លំហាត់ Excel-ស្ថិតិ, សវនកម្ម

aលំហាត់   ស្ថិតិ Statistics
លោកអ្នកអាចប្រើ  Analysis Tool បន្ថែមដើម្បីបង្កើតស្ថតិ ឧទាហណ៍លោកអ្នកមាន 14 ពិន្ទុ បេក្ខជន សម្រាប់តែស។
aដើម្បីបង្កើតស្ថិតិនៃពិន្ទុកទាំងនោះ អនុវត្តជំហាន
1. លើ Data tab ចុចលើ Data Analysis.
aចំណាំ: បើមិនអាចរកឃើញ Data Analysis button? ចុចទាញក្នុង Analysis ToolPak add-in។
2. ជ្រើសរើស Descriptive Statistics ហើយចុចលើ OK.
a3. ជ្រើសរើសលំដាប់ A2:A15 ដូច Input Range.
4. ជ្រើសរើស cell C1 ដូចជា Output Range.
5. ចុចលើ Summary statistics ស្ថិតិត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
a6. ចុចលើ OK.
លទ្ធផល:
aលំហាត់ រូបមន្ត សវនកម្ម
រូបមន្តសវនកម្មត្រួតពិនិត្យបញ្ជី ក្នុង Excel អនុញ្ញាតអោយបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងពីររូបមន្ត និង cell។ ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមជួយ អោយប្រើរូបមន្ត Formula Auditing  លឿននិងងាយ។
aលោកអ្នកចំណាយ $96.00 ដើម្បីបង្ហាញ cell ត្រូវបានប្រើ ដើម្បីគណនាចំនួនសរុបធ្វើ ដូចជំហានខាង ក្រោម
1. ជ្រើសរើស cell C13.
2. លើ Formulas tab ក្នុង Formula Auditing ចុចលើ Trace Precedents.
aaចំនួនតម្លៃសរុប និងទំហំ Group size ត្រូវបានប្រើដើម្បីគណនាតម្លៃក្នុងម្នាក់
3. ចុចល Trace Precedents។
aដោះចេញ Arrows
ដើម្បីដោះ arrows អនុវត្តតាម
1. លើ Formulas tab ក្នុងក្រុម Formula Auditing ចុចលើ Remove Arrows.
aដើម្បីបង្ហាញ arrows ដែលបង្ហាញក្នុង cell នីមួយៗប្រើជ្រើសរើស cell អនុវត្តជំហាន។
1. ជ្រើសរើស cell C12.
2. លើ Formulas tab ក្នុងក្រុម Formula Auditing ចុចលើ Trace Dependents
aលទ្ធផល
a
បង្ហាញរូបមន្ត
កម្មវិធី Excel បង្ហាញលទ្ធផលនៃរូបមន្ត ដើម្បីបង្ហាញរូបមន្តជំនួស លទ្ធផល ធ្វើតាមខាងក្រោម
1. លើ Formulas tab ក្នុង Formula Auditing ចុច Show Formulas.
aលទ្ធផល:
aចំណាំ: ជំនួសនៃការចុចបង្ហាញរូបមន្ត លោកអ្នកចុច CTRL + (`)។
ឆែក Error Checking
ដើម្បីឆែកកំហុស error ដែលបង្ហាញក្នុងរូបមន្ត ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម
1. បញ្ចូលតម្លៃ 0 ក្នុង cell C12.
a2. លើ Formulas tab ក្នុង Formula Auditing ចុចលើ Error Checking.
aលទ្ធផល កម្មវិធី Excel រកកំហុស error ក្នុង cell C13
aរូបមន្តវាយតម្លៃ Evaluate Formula
ដើម្បីគណនារូបមន្តវាយតម្លៃ ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម
1. ជ្រើសរើស cell C13.
2. លើ Formulas ក្នុង Formula Auditing ចុច Evaluate Formula.
a3. ចុច Evaluate បួនដង
aExcel បង្ហាញរូបមន្ត
aលំហាត់ទី រូបមន្ត ពីតម្លៃ
លំហាត់ បង្ហាញពីរបៀប ដើម្បីប្តូររូបមន្តទៅតម្លៃមួយក្នុង Excel ឧទាហរណ៍ cell A3 ដែលផ្ទុករូបមន្ត ដែលបន្ថែម តម្លៃនៃ cell A2 ទៅតម្លៃនៃ cell A1។
a
ដើម្បីប្តូររូបមន្តនេះ ធ្វើជំហានខាងក្រោម
1. ជ្រើសរើស cell A3.
2. ចុចស្តាំ រួចហើយចុច Copy.
3. ជ្រើសរើស cell មួយកន្លែងលោកអ្នកចង់ paste រូបមន្ត ចុចស្តាំ រួចហើយចុច Paste Special។
a4. ចុច Values.
a5. ចុច OK។
លទ្ធផល:
a1. ជ្រើសរើស​ cell A3.
2. ចុចស្តាំលើព្រំដែន
3. ទាញ cell មកទីតាំងលោកអ្នកចង់បានដើម្បី paste លទ្ធផលរូបមន្តបង្ហាញ
a4. ចុចស្តាំ mouse រួចហើយចុច ‘Copy Here as Values Only’
aលទ្ធផល:
aលំហាត់ ដ្យាក្រាម Histogram
លំហាត់នេះ បង្រៀនពីរបៀបដើម្បីបង្កើត ដ្យាក្រាម histogram ក្នុងកម្មវិធី Excel
1. ដំបូងបញ្ចូលលេខ
a2. លើ Data tab ចុច Data Analysis
a3. ជ្រើសរើស Histogram រួចហើយចុច OK
a4. ជ្រើសរើសលំដាប់ range A2:A19.
5. ចុចក្នុងប្រអប់ Bin Range box ហើយជ្រើសរើស range C3:C7.
6. ចុចប៊ូតុង Output Range option ចុចប្រអប់ Output Range រួចហើយជ្រើសរើស cell F3.
7. ឆែក Chart Output.
a8. ចុចលើ OK។
a9. ចុចលើជ្រុងខាងស្តាំរួចហើយ ចុច Delete.
1០. ដើម្បីដោះរវាង របា bar ចុចស្តាំលើរបា bar ជ្រើសរើស Format Data Series រួចហើយប្តូរ Gap Width ទៅ 0% ជ្រើសរើស Border Color ដើម្បីបន្ថែមព្រំដែន។
a