លំហាត់ Excel- អនុវត្តន៍ List

aលំហាត់ ដាក់ទំព័រនៅកណ្តាល ដើម្បីដាក់ជួរលំដាប់នៃ cell លើទំព័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ លោកអ្នកប្រតិ្តបត្តិតាមជំហានដូចខាងក្រោម
1. នៅលើ File tab ចុចលើ Print
2. ខាងក្រោម Settings ចុចលើ ‘Custom Margins’ ពីលើបញ្ជី Margins
– បន្ទាប់មក Next ឆែកលើ horizontally និង vertically។
aលំហាត់ទី​៦  ដាក់បញ្ជីឆែក Checklist លំហាត់នេះបង្រៀន ពីរបៀបលោកអ្នក ដើម្បីបង្កើត checklist ក្នុងកម្មវិធី Excel។ ជាដំបូង បើកលើ Developer បន្ទាប់មកចុចបង្កើតលើ checklist។
aដើម្បីបង្កើត checklist នេះអនុវត្តជំហានខាងក្រោម
1. នៅលើ Developer tab ចុចលើ Insert រួចហើយចុចលើប្រអប់ Check Box នៅក្នុង Form Control។
2. គូសប្រអប់ checkbox ក្នុង cell B2។
a3. ដើម្បីដោះ remove “Check Box 1” ចុចស្តាំលើប្រអប់ checkbox ហើយចុចលើអត្ថបទ text រួចហើយលប់វាចោល។
4. ជ្រើសរើស cell B2។
5. ចុចលើជ្រុងខាងស្តាំនៃ cell B2 រួចហើយទាញវាចុះក្រោមទៅ cell B11។
a6. ចុចខាងស្តាំដំបូងបង្អស់នៃប្រអប់ checkbox រួចហើយចុចលើ Format Control។
a7. ភ្ជាប់ប្រអប់ checkbox ទៅ cell បន្ទាប់វា (cell C2)។
a8. ធ្វើដូចជំហានទី៧ ធ្វើប្រអប់ checkbox ផ្សេងទៀត។
9. រាប់ចំនួននៃ items បញ្ចូលអនុគមន៍ COUNTIF ទៅក្នុង cell B14។
a10. លាក់ជួរ column C
11. បញ្ចូលអនុគមន៍ IF ទៅក្នុង cell B16
លទ្ធផលទទួលបាន:
aលំហាត់ទី​៧ ប្រៀបធៀប ពីរបញ្ជី List
លំហាត់នេះ អធិប្បាយពីរបៀបប្រៀបធៀបបញ្ជីពីរ ដែលប្រើ ទម្រង់លក្ខខ័ណ្ឌ។
aដើម្បីក្រុម highlight នៅក្នុងបញ្ជីដំបូង មិននៅក្នុងបញ្ជី list ទីពីរដោយអនុវត្តដូចខាងក្រោម
1. ជាដំបូងជ្រើសរើស ជួរលំដាប់ A1:A18 និងឈ្មោះបញ្ជី List ដំបូងរួចជ្រើសរើសជួរលំដាប់ B1:B20 និងឈ្មោះបញ្ជីទីពីរ។
2. បន្ទាប់ជ្រើសរើសជួរលំដាប់ A1:A18
3. លើ Home ចុចលើទម្រង់លក្ខខ័ណ្ឌរួចចុចលើ New Rule…
a4. ជ្រើសរើស “ប្រើរូបមន្តដើម្បីកំណត់ cell ទៅជាទម្រង់ format”.
5. បញ្ចូលរូបមន្តអនុគមន៍ =COUNTIF(secondList,A1)=0 រួចហើយបង្កើតទម្រង់ពណ៌
a6. ចុចលើ OK.
