លំហាត់ Excel- វិភាគទិន្នន័យ

aលំហាត់ទី Data Form
ទម្រង់ទិន្នន័យអនុញ្ញាតអោយ លោកអ្នកបន្ថែម កែរៀបរៀង និងលប់ជួរ records (rows) ហើយបង្ហាញ criteria ពិត។
1. មុនពេលលោកអ្នកប្រើ data form លោកអ្នកបន្ថែម Form
2. បើក Excel file.
3. ចុចបញ្ជា Form
a4. ប្រើ Find Prev និង Find Next ដើម្បីងាយស្រួលប្តូរ record (row) ទៅជាផ្សេងទៀត
aចំណាំ: ប្រើ New ឬ Delete button ដើម្បីបន្ថែម add ឬលប់ delete records។ ការរៀបរៀង record មួយលោកអ្នកអាចប្រើ Restore ដើម្បី undo ផ្លាស់ប្តូរធ្វើឡើងវិញ។
5. ដើម្បីបង្ហាញតែ record នោះដែលជួបលើ criteria ចុចលើប៊ូតុង Criteria
6. បញ្ចូល criteria រួចចុចលើ Form។
a7. កាលណាលោកអ្នកប្រើ Find Prev និង Find Next លោកអ្នកគ្រាន់តែមើលឃើញ records ទាំងនោះ លើ criteria។
aលំហាត់ទី  តារាង Data
One Variable Data Table
ដើម្បីបង្កើតអថេរតារាង variable data table អនុវត្តជំហានខាងក្រោម
1. ជ្រើសរើស cell B12 រួចហើយវាយ =D10
2. វាយភាគរយខុសគ្នានៅក្នុង column A
3. ជ្រើសរើសលំដាប់ A12:B17.
នឹងគណនាតម្លៃចំណេញ ប្រសិនបើលោកអ្នកលក់ 60% ឬតម្លៃខ្ពស់ជាង 70%
a4. លើ Data tab ចុចលើ What-If Analysis រួចហើយជ្រើសរើស Data Table ពីបញ្ជី
a5. ចុចក្នុងប្រអប់ ‘Column input cell’ box (ភាគរយគឺនៅក្នុង column) រួចហើយជ្រើសរើស cell C4។ យើងជ្រើសរើស cell C4 ពីព្រោះភាគរយយោងតាម cell C4 (% លក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់)។
aលទ្ធផល
aអថេរ ពីរតារាងទិន្នន័យ Data Table ដើម្បីបង្កើតអថេរ ពីរតារាងទិន្នន័យ អនុវត្តជំហានខាងក្រោម
1. ជ្រើសរើស cell A12 វាយ =D10 (យោងតាមចំនួនសរុបចំណេញ profit cell).
2. វាយទំហំចំណេញ តម្លៃខ្ពស់នៅក្នុង row 12។
3. វាយភាគរយខុសគ្នានៅក្នុង column A.
4. ជ្រើសរើសលំដាប់ A12:D17.
យើងនឹងគណនាតម្លៃសរុបចំណេញ បន្សំនៃ ‘% បានលក់ខ្ពស់បំផុត’ និង ‘ទំហំចំណេញនៃតម្លៃខ្ពស់បំផុត
a5. លើ Data tab ចុចលើ What-If Analysis រួចហើយជ្រើសរើស Data Table ពីបញ្ជី list។
a6. ចុចលើប្រអប់ ‘Row input cell’ box (ទំហំចំណេញក្នុង row) ជ្រើសរើស cell D7
7. ចុចក្នុងប្រអប់ ‘Column input cell’ (ភាគរយនៅក្នុង column) រួចហើយជ្រើសរើស cell C4។
យើងជ្រើសរើស cell D7 ពីព្រោះទំហំចំណេញ យោងតាម cell D7។ យើងជ្រើសរើស cell C4 ពីព្រោះ ភាគរយយោងតាម cell C4។ កម្មវិធី Excel ឥឡូវដឹងថាវាផ្លាស់ប្តូរ cell D7 និង C4 ជាមួយ $50 និង 60% ហើយគណនាចំនួនសរុបចំណេញ ផ្លាស់ប្តុរ cell D7 និង C4 ជាមួយ $50 and 70% និងគណនា ចំនួនសរុបចំណេញ។
a8. ចុចលើ OK
លទ្ធផលបង្ហាញ
aលំហាត់ទី បង្កើត Drop-down List
អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសេរើស Pizza ពី drop-down list។
adrop-down list ទីពីរផ្ទុក Pizza item
aដើម្បីបង្កើត drop-down list អនុវត្ត
1. នៅលើ sheet​ ទីពីរបង្កើត ឈ្មោះលំដាប់

Name Range Address
Food A1:A3
Pizza B1:B4
Pancakes C1:C2
Chinese D1:D3

a2. នៅលើ sheet ដំបូងជ្រើសរើស cell B1
3. លើ Data ចុចលើ Data Validation
aប្រអប់បង្ហាញ ‘Data Validation’
4. ក្នុងប្រអប់ Allow ចុចលើ List។
5. ចុចលើប្រអប់ Source ហើយវាយ =Food.
a6. ចុចលើ OK.
លទ្ធផល:
a7. បន្ទាប់មកជ្រើសរើស cell E1.
8. ក្នុងប្រអប់ Allow ចុចលើ List.
9. ចុចក្នុងប្រអប់ Source ហើយវាយ =INDIRECT($B$1).
a10. ចុចលើ OK.
លទ្ធផល:
a