មេរៀនទី១៣: PowerPoint រៀបចំ Slide

aមេរៀនទី១៣: PowerPoint រៀបចំ Slide

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

 • ការរៀបចំអត្ថបទ Text
 • ការធ្វើសកម្មភាព Action (Undo)
 • Find និង Replace អត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ឆែកមើល Spelling
 • បន្ថែមលក្ខណ:ពិសេស Character

កម្មវិធី Power Point អាចជួយបន្ថែមទៅស្តង់ដា cut, copy និង paste នៅក្នុងជំពូកនេះនឹង បង្ហាញ ពីរបៀបដើម្បីប្រើកម្មវិធី Power Point រាវរក Search និងជំនួស Replace ពាក្សនិងឃ្លានៅក្នុង presentation ហើយអាចប្តូរ ឬលប់ចោល delete វាបានដោយងាយ។
1. ការរៀបចំអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកប្តូរអត្ថបទ text នៅលើកម្មវិធី Power Point slide លោកអ្នកអាចកាត់វា cut ចំលង copy ឬប្តូរ replace ឬអាចធ្វើចលនាវា move តាមតម្រូវការ ដែល លោកអ្នកចង់រៀបចំអត្ថបទ text របស់លោកអ្នក។ ដើម្បីមើលការរៀបចំ tool របស់កម្មវិធី Power Point លោកអ្នកធ្វើដោយមើល លើ ribbon របស់ Home tab។
1.1. ការជ្រើសរើសអត្ថបទ Text មុនដំបូងលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីទៅក្នុងអត្ថបទ text នៅលើ slide របស់ លោកអ្នក លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវា។ អត្ថបទអាចបង្ហាញក្នុងបីកន្លែងនៅលើ slide នៅក្នុង ចំណង ជើងនីមួយៗ title ឬចំណងជើងរង subtitle នៃប្រអប់ អត្ថបទ text ដែលកម្មវិធី Power Point ប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ថែមលើ slide របស់លោកអ្នក ក្នុងប្រអប់អត្ថបទដែលលោកអ្នក បានបន្ថែម លើ slideឬនៅលើ slide មួយ។
aដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text:

 1. ចុចលើកន្លែងណាមួយត្រង់ប្រអប់អត្ថបទ text box ដែលមានឬត្រង់ ប្រអប់ placeholder text ឬនៅលើខ្សែ shape។ កម្មវិធី PowerPoint បង្ហាញពណ៌ highlight លើប្រអប់អត្ថបទ text ដែលបានចុចលើវា។ ក្នុងការបន្ថែម កម្មវិធី Power Point បង្ហាញគំនូរ Drawing Tools/Format ដែលជ្រើសរើសក្នុង option នៅក្នុង Home tabunderlining, font size, alignment។
 2. ទាញដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text ជាច្រើនដូចដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត

ចុងក្រោយលោកអ្នកអាចចុចលើ Shift ហើយប្រើសញ្ញា arrow key (ឬចុចម្តងទៀត) ឬចុចពីរ ដងលើវាយ៉ាងឆាប់រហ័សជ្រើសរើសពាក្ស ទោល។ ដើម្បីជ្រើសរើសពាក្សឬឃ្លា ចុចលើ Ctrl ពេលដែល ជ្រើសរើស ពាក្សឬឃ្លានីមួយៗ។
1.2. កាត់អត្ថបទ Text ដូចលោកអ្នករៀបចំមាតិកានៃ slide show របស់លោកអ្នក លោកអ្នក អាចរត់ដំណើរការក្នុងស្ថានភាព ដែលលោកអ្នកចង់ remove text ពីក្នុង slide ដែលអាច paste ចូលក្នុង slideshow នៅពេលក្រោយ។ ដើម្បីកាត់អត្ថបទ cut text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ cut មើលក្នុងមេរៀនពីមុន

កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញពណ៌ highlight ដែលបានជ្រើស រើសអត្ថបទ text។

 1. ជ្រើសរើស Home àClipboard àCut (កាត់ Cut icon បង្ហាញក្នុង រូបភាពខាងក្រោម ឬចុចលើ Ctrl+X។

1.3. ចំលងអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកចំលងអត្ថបទ text លោកអ្នកចូលក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីប្តូរចំលងអត្ថបទ text នៅលើ Office Clipboard ក្នុង គោលបំណង paste វាបញ្ចូលលើ slide ដូចគ្នានៅលើ slide ផ្សេងទៀតឬនៅ ក្នុងឯកសារ document ផ្សេងទៀត (ដូចជា Word document)។ ការចំលង អត្ថបទ text ដោយប្រើរយ:ពេលតែមួយភ្លេត កាលណាលោកអ្នកត្រូវការពេល ដើម្បីកែសម្រួលឡើងវិញពាក្ស និងឃ្លានៅលើ presentation របស់លោកអ្នក។