លទ្ធផលបង្ហាញ Miami ពណ៌ខៀវ
a7. ដើម្បី highlight ក្នុងបញ្ជីទីពីរ ដែលមិនបង្ហាញក្នុង list ទីមួយ ជ្រើសរើសជួរលំដាប់ B1:B20 បង្កើតតួនាទីថ្មីដោយប្រើ រូបមន្ត=COUNTIF(firstList,B1)=0 ហើយបង្កើតទម្រង់ ពណ៌ទឹកក្រូច។
aលំហាត់ទី​៨  បន្សំការប្រើប្រាក់
1.ឧបមាថាលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ $100 ទៅក្នុងធនាគារមួយ តើលោកអ្នកនឹងវិនិយោគ បន្ទាប់ពីមួយឆ្នំាក្រោយមក តម្លៃនៃការប្រាក់ 8%? ចម្លើយគឺ $108។
a2.ឥឡូវនេះការប្រាក់ ($8) នឹងរកបានការប្រាក់ (បន្សំការប្រាក់) ឆ្នាំបន្ទាប់។ លោកអ្នកទទួល បានការវិនិយោគប៉ុន្មាន? បន្ទាប់ពីពីរឆ្នាំក្រោយមក តម្លៃការប្រាក់ interest rate 8%? ចម្លើយគឺ $116.64។
a3.តើនឹងទទួល ការវិនិយោគប៉ុន្មាន? បន្ទាប់ពីរយ:ពេល 5 ឆ្នំ? ទាញរូបមន្តចុះក្រោម cell A6។
aចម្លើយគឺ $146.93។
4.យើងធ្វើមេគុណ 100 និង 1.08, 5 ដង។ ដូច្នេះយើងអាចគណនាផ្ទាល់តម្លៃវិនិយោគ 5 ឆ្នាំក្រោយ។
aដែលបង្ហាញដូចជា:
aចំណាំ: គ្មានអនុគមន៍ពិសេសសម្រាប់គណនាបន្សំការប្រាក់ ក្នុង Excel។ លោកអ្នកអាចគណនា បន្សំការប្រាក់ចំណេញ ដោយ ប្រៀបធៀបរវាងតម្លៃ នៃខួបខុសគ្នា។
5. ឧបមាថាលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ $10,000 ទៅក្នុងធានាគារ។ តើនឹងទទួលកំរៃប៉ុន្មានក្នុង ការវិនិយោគ បន្ទាប់ពី 10 ឆ្នំាំក្រោយមកខួបនៃការប្រាក់ 5% រៀងរាល់ខែ? ចម្លើយគឺ $16,470។
a6. ឧបមាថាលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ $10,000 ក្នុងធានាគារ។ តើនឹងទទួលកំរៃប៉ុន្មានក្នុង ការវិនិយោគ បន្ទាប់ពី 15 ឆ្នំាំក្រោយ មកខួបនៃការប្រាក់ 4% រៀងរាល់ខែ? ចម្លើយគឺ 18,167។
aលំហាត់ទី​៩  ចម្លងតែ Cell មើលឃើញកម្មវិធី Excel ចម្លងទាំង  cell មើលឃើញនឹងលាក់បាត។ យ៉ាងណា វាគឺចម្លងបានតែ cell មើលឃើញ តែ ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងលំហាត់ មិនលាក់ជួរ row 2 កាលណាលោកអ្នកចម្លង copy/paste ជួរនេះ វានឹងបង្ហាញលទ្ធផល:
aដើម្បីចម្លង តែ cell មើលឃើញ អនុវត្តជំហានដូចខាងក្រោម
1. ជ្រើសរើសជួរ A1:A4
2. នៅលើ Home ចុចលើ Find & Select ចូលក្នុង Go To Special…
a3. ចុចតែ cells មើលឃើញរួចចុចលើ OK
aកម្មវិធី Excel ជ្រើសរើសតែ cell មើលឃើញ
4. ចុចលើ Ctrl + c ដើម្បីចម្លងជួរ
5. ជ្រើសរើស cell A6 រួចចុច Ctrl + v ដើម្បី paste ជួរ
a