លំហាត់ Excel- អនុវត្តលើ Filter

លំហាត់ទី អនុវត្តលើកម្មវិធី Excel 2010
a
លំហាត់ទី ១ អនុវត្តលើ Advanced Filter
លំហាត់នេះ បង្រៀនពីរបៀបអនុវត្ត advanced filter គ្រាន់តែបង្ហាញរបាយការណ៍ ដែលជួបសាមញ្ញាំ។ កាលណាលោកអ្នកប្រើ Advanced Filter អ្នកត្រូវការបញ្ចូល criteria លើ worksheet។ បង្កើត Criteria មួយ (ព្រំដែនខៀវ បង្ហាញ) លើទិន្នន័យ។ ប្រើជួរឈរ column ដូចគ្នានៅខាងលើ។  បន្ថែម Add Criteria ដើម្បីបង្ហាញការលក់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម:

1.       បញ្ចូល criteria បង្ហាញនៅលើ worksheet
a2. ចុចលើ cell ទោលនៅខាងក្នុងទិន្នន័យ
3.លើទិន្នន័យ Data ក្នុងក្រុម Sort & Filter ចុចលើ Advanced
a4. ចុចលើប្រអប់ Criteria រួចជ្រើសរើស range A1:D2 (ខៀវ)។
5. ចុចលើ OK
aលទ្ធផល
a
ឬ Or Criteria ដើម្បីបង្ហាញការលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម
6. បញ្ចូល criteria បានបង្ហាញលើ worksheet ដូចខាងក្រោម
7. លើទិន្នន័យ Data ចុចលើ Advanced រួចហើយកែតម្រូវ Criteria ទៅ range A1:D3 (ខៀវ)
8. ចុច OK
a
លទ្ធផល
aលំហាត់ទី ២ អនុវត្តលើ ថវិកា Budget
លំហាត់នេះបង្ហាពីរបៀប ចំណាយថវិកា ក្នុង Excel
1. បញ្ចូល ប្រភេទផ្សេងៗនៃប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណាយក្នុងជួរឈរ Column A
aលើ Home ក្នុងក្រុម Font លោកអ្នកប្រើបញ្ជាខុសគ្នាដើម្បីប្តូរទំហំ font និងស្តាយ font របស់អត្ថបទ។ ចុចលើ ព្រំដែនខាងស្តាំ នៃជួរ column A ខាងលើដើម្បីដំឡើងប្រវែង column។ បញ្ចូលពាក្ស Jan ទៅក្នុង cell B2 បន្ទាប់មក​ជ្រើសរើស cell B2 ចុចលើជ្រុងខាងស្តាំនៃ cell រួចហើយ ទាញកាត់ទៅ cell M2។ កម្មវិធី Excel បន្ថែមខែ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
a3. បញ្ចូលទិន្នន័យខ្លះ
4. បញ្ចូលអនុគមន៍ SUM ទៅក្នុ cell B6។ ដើម្បីសម្រេចបាននេះ ជ្រើសរើស cell B6 វាយសញ្ញាស្មើ (=) បញ្ចូល SUM(, ជ្រើសរើសលើ Range B4:B5, បិទជាមួយ “)” រួចហើយចុចលើ Enter។
aលើ Home ក្នុងក្រុម Font លោកអ្នកអាចបន្ថែមព្រំដែនខាងលើ
5. ជ្រើសរើស cell B6 ចុចជ្រុងខាងស្តាំនៃ cell រួចហើយទាញកាត់ទៅ cell M6។ កម្មវិធី Excel ចំលង អនុគមន៍ និងដែនទៅ cell ផ្សេងទៀត។
a6. បញ្ចូលអនុគមន៍ SUM ទៅក្នុង cell O4 ចងចាំថាជ្រើសរើស cell O4 វាយសរសេរ =SUM(, ជ្រើសរើស range B4:M4, បិទជាមួយ “)” រួចហើយចុចលើ Enter។
7. ទាញ cell O4 ចុះក្រោមទៅ cell O6
a8. ធ្វើឡើងវិញជំហានទី 4, 5 និង 6 សម្រាប់ចំណាយ
9. បន្ថែម Short/Extra row
aលំហាត់ទី ៣ អនុវត្តលើ ប្រតិទិន Calendar
លំហាត់នេះបង្ហាញពីបៀបបង្កើតប្រតិទិន 2013 ក្នុង Excel (ឬប្រតិទិន 2014, ប្រតិទិន 2015, ។ល។) លោកអ្នកអាចដោនឡូត Excel file យកមកកែធ្វើ។
a1.    ដំបូង បង្កើតរូបមន្តងាយ របស់យើងដើម្បីយល់យើងត្រូវបង្កើតដូចតទៅឈ្មោះ       Cells
ប្រតិទិនឆ្នាំ CalendarYear K5 JanOffset =DATE(CalendarYear,1,1)-WEEKDAY(DATE(CalendarYear,1,1))
a2.    មើលរូបមន្តក្នុង cell D4
a3.    យើងប្តូរ format to “day format” បង្ហាញថ្ងៃ នៃខែ day of month
a