មេរៀនទី១១: Power Point-ការណែនាំ

មេរៀនទី១១: Power Point-ការណែនាំ


a
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី Power​ Point 2007 គឺជាកម្មវិធីសមាជិកដែលមាននៅក្នុង Microsoft Office 2007 ក្រុមនៃកម្មវិធីត្រូវបានរចនាឡើងដោយសហគ្រាស តែមួយគត់ ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា។ ក្នុងនោះមានដូចជា Word (ដែលសំរាប់ ដំណើរការ word) កម្មវិធី Excel (សំរាប់ spreadsheet) កម្មវិធី Outlook (សំរាប់រៀប ចំនិងគ្រប់ គ្រង email) និងកម្មវិធី Access (សំរាប់បង្កើតទិន្នន័យ database) កម្មវិធី Power Point គឺមានតួនាទីសំរាប់សំរាប់បង្ហាញពីការងារ អ្វីមួយដែលលោក អ្នកចង់បង្ហាញក្នុងអង្គប្រជុំ។

1. តើកម្មវិធី PowerPoint ប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ? កម្មវិធី PowerPoint គឺជា កម្មវិធីមួយ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់បំផុត គឺសំរាបើបង្ហាញ presentation ពីការងារ អ្វីមួយ របស់ លោកអ្នក និងផ្គត់ ផ្គង់ សំរាប់បុគ្គិលិក។ ជាមួយកម្មវិធី Power Point លោកអ្នក អាចបង្កើតនិងជា ជំនួយ ការងារដ៏មាន សារ:សំខាន់ ខាងក្រោមនេះគឺជា Power Point format:

 • Podium: សំរាប់បង្ហាញ presentation ដោយផ្ទាល់ កម្មវិធី Power Point អាចជួយដល់អ្នកបង្រៀន លោកយកចំណុចសំខាន់មកបង្រៀន បញ្ចាំងលើកុំព្យូទ័រដោយប្រើ Projector ភ្ជាប់ជាមួយ។
 • Kiosk shows: ទាំងនេះដើម្បីរត់ដំណើរការដោយខ្លួនវាផ្ទាល់នូវបណ្តា presentation ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន។ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាព មើលលើបណ្តា presentation នៅពេលដែលជួបប្រជុំនៅតាមបន្ទប់ សណ្ឋាគារ។

Internet formats: លោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Power Point ដើម្បី បង្ហាញថាលោក អ្នកកំពុងតែ បង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើប្រព័ន្ធ network ឬតាមប្រព័ន្ធ Internet ជាមួយកម្មវិធីរបស់ Microsoft ដូចជា

 • NetMeeting ក្នុងខណ:ដែលអ្នកចូលរួមកំពុងតែមើលនៅលើ កុំព្យូទ័រ របស់ពួកគរដោយផ្ទាល់​លោកអ្នកអាចផ្ទុក presentation នៅលើ Web site សំរាប់ Download ជាសាធារណ:រត់នៅលើកុំព្យូទ័រ PC។

2. តើមានអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី  Power Point 2007

ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានដកស្រង់ចំណុចសំខាន់ងាយ ស្រួលប្រើប្រាស់ និងមាន user interface ងាយស្រួលមើល។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានបទពិសោធន៏ប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Power Point 2003 មកហើយ នោះប្រាកដ៏ជាមិនចោទជាបញ្ហាប្រើប្រាស់ទេ នៅក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 នេះអាចប្រើប្រាស់នូវបណ្តាដែលលោកអ្នកត្រូវការបានយ៉ាងលឿនបំផុត។

