហាតមួយដើម្បីធ្វើការនៅលើ Background ទទេនោ្ញដូចជា ការរចនា Logo ផ្ថេង2ការបងើ់តផ្ទាំង Banner or Brochure ផ្ថេង2នេ/។ហើយដើម្បីបងើ់តសូមលោកអ្នកធ្វើតាមលំដាបខ្ញុំលំដោយ និងការកំណតខ្ញុំនូវជំរើសផ្ថេង2 ទៅតាមតំរូវ ការរបសខ្ញុំលោកអ្នកដូចខាង

ក្រោម្ញ
– គ្រានខ្ញុំតែលោកអនកបើកកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 វានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

– យក Mouse ចុចលើ File (Menu) > New (Ctrl + N)

– បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

នៅក្នុងផ្ទាំងខាងលើមានការកំណតខ្ញុំដូចខាងក្រោម្ញ

– Name: ជាកន្លែងកំណតខ្ញុំឈេμា/ថμីឱ្យ Background New នោ/

– Preset: ជាប្រភេទនៃការរចនាទំព7រ )ភ្ជាបខ្ញុំឱ្យមានទំនាកខ្ញុំទំនងជាមួយកមμវិធីផេសង2

– Size: ជាកន្លែងជ្រើសរើសទំហំ Background New ដែលមានស្រាបខ្ញុំនៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ ្ញ

ដូចជាទំហំ A4, Letter…..

– Width: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំទទឹង ក្នុងករណីដែលទំហំរបសខ្ញុំលោកអ្នកមិនមាននៅក្នុងចំណុច Size.

– Height: កន្លែងកំណតខ្ញុំទំហំកំពសខ្ញុំក្នុងករណីដែលទំហំរបសខ្ញុំលោកអ្នកមិនមាននៅក្នុងចំណុច Size.

-Resolution: កន្លែងកំណតខ្ញុំគុណភាពរបសខ្ញុំរូបភាព ាមានន7យថាបើសិនជាលោកអ្នកជ្រើសរើសតំលៃ Resolution កានខ្ញុំតែធំពេលនោ/រូបរបសខ្ញុំលោកអ្នកក៏កានខ្ញុំតែច្បាសខ្ញុំ ហើយស្ហាត តែវាអាស្រ7យទៅលើ Computerថាតើ Speed និង Memory RAMនៃកុំព្យូទ7រនោ/អាចដំណើរការរួច ) ក៏អតខ្ញុំ?

– Color Mode: កន្លែងជ្រើសរើសប្រភេទពណដែលត្រូវប្រើក្នុងពេលរចនានៅលើ Background New.

– CMYK: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកប្រភេទពណ៍ CMYK ដែលជាប្រភេទពណធមμជាតិមាន ៤ពណទាំងអសខ្ញុំនោ/គឺCyan, Magenta, Yellow និង Black. ដែលពណទាំងអសខ្ញុំនោ្ញគឺកំណតខ្ញុំការលាយ្កនដោយបញ្ចូលតំលៃពី0% ទៅ 100%.

-RGB: សំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំយកប្រភេទពណ_ RGB ដែលជាប្រភេទពណធមμជាតិមាន ៣ពណលាយចូលគ្នាគឺ Red, Greenand ពលុេ។ ដែលពណទាំងអសខ្ញុំនោ/គឺកំណតខ្ញុំការលាយ្កនដោយបញ្ចូលតំលៃពី១ ទៅ២២៥។ ចុងបញ្ចបខ្ញុំលោកអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង OK ដើម្បីទទួលយកការកំណតខ្ញុំបងើ់ត Background New នោ/។ចំណំណ្ញាំំ្ញ ច ំញេប្រភេទពណ៍ (Color Mode) ដែលលោកអ្នកត្រូវកំណតខ្ញុំខាងលើគឺ ជាមានលក្ខខណ្ឌប្រើផ្ថេង2គ្នា។ CMYKគឺជាប្រភេទពណធមμជាតិដែលត្រូវការេា/ពុម្ពចេញមកខាង ក្រៅជាមួយមា¨ស៊ីន Printer ផ្ថេង2, មា¨ស៊ីនេ្ក/ពុម្ពធំ2 ព្រោ/ថានៅក្នុងប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃ ពុំទានខ្ញុំមានប្រភេទមា¨ស៊ីនណា ដែលអាចេ្ក្ញពុម្ពប្រភេទពណ៍ RGB ្កននោ/ទេ។រីឯ ប្រភេទពណ៍ RGBជាប្រភេទពណធមμជាតិ ដែលគេច្រើនប្រើតែនៅក្នុងការបងះាញផ្ថេង2ដែលទាកខ្ញុំទងនៅក្នុង Computer ហើយមិនទាកខ្ញុំទងទៅនឹងការេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ។ ហើយបើចងខ្ញុំេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ នោ/គប្បី លោកអ្នកត្រូវតែប្ដូរប្រភេទពណទៅជាប្រភេទ

ពណ៍ CMYK ទើបពណដែលរចនានៅលើក្រដាសខ្ញុំក្រោយពេលេ្ក/ពុម្ពដូចគ្នាទៅនឹងពណដែលមើលនៅក្នុង Computer.

 របៀបរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុង Adobe Photoshop CS5ការរក្ថាឯកសារទុកន្ញេ វាមានសារ្ញសំខានខ្ញុំខ្លាំងណាសខ្ញុំទោ/ ជានៅកនុងកមμវិធីណាក៏ដោយញ្រេថាការរក្ថាដទុកន្ញេវា

អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើការកែប្ក្រែននៅពេលក្រោយទៀត 9ការងារមិនទានខ្ញុំរួចរាលខ្ញុំ ប )ក៏លោកអ្នកអាចយកវាទៅេ្ក/ពុម្ពចេញមកខាងក្រៅ 9ការងាររួចរាលខ្ញុំហើយប ។ ការរក្ថាទុកនេ/វា្កនន7យថា លោកអ្នកចងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលឯកសារដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើទៅក្នុង

Hard Disk របសខ្ញុំ Computer របសខ្ញុំអ្នក។ ហើយនៅកនុងកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 នេ/ការរក្ថាទុកគឺត្រូវ្កញនបែងចែកជា ៦ ប្រភេទផ្ថេង2គ្នាដែលក្នុងនោ/រួមមានដូចខាងក្រោម្ញ

១ំ Save (Ctrl + S) )ចុចលើពាក្យ File (Menu) > Save : ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារជានខ្ញុំលើឯកសារចាសខ្ញុំដែល្កនបើក 9ករណីរក្ថាទុកម្ដងហើយប )ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកជាលើកទីមួយ 9រក្ថាទុកដំបូងគេប។

២ំ Save As (Ctrl + Shift + S) Or Select File > Save As: ប្រើសំរាបខ្ញុំរ កសាទុកកែសារថμីផេសងទៀត 9ឯកសារចាសខ្ញុំនៅដដែលប ដោយក្នុងនោ/លោកអ្នកអាចកំណតខ្ញុំឈេμា/ថμី )ក៏អាចកំណតខ្ញុំទីតាំងថμីក្ក៏នហើយថែមទាំងអាចប្ដូរទំរងខ្ញុំ Format្កនផងដែរ។

៣ំ Save a Copy (Ctrl + Alt + S) Or Select File > Save a copy: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារជាលក្ខណ្ញចំលងពីឯកសារដើម.

៤ំ Save as Template or select File (Menu) > Save As Template: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារអ្នកកំពុងតែធ្វើន្ញេ ទៅជាឯកសារគំរូរបសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5.

៥ំ Save for Web (Ctrl + Alt + Shift + S): ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារណាដែលត្រូវការប្រើនៅលើ Web Siteដើម្បីបញ្ចូលទៅជាទំព7រមួយនៅក្នុង Web Site របសខ្ញុំលោកអ្នក។

៦ំSave for Microsoft Office: ប្រើសំរាបខ្ញុំរក្ថាទុកឯកសារដែលកំពុងធ្វើនេ/ទៅជាប្រភេទឯកសារ PortableNetwork Graphic (*.PNG) ដែលអាចប្រើ្រ្កសខ្ញុំានជាមួយកមμវិធី Microsoft Office )កមμវិធីផេសង2ទៀតដូចជាMacromedia Flash.

ចំណាំៈ ប្រភេទឯកសារដែលអាចរក្ថាទុក្កនចេញពីក្នុង Adobe Photoshop CS5

– Adobe Photoshop CS (*.PSD,*.PDD): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop CS5 ដែលជាទំរងខ្ញុំ File ដែលត្រូវការបំផុតញ្រេវាធ្វើឱ្យ លោកអ្នកអាចកែប្ក្រែននៅពេលក្រោយ2ទៀត។

-Adobe PDF (*.PDF): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Reader ដែលជាប្រភេទ File Electronic មានទំហំតូចជាង Fileធមμតាដែលគេនិយមប្រើ ព្រោ/ជាប្រភេទ File ដែលមិនអាចកែប្ក្រែនទេ។

-Photoshop EPS (*.EPS): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធី Photoshop Encapsulated PostScript (EPS)។ គេនិយមប្រើប្រភេទFile ទេ/សំរាបខ្ញុំការងារណាដែលទាកខ្ញុំទងទៅនឹង Page Layout……ហើយដើម្បីេ្ក/ពុម្ពឱ្យចេញជាប្រភេទ Fileនេ/លោកអ្នកចាំ ្កចខ្ញុំត្រូវមានមា¨ស៊ីនមា¨ក PostScript Printer.-JPEG (*.JPG, *.JPEG, *.JPE): ជា File របសខ្ញុំកមμវិធីរូបភាពដែលគេច្រើនប្រើសំរាបខ្ញុំធ្វើការបងះាញនៅលើ Sreen

9ជារូបភាព ធមμតាប )យកទៅប្រើនៅកនុងកមμវិធី HTML.