ដើម្បីចំលើងអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ចំលង copy

កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញពណ៌ highlights ត្រូវបានជ្រើសរើស អត្ថបទ text។

 1. ជ្រើសរើស Home àClipboard àCopy ឬចុចលើ Ctrl+C.
 a
 • Paste ព័ត៌មាន រួចហើយបើកលើប្រអប់បន្ទាប់ ដើម្បី Paste Link លើ slide របស់លោកអ្នក  ចុចពីរដងលើអត្ថបទដែល បាន paste ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នករៀបចំវា ក្នុងកម្មវិធី Power Point ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីដែលលោកអ្នកប្រើ program ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទ text។

បន្ទាប់មកលោកអ្នកបង្កើតការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក រួចហើយចុច លើ OK ពេលនោះកម្មវិធី Power Point ដែលបាន paste អត្ថបទ ភ្លាមៗជាច្រើន ឬចំលងអត្ថបទលើ Slide។

 1.4  ការជ្រើសរើស paste ប្រើលើ option នេះកាលណាលោកអ្នកចង់ paste ព័ត៌មានជាច្រើន ឬកាលណាលោកអ្នកមិនអាចចង់ចាំថាលោកអ្នកបានកាត់យកត្រង់ណាមួយ (ឬបានចំលងរួច) អត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste។ ដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste ក្នុង slide មួយ:

 1. ចុចក្នុងប្រអប់អត្ថបទ text កន្លែងដែលលោកអ្នកចង់ past អត្ថបទ text ទៅ។
 2. ចុចលើប្រអប់ Clipboard។ ពេលនោះ Clipboard task pane បង្ហាញ នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់របស់លោកអ្នក។
 3. ក្នុង Clipboard task pane ចុចជ្រើសរើសអត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste។
 4. ដើម្បីបិទ Clipboard task pane ចុចលើសញ្ញា X នៅជ្រុងក្រោម ស្តាំដៃនៃប៉ាណែល។

1.4.1 ការជ្រើសរើសរៀបដើម្បី paste រៀប paste អត្ថបទជាការងាយស្រួល text បញ្ចូលក្នុង slide របស់ លោកអ្នកមធ្យោបាយនេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន។ ប៉ុន្តែ PowerPoint ផ្តល់ ពីរបី option បន្ថែមសំរាប់ paste ព័ត៌មានលើ slide របស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ កាលណាលោកអ្នក ចង់ប្រើរូបភាព ក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីរៀបចំអត្ថបទដែលបាន past លោកអ្នកនឹង paste វាដោយផ្ទាល់លើ slide របស់លោកអ្នកដូចជារូបភាព។ ដើម្បីជ្រើសរើសពីរបៀប paste text លើ slide របស់លោកអ្នក:

 1. ចុចលើសញ្ញាព្រួញបន្ទាប់ទៅ Paste រួចហើយពីក្នុង menu ដែល បង្ហាញ ជ្រើសរើស Paste Special។
 2. ជ្រើសរើសរបៀប ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បី paste ព័ត៌មាន លើ slide របស់លោកអ្នក។

a1.4.2 ធ្វើចលនាលើអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកចង់ធ្វើគឺធ្វើចលនា move ទៅលើអត្ថបទ text នៅលើ slide របស់លោកអ្នកទៅក្នុង slide ដូចគ្នាលោកអ្នកអាចផ្ទុកជ្រើសរើស  ដើម្បីកាត់ cut អត្ថបទ text រួចហើយ paste លើវា។ ប៉ុន្តែកម្មវិធី Power Point ប្រើមធ្យោបាយដោយងាយស្រួលដើម្បីធ្វើចលនាលើអត្ថបទ text។

ដើម្បីធ្វើចលនា move លើអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើចលនា move រួចហើយ ចុចលើតំបន់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់។
 2. ទាញតំបន់ ទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បង្ហាញ។

1.4.3. លប់អត្ថបទចេញ កម្មវិធី Power Point ដើម្បីរក្សាទុកអត្ថបទ text នៅលើ Clipboard ក្នុងករណី ដែលលោកអ្នកចង់ប្រើវាឡើងវិញ ឬលប់វាចេញពីអត្ថបទ text។​ មធ្យោបាយដើម្បីទទួលអត្ថបទ text ដែលបានលប់ចោលត្រូវចុចលើ Undo

ដើម្បីលុបអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់លុប delete

កម្មវិធី Power Point បង្ហាញពណ៌ highlight នៅលើអត្ថបទ text. ដែលបានជ្រើសរើស។

 1. ឬលោកអ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោម:
 • ចុចលើ Delete (កម្មវិធី Power Point លុប delete លើអត្ថបទ text. ដែលបានជ្រើសរើស)។
 • វាយសរសេអត្ថបទ text ថ្មី (កម្មវិធី Power Point លុប delete អត្ថបទដែលបានជ្រើសរើស​ text និងជំនូសអត្ថបទង ថ្មីវិញ។

2. ធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញ (Undo) ប្រសិនបើលោកអ្នកកាត់អត្ថបទ text មួយចំនួនរួច ហើយជ្រើសរើស Undo ឧទាហរណ៍ កម្មវិធី Power Point បញ្ចូលកាត់អត្ថបទ text ត្រឡប់ ទៅកន្លែងណាដែលចង់ remove អត្ថបទ cut ពី Clipboard។ ប្រសិនបើលោក ង្នក paste អត្ថបទខ្លះរួចជ្រើសរើស Undo ហើយកម្មវិធី Power Point បាន remove អត្ថបទដែឡបាន paste។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទើបតែចុចលើ key Ctrl+Z បានដែរគឺវាស្មើនឹង Undo។

a2.1 រកមើលនិងជំនួសអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងជំនួសអត្ថបទ text ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើតាមជំហានដូច ខាងក្រោមនេះ:

 1. ចុចលើ Ctrl+H ឬជ្រើសរើស Home àEditing àReplace

ក្នុងប្រអប់ Replace បានបង្ហាញ

 1. ក្នុង “Find what” វាយសរសេរពាក្សឬឃ្លាដែលលោកអ្នកចង់បាន សរសេរសំរាប់ស្រាវជ្រាវ

ក្នុងប្រអប់ “Replace with” វាយសរសេរអត្ថបទ text ដែលលោក អ្នកចង់បាន ក្នុងកម្មវិធី Power Point រកមើលក្នុង “Find what” វាយ សរសេរក្នុងអត្ថបទ Text ដើម្បីរកវា។
aដើម្បី font:

 1. ជ្រើសរើស Home –> Editing –>Replace –>Replace Fonts។
 2. ពីក្នុង “Replace” ទាញបញ្ជី list ដែលបង្ហាញជ្រើសរើស font លោក អ្នកចង់បានដើម្បី replace។
 3. ពីក្នុង “With” ជ្រើសរើស font ដែលលោកអ្នកចង់អនុវត្ត apply ទៅ លើអត្ថបទ slideshow របស់លោកអ្នក។
 4. ចុចលើ Replace កាលណាលោកអ្នកធ្វើកម្មវិធី PowerPoint រាវរក slideshow សំរាប់អត្ថបទ text ដែលប្រើក្នុង “Replace” font រួចហើយអនុវត្ត “With” font ទៅក្នុងអត្ថបទ Text។

2.2. ការបង្កើត   ក្នុង Spelling

លោកអ្នកជ្រើសរើស spell ដោយស្វ័យប្រវត្តិឬជ្រើសរើសតាមការ ណែនាំដែលផ្តល់ដោយកម្មវិធី Power Point មានពាក្សលក្ខណ:ពិសេសជា ច្រើនលោកអ្នកត្រូវការកែសម្រួលក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីបង្កើត spelling option ដោយធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើស Select Office button à PowerPoint Options

​​​          កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញ Option

 1. នៅលើសន្លឹកជ្រុងខាងឆ្វេងដៃនៃកម្មវិធី Power​ Point Options ចុចលើ Proofing ដើម្បីជ្រើសរើសវា។
 2. បើកនៅលើប្រអប់ checkbox ម្តងមួយៗខាងក្រោម:
 • ពាក្សក្នុង UPPERCASE លោកអ្នកចង់បានជ្រើសរើសក្នុង option នេះប្រសិនបលោកអ្នកប្រើ ពាក្សកាត់យកអក្សរដើម
 • ពាក្សដែលផ្ទុកចំនួនច្រើន នៅក្នុង option នេះគឺសំរាប់ប្រើ ប្រាស់ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ system administrator ដែលមាន presentation បានដាក់ password របស់លោកអ្នក។
 1. បន្ទាប់មកចុចលើ OK

2..3. ឆែកលើ spell ការឆែកលើ spell គឺប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិ កាលណាមានពាក្សខុស វាបានគូសជាបន្ទាប់ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោម តួអក្សនីមួយៗ ពាក្សនោះមាន ន័យថាគឺមានកំហុស បន្ទាប់មកលោកអ្នកប្រើ Spell ដើម្បីអោយវាកែតម្រូវពាក្ស ដែលខុសនោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់បិទការឆែកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយរត់ ដំណើរការ tool ដោយលោកអ្នកផ្ទាល់។ កាលណា លោកអ្នកបានធ្វើចប់ សព្វគ្រប់លើអត្ថបទ text របស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចរក្សាទុក Save នៅលើ Slide របស់លោកអ្នកសំរាប់បង្ហាញ។
ដើម្បីបិទការឆែក spell ដោយស្វ័យប្រវត្តិ: ជ្រើសរើស Office button –>PowerPoint Options –> Proofing
a