2.1 ប្រើ Tab និង Ribbon ជំនួសអោយការប្រើប្រាស់សាំមញ្ញាំនៅលើ menu system ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានឆ្លើយតបបង្កើតជាក្រាហ្វីច graphical Ribbon ដែលមានទំព័រ tab ជាច្រើន។ ក្នុង tab នីមួយៗគឺមានដូចជា toolbar មួយជា​ មួយប៊ូតុង button និង list លោកអ្នកអាច ជ្រើសរើស ឬបើកវាបាន។ បណ្តា Tab គឺមិនមានភាពងាយស្រួលដូចជាបណ្តា toolbar ប៉ុន្តែវាអាចចូល ចុច បានយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័ស Quick Access Toolbar ដែលបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុង home សំរាប់ ប៊ូតុង custom button ផ្សេងៗឬសំរាប់ shortcut លោកអ្នកអាច រក្សាទុកអថេរណាមួយ។ លោកអ្នក អាច បន្ថែមប៊ូតុង button ឬ command ជា ច្រើនដោយប្រើ the Quick Access Toolbar ដោយ ចុច ស្តាំដៃលើវារួចហើយ ជ្រើសរើស Add ដើម្បីចូលក្នុង Quick Access Toolbar មើលក្នុងរូបខាង ក្រោមនេះ:
a2.2  ការប្រើប្រាស់លើ Office Menu នៅលើ Microsoft Office menu លោកអ្នកអាចចូល ប្រើវាដោយចុច ប៊ូតុង Microsoft Office នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃ អេក្រង់បង្ហាញក្នុងរូបភាព:
a2.3 ស្ទាយសំរាបើក្រាហ្វីចនិងអត្ថបទ Text ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានបង្ហាញ ស្ទាយមូលនៅលើក្រាហ្វិច ដូចជាមានរូបភាព picture បន្ទាត់សំរាប់គូរ drawn line និងឧបករណ៍ សំរាប់ shape សំរាប់ប្រើផ្សេងៗទៀតដែលអាចសរសេរអត្ថបទនៅលើវាបាន។ ឧបមាថា លោកអ្នកចង់ បានរូបភាពអ្វីមួយ លោកអ្នកអាចអនុវត្តដោយងាយទៅ លើរូបភាពស្ទាយដែលបាន ផ្ទុកទៅអោយរូបភាព picture នីមួយៗ។ មិនមានការ ណែនាំ format នៃក្រាហ្វីចណាមួយ។

3. រៀនពីកម្មវិធី PowerPoint ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចអនុវត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី Power Point ដែល មានលក្ខណ:ពិសេសជាច្រើន ដែលអនុញ្ញាតអោយចាប់ផ្តើមប្រើក្នុងកម្មវិធី។

3.1 ការចាប់ផ្តើមនិងបិទកម្មវិធី Power Point លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Power Point ដែលប្រើកម្មវិធីផ្សេង ទៀតដូចក្នុងកម្មវិធី Windows: ចាប់ផ្តើម Start menu ដោយប្រើជំហាន ខាងក្រោម:

 1. ចុចលើ Start button បើក Start menu
 2. ចុចលើកម្មវិធី All Programs
 3. ចុចលើ Microsoft Office
 4. ចុចលើ Microsoft Office PowerPoint 2007 ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបើកកម្មវិធី Power Point មុនដែលបាន បង្ហាញភ្លាមៗ នៅលើ All Programs ទាំងអស់ចាប់ផ្តើមដោយប្រើ Start menu លោកអ្នកមើលក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើកម្មវិធី ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ ឬលោកអ្នកអាចចុចលើ StartàProgramsà Microsoft Officeà Microsoft Office PowerPoint 2007 កម្មវិធី បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ :
aកាលណាលោកអ្នកបានបើកកម្មវិធីរួចហើយ ចង់ចាកចេញ ឬបិទកម្មវិធី​វិញលោកអ្នកជ្រើសរើស Office àExit ឬចុចលើសញ្ញា Close (X) នៅខាង ស្តាំដៃនៃសន្លឹកកម្មវិធី PowerPoint។

3.2 ស្វែងយល់ពីធាតុ Screen Element នៅលើ Interface របស់កម្មវិធីគឺជាប្រភេទកម្មវិធី សន្លឹកដែលមាន មធ្យោបាយជាច្រើន លោកអ្នកអាចរៀនបានភ្លាមៗ ក្នុងជំពូកនេះ ដែលមាន លក្ខណ: ពិសេសមួយចំនួនក្នុង Office 2007 ដែលជាលក្ខណ:ពិសេសប្រសើរ របស់ Power Point ផ្ទុកក្នុងធាតុជាច្រើន:

 • Title bar: អត្តសញ្ញាណរត់ដំណើរការកម្មវិធី (PowerPoint) និងឈ្មោះ នៃសកម្មភាពការបង្ហាញ presentation។ ប្រសិនបើសន្លឹកមិនបានបើក អោយធំអតិបរិមា លោកអ្នកអាចប្តូរសន្លឹកដោយប្រើដៃទាញលើ title bar។
 • Ribbon: បណ្តាបមុចងារ menu bar និង toolbar លោកអ្នកអាចប្រើ Tab នៃប៊ូតុង button ជាមួយ list និងបណ្តា command។
 • Office button:  បើកលើ Office menu លោកអ្នកអាចបើ open, រក្សាទុក save, print និងចាប់ផ្តើមកម្មវិធី presentation ថ្មី។
 • Quick Access Toolbar: សំរាប់ផ្ទុក shortcut ដែលមាន command រួមជាច្រើន លោកអ្នកអាចបន្ថែមការរចនាលម្អរបស់លោកអ្នកបន្ថែម។
 • Minimize button: សន្លឹកកម្មវិធីប្រើប្រាស់នៅលើ bar នៅលើ taskbar លោកអ្នកអាចចុចលើប៊ុតុងនៅលើ taskbar ឬបើកវាម្តង ទៀត។
 • Maximize/Restore button: ប្រសិនបើសន្លឹកត្រូវបានបើកជាអតិបរិមា (full screen) លោកអ្នកអាចប្តូរ (មិន full screen) ប្រសិនបើសន្លឹក មិនអតិបរិមា លោកអ្នកចុចលើអតិបរិមាន maximize។
 • Close button: បិទកម្មវិធី​ លោកអ្នកអាចបង្ហាញដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ ប្តូររបស់លោកអ្នក ប្រសិនបលោកអ្នកបានបង្កើតផ្សេងទៀត។

Work area: កន្លែងកម្មវិធី PowerPoint slide​ ធ្វើសកម្មភាព។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញក្នុង សន្លឹកធម្មតា Normal view។
aa4.  ការបង្កើតនិងមូលដ្ឋាននៃការបង្ហាញ Presentation

 • ចាប់ផ្តើម New Presentation ថ្មី
 • ជ្រើសរើស Theme សំរាប់ Presentation របស់លោកអ្នក
 • ការបន្ថែមអត្ថបទ Text
 • ការបន្ថែម More Slide
 • ធ្វើចលនាលើ Presentation
 • បន្ថែម Speaker Note
 • ការបង្កើតនិងការ Print Handout
 • រក្សាទុក Save និងបិទ Presentation
 • រត់ដំណើរការ Presentation

4.1. ការចាប់ផ្តើម Presentation ថ្មី

លោកអ្នកមានពីរការជ្រើសរើសពីរ កាលណាវាបានបង្កើត presentation ថ្មី:

 • លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើម ដែលប្រើជា blank ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនកម្មវិធី Power Point បានលឿន កាល ណាលោកអ្នកមានលទ្ធភាពចប់បានជ្រើសរើសក្នុង option នេះ។
 • លោកអ្នកអាចបង្កើត presentation ថ្មីដោយឈរលើមូលដ្ឋាន template មួយដែលបានបង្កើតរួចស្រេច និងមាន theme ឬជា presentation។ ក្នុង template មួយត្រូវបានបង្ហាញ presentation file ត្រូវបានរចនាសំរាប់ ប្រើឡើងវិញ បណ្តា template អនុញ្ញាតអោយ លោកអ្នកចាប់ផ្តើម presentation ដែលមានលក្ខណ:ពិសេសនៅលើ មាតិកា។ ប្រសិនបើលោក អ្នកបង្កើត presentation មួយសំរាប់សាលា ឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ្នកត្រូវ ការដើម្បីបន្ថែមមាតិកា ដែលអធិប្បាយ។

4.1.1 ការបង្កើត Presentation ថ្មីពី Scratch កាលណាលោកអ្នកចូលកម្មវិធី PowerPoint ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាមួយ presentation ថ្មីត្រូវបង្កើតឈ្មោះអោយបានច្បាស់ដូចជា Presentation1 បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ:
aរៀបដែលលោកអ្នកបង្កើតនិងបន្ថែម blank presentation មួយថ្មី:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button à New

សន្លឹក Presentation ថ្មីត្រូវបានបង្ហាញ។

 1. នៅខាងឆ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation បង្កើត “Blank and recent” option ត្រូវបានជ្រើសរើស។ប្រសិនមិនបានជ្រើសរើសត្រូវចុច
 2. ក្នុងសន្លឹក New Presentation ចុចពីរដងលើ Blank Presentation ឬលោកអ្នកចុចលើ Blank Presentation រួចហើយចុចលើ Create។

មធ្យោបាយទាំងពីរ នៅលើ blank presentation ថ្មីត្រូវបានដាក់ ឈ្មោះថា Presentation2 (ឬ Presentation3​ ឬជា Presentation4 ដោយផ្អែកលើ presentation ថ្មីច្រើន ដែលលោក អ្នក ត្រូវបានបង្កើត នៅលើកម្មវិធី) បង្ហាញក្នុងកម្មវិធី PowerPoint។
a4.1.2. ការបង្កើត Presentation ពីក្នុង Template, Theme ឬ Presentation ដែលមានរួចស្រេច កម្មវិធី Power Point អនុញ្ញាត្តអោយលោកអ្នកចូលក្នុង presentation របស់ លោក អ្នកដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ template, theme ឬ presentation រួចហើយបំពេញលើ មាតិការ ។  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសពី template ជាច្រើន និងបណ្តានិងបណ្តា theme ដែលមកជាមួយ PowerPoint ឬលោកអ្នកអាច ចូល online និងស្រាវជ្រាវលក្ខណ:ពិសេស template ឬ theme ដែល លោក អ្នកត្រូវការ។