-របៀបរក្ថាទុកុកជា File របសខ្ញុំកកមμវμវិធិធី Photoshop CS5

File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 ន្ញេវាមាន Extension (*.AI) ដែលជាប្រភេទ File មួយមានលក្ខណ្ញសំខានខ្ញុំបំផុតនៅក្នុងការរចនាការងារផ្ថេង2 ញ្រេវាអាចធ្វើការកែប្ក្រែននៅ ពេលក្រោយទៀត ប្រសិនបើការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នកមានកំហុស ឆ្លងត្រងខ្ញុំផ្នែក )កន្លែងណា មួយនោ្ញដូចជាការសរសេរអក្ថរខុស )ការកំណតខ្ញុំពណមិ នត្រូវតំរូវការម្យា¨ងវិញទៀត File ប្រភេទ

នេ/វានៅចែកផ្ដាចខ្ញុំ Object or Layer មាននៅក្នុងការងារឱ្យនៅដដែល ដោយមិនមាន ការបញ្ចូួលគ្នា) Group នៃ Objectដែលវាមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការផ្លាសខ្ញុំប្ដូរទីតាំងរបសខ្ញុំ Object )កអាចផ្លាសខ្ញុំប្ដូរពណផ្ថេង2ទៅតាមតំរូវការ។ ហើយដើម្បីរក្ថាទុក

File ដែលមានលក្ខណ្ញដូចនេ/្កនសូមលោកអ្នកធ្វើតាមលំដាបខ្ញុំលំដោយដូចខាងក្រោម្ញ

– យក Mouse ចុចលើ File (Menu) > Save or Save as (Ctrl + S) បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំង មួយ

-Save In: ជាកន្លែងជ្រើសរើសទីតាំងដែលត្រូវផ្ទុកឯកសារ (File) ដែលកំពុងរក្ថាទុកនេ/។

-File Name: ជាកន្លែងកំណតខ្ញុំឈេμា/ឱ្យឯកសារ។

-បន្ទាបខ្ញុំមកចុចលើប៊ូតុង Save ដើម្បីឆ្លងចូលទៅផ្ទាំងមួយទៀតសំរាបខ្ញុំកំណតខ្ញុំតំរូវការផ្ថេង2 បន្សែមពីតំរូវការដែលមានដូចមានដូចខាងលើ (Save in, File Name).

– Format: សូមជ្រើសរើសទំរងខ្ញុំណាមួយដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំ្កនដូចជា Photoshop (*.PSD, *.PDD).

– ចុចលើពាក្យ OK

 របៀបបើកយកឯកសារដែលបានរក្សាទុក ការបើកយកឯកសារដែល្កនរក្ថាទុកនេ/ ្កនន7យថាលោកអ្នកត្រូវការកែប្រែនូវឯកសារនោ/ ត្រងខ្ញុំផ្នែកណាមួយដែលខុសឆ្លង ) មិនសមតំរូវការរបសខ្ញុំលោកអ្នក។ ហើយការបើកយកឯកសារ ដែល្កនរក្ថាទុកនេ/វាមានវិធីច្រើនសំរាបខ្ញុំបើកយកមកនេ/។

– Browse (Ctrl + Alt + O) ចុចលើ File (Menu) > Browse ពេលនោ/វានឹងទៅបើកកមμវិធី Adobe Bridgeហើយលោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែ Double Click នៅប្រភេទ File របសខ្ញុំកមμវិធី Adobe Photoshop CS5 )កចាបខ្ញុំទាញវាមកដាកខ្ញុំនៅ លើផ្ទៃការងាររបសខ្ញុំលោកអ្នក។

-Open Recent Files: សំរាបខ្ញុំបើកយកឯកសារណា ដែលលោកអ្នក្កនបើកចុងក្រោយគេបង្ហសខ្ញុំ ដែលវាមានតែ ១០ File

ប¨ុណ្ណោ/។

-Open Command (Ctrl + O) or Select File (Menu) > Open បន្ទាបខ្ញុំមកវានឹងបងះាញផ្ទាំង Dialog មួយ

ដូចខាងក្រោម្ញ

-Look In: កន្លែងចូលទៅរកទីតាំងដែលផ្ទុកឯកសារចេញពីក្នុង Hard Disk ដូចជា Drive C or Drive D.

-Button Use Adobe Dialog:ជាប៊ូតុងចុចសំរាបខ្ញុំកែប្រែ Dialog ន្ញេទៅជា Dialog នេកមμវិធី Adobe Photoshop CS5

-File Name: លោកអនកអាចវាយឈេμា/ឯកសារដែលលោកអ្នកចងខ្ញុំបើកនៅត្រងខ្ញុំចំណុចនេ/ក្កន។

-File of Type: ត្រូវជ្រើសរើសយក All Formats ដើម្បីបងះាញគ្របខ្ញុំប្រភេទឯកសារទាំងអសខ្ញុំ។

-ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសឯកសារដែលត្រូវបើកហើយ លោកអ្នកគ្រានខ្ញុំតែចុចលើប៊ូតុង Open ជាការស្រេច។