4.1.2.1. ពីក្នុង template ដែលមានរួចស្រេច បណ្តា template ដែលមានរួចស្រេច នៅក្នុង កម្មវិធី Power Point លោកអ្នកអាចអនុវត្តលើ presentation របស់លោកអ្នកនិងបង្ហាញនៅ ក្នុង list ដូច្នេះប្រសិនបើ លោកអ្នកចូលចង់ប្រើពីរឬបី template ដើម្បីបង្កើត presentation ទាំងអស់របស់ លោក អ្នក ពេលនោះលោកអ្នកនឹងរកមើលលើ option ដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗ។ របៀបបង្កើត presentation ថ្មីដែលប្រើ template មួយលោកអ្នកអនុវត្តបានភ្លាមៗទៅ presentation ផ្សេងទៀត:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew

ក្នុងសន្លឹក New Presentation បានបង្ហាញ

 1. នៅជ្រុងសន្លឹក New Presentation ខាងឆ្វេងដៃបង្កើតអោយបាន ច្បាស់ “Blank ” option ត្រូវបានជ្រើសរើស។
 2. នៅកណ្ដាលសន្លឹកនៃ New Presentation ទាញ template ដោយប្រើ ដៃ។

aចំណាំ: ដើម្បីបង្កើត blank presentation ដោយមិនចុចលើសន្លឹក New Presentation ឬចុចលើ Ctrl+N។

4.1.2.2 ការបង្កើត Presentation ពីក្នុង Template, Theme ឬ Presentation ដែលមានរួចស្រេច កម្មវិធី Power Point អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកទទួល presentation ថ្មីដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង template, theme ឬ presentation ដែលមាន រួចស្រេចនិង បំពេញក្នុងមាតិការបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស ពីក្នុងបណ្តា template និង theme ជាច្រើនដែល មកជាមួយកម្មវិធី PowerPoint ឬលោកអ្នកអាចចូលតាម online និងស្រាវជ្រាវ លក្ខណ:ពិសេស សំរាប់ template ឬ theme ដែលត្រូវការវា។ ប្រើឡើងវិញ ជាមួយបណ្តា template, theme ឬបណ្តា presentation ដែលលោកអ្នក ធ្វើការបង្កើតជាមួយ។

4.1.3  ជ្រើសរើសពីក្នុង template ដែលមានរួចស្រេច បណ្តា Template ដែលជួយ អោយ លោកអ្នកបង្ហាញ presentation បានយ៉ាងលឿន ពីព្រោះទាំងអស់ត្រូវបាន រចនាដើម្បីធ្វើការសំរាប់ លោក អ្នក ទាំងអស់លោកអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើបន្ថែមលើមាតិកាមានដូចជា: អត្ថបទ text, chart, ក្រាហ្វីច graphic និងសមាធាតុផ្សេងៗទៀត។ បណ្តា template មួយ ចំនួនផ្ទុកបន្ថែមពីលើ format និងសមាធាតុសំរាប់រចនា។

បណ្តា template បានដំឡើង: កាលណាលោកអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធី Power Point លោកអ្នក បានដំឡើងដោយស្វែយប្រវត្តិជាមួយ template ជាច្រើនរួម មានបណ្តា template ដែលអនុញ្ញាត អោយលោកអ្នកបង្កើត photo album (Classic Photo Album និង Contemporary Photo Album)។

ដើម្បីប្រើ ឬបង្កើតបណ្តា template ដើម្បីបង្កើត new presentation ថ្មីត្រូវធ្វើ ជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើស Office button à New
 2. នៅជ្រុងខាងធ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation ចុចលើ Installed Templates។ មាន template ជាច្រើនបង្ហាញនៅកណ្តាលនៃសន្លឹក New Presentation។
 3. ចុចលើ template ដើម្បីជ្រើសរើសវា។ មើលនៅលើតំបន់ខាងស្តាំដៃនៃ សន្លឹក New Presentation។
 4. ចុចលើ Create។

សន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកឃើញ and new presentation file ដែលមានមូលដ្ឋានលើ template ដែល លោកអ្នកបានជ្រើសរើស ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព ខាងក្រោម នេះ។
aកាលណាលោកអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធី Power Point លោកអ្នកដំឡើង ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមាន template ជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំង template ដែល លោកអ្នកបានបង្កើត photo album (Classic Photo Album និង Contemporary Photo Album) ដែលបង្ហាញក្នុង slide show។ ដើម្បីប្រើ template ណាមួយឬដើម្បីបង្កើតសន្លឹក new presentation ដោយធ្វើតាម ជំហានដូចខាង ក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew
 2. នៅខាងឆ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation ចុចលើ Installed Templates
 3. ចុចលើ template មួយដើម្បីជ្រើសរើសវា។ ពេលនោះវាបង្ហាញ template ដែលនៅជ្រុងខាងស្តាំនៃសន្លឹក New Presentation។

ចុចលើ Create។ ប្រសិនបើសន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកឃើញសន្លឹក new presentation file មួយដែល មាន​មូលដ្ឋាននៅលើ template ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a1.3.1. បង្កើត  theme ដែលមានរួចស្រេច ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដឹង theme ណាមួយ ដែល លោក អ្នកចង់បាន ដើម្បីអនុវត្តលើ new presentation ដែលលោកអ្នកកំពុងបង្កើត ហើយលោក អ្នលអាច រក្សាទុកឬចុចពីរដងដើម្បីរក្សាទុកវា កាលណាលោកអ្នកបង្កើត presentation file។ ដើម្បី បង្កើត new presentation ដែលបង្កើតជាមួយ theme ដែលមានមកជាមួយកម្មវិធី PowerPoint:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew
 2. នៅលើសន្លឹកខាងស្តាំដៃ New Presentation ចុចលើ Installed Themes។
 3. ចុចលើ theme ដើម្បីជ្រើសរើសវា។

ចុចលើ Create។ ប្រសិនបើសន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកមើលឃើញ new presentation នៅ theme ដែល លោកអ្នកបានជ្រើសរើស​ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a4.2. ការជ្រើសរើស Theme មួយសំរាប់ Presentation របស់លោកអ្នក មិនមានបញ្ហានៅ ពេលដែល លោកអ្នកបង្កើត presentation​​ មួយពីក្នុង កម្មវិធី ឬពីក្នុង presentation ដែលមានរួច ស្រេច ពីក្នុង template​ មួយឬពី របស់នរណាម្នាក់ លោកអ្នកអាចប្តូរវាជាមួយ theme របស់វា។ ក្នុង theme មួយត្រូវបានប្រមូលផ្តុំលក្ខណ:ពិសេស ដែលរួមមានពណ៌ color, font និង ក្រាហ្វីច graphic effect។ ឧទាហរណ៍ អនុវត្តបង្កើត background ដែល បង្ហាញពណ៌ខៀវ និងមានចំណង់ ជើង text (ដែលសរសេរជា Corbel font) ខាងក្រោមនេះជារបៀបអនុវត្ត theme ក្នុង PowerPoint presentation:
1. ចុចលើ Design tab
ដើម្បីបង្ហាញ Design ribbon បំពេញជាមួយ Theme gallery (បង្ហាញក្នុងរូបភាព)។ សំរាប់កម្មវិធី Power Point 2007 បានបង្កើត ribbon ថ្មីសំរាប់ងាយស្រួសប្រើប្រាស់។
a2. ចុចលើ More icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃនៃតំបន់ Theme។ បន្ថែមបណ្តា theme បង្ហាញក្នុង gallery ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព
a4.3. ការបន្ថែមអត្ថបទ Text លោកអ្នកនឹងចង់ដើម្បីបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់មានអត្ថបទ text មួយចំនួនបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនទាំងអស់ កម្មវិធី Power Point presentation ដែលលោកអ្នក បានបង្កើត។ យើងដឹងថាអ្នករចនាក្នុងកម្មវិធី Power Point បង្កើតវាដោយងាយស្រួលសំរាប់ បន្ថែមអត្ថបទទៅលើបណ្តា slide របស់លោកអ្នក មេរៀនខាងក្រោបង្ហាញពីរបៀប បញ្ចូលបន្ថែមអត្ថបទ  Text។
4.3.1. ការបន្ថែមអត្ថបទទៅលើប្រអប់អត្ថបទ Text Box ដែលមានស្រេច
កាលណាលោកអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយ new presentation ថ្មីមួយ ដែលបង្ហាញក្នុង ribbon Home tab បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a