មេរៀនទី៨: ប្រអប់អត្ថបទ និង Word Art

មេរៀនទី៨: ប្រអប់អត្ថបទ និង Word Art

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោកអ្នកអាចបន្ថែមរាងសណ្ឋានជាច្រើន ទៅឯកសាររបស់លោកអ្នករួមមាន ព្រួញ  សញ្ញាហៅ រូបការ៉េ  ផ្កាយ និងមានសណ្ឋានជាច្រើនទៀត។ លោកអ្នកចង់ បង្កើតឈ្មោះ របស់អ្នក និងអាស្រ័យដ្ឋានប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដើម្បីបង្កើតដ្យាក្រាមបង្ហាញពេលវេលា ឬដំណើរការ ឬប្រើទ្រង់ទ្រាយ flowchart។
ដើម្បីបញ្ចូលរូបសណ្ឋាន Insert a Shape:
•ជ្រើសរើស Insert
•ចុចបញ្ជាលើ Shapes
a•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape ពីលើម៉ឹនុយ
•ចុចហើយចាប់ទាញប្រើ កណ្តុរ mouse រហូតបង្កើតបានជារូបរាងតាមទំហំត្រូវការ
•លេងប៊ូតុង កណ្តុរ mouse
aដើម្បីកែទំហំរបស់រូបសណ្ឋាន Resize a Shape:
•ចុចលើរូបសណ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសវា
•ចុច រួចហើយទាញប្រើដៃលើជ្រុងកែងនៃប្រអប់រហូតដល់បង្កើតបានជារូបភាព។
a•មានសណ្ឋាន shape ខ្លះមានមួយ ឬច្រើនពណ៌បៃតង ប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរសណ្ឋាន shape។ ឧទាហរណ៍ ជាមួយសណ្ឋានផ្កាយ លោកអ្នកអាចបង្រួមចំនុចកណ្តាលអោយតូច។
aប្រសិនបើលោកអ្នកទាញ ទំហំទាំងបួនជ្រុង លោកអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរបណ្តោយ និងទទឹង ក្នុងពេលតែមួយ។
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ រៀបចំសណ្ឋាន Shapes:
ប្រសិនបើមានសណ្ឋានណាមួយត្រួតជាន់គ្នាលើ សណ្ឋានផ្សេងទៀត លោកអ្នកត្រូវការចង់ ប្តូររៀបចំអោយ ត្រឹមត្រូវបង្ហាញនៅខាងមុខ  លោកអ្នកអាចទាញ shape មួយទៅខាងមុខ ឬបញ្ជូនវាទៅខាងក្រោយ។ ប្រសិនបើ មានរូបភាពច្រើនលោកអ្នកអាចប្រើ Bring Forward ឬ Send Backward ក្នុងការរៀបចំ។ លោកអ្នកអាចធ្វើចលនា shape មួយខាងមុខឬខាងក្រោយអត្ថបទបាន។
•ចុចស្តាំលើ shape លោកអ្នកចង់ធ្វើចលនា។
aម៉ឹនុយនឹងបង្ហាញលើ Bring to FrontSend to Back មានជំរើសការរៀប ចំច្រើននឹងបង្ហាញ
aជ្រើសរើស​ រៀបចំលើ option សណ្ឋាន shape នឹងកត់ត្រាដោយខ្លួនវាផ្ទាល់
aក្នុងករណីខ្លះ  ការរៀបចំ  option លោកអ្នកនឹងមិនជ្រើសរើសបានប្រសើរនៃការរៀបចំ shape។ ប្រសិន បើកើតឡើង ជ្រើសរើស ជំរើស option ម្តងទៀតឬព្យាយាមជ្រើសរើស option ផ្សេងទៀត។
ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ Shape
ដើម្បីជ្រើសរើស Shape ខុសគ្នា:
•ជ្រើសរើស shape ចុចលើ Format  បង្ហាញលើ Drawing Tools
a•ចុចលើ Format
•ចុចបញ្ជាលើ Edit Shape
aចុចលើ Change Shape ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជី
aជ្រើសរើស shape ដើម្បីរចនាពីក្នុងបញ្ជី
aដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថាយ Shape Style:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape ចូលលើ Format  បង្ហាញ
a•ចុចលើសញ្ញាព្រួញ More ក្នុងក្រុមស្ថាយ Shape Styles ដើម្បីបង្ហាញស្ថាយជំរើស option ច្រើន
aចលនា cursor លើស្ថាយដើម្បីមើល ស្ថាយក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។
aដើម្បីប្តូរ ចាក់ពណ៌ Shape Fill Color:
•ជ្រើសរើស shape លើ Format
•ជ្រើសរើស Format–> ចុចលើ Shape Fill ដើម្បីបង្ហាញ
a•ជ្រើសរើសពណ៌ ចង់បានពីបញ្ជី ជ្រើសរើស No Fill ឬជ្រើសរើសពណ៌ច្រើន More Fill Colors
ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រោងក្រៅសណ្ឋាន Shape Outline:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape បង្ហាញ Format
•ចុចលើ Format ចុចលើ Shape Outline ដើម្បីបង្ហាញម៉ឹនុយ
aពីម៉ឹនុយ លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរព៌ណគ្រោងក្រៅ កម្រាស់ ដែលមិនប្រើចុចៗ
aដើម្បីជ្រើសរើសស្រមោលម្លប់ Shadow Effects:
•ជ្រើសរើស Format
•ចុចលើ Shape Effects  ម៉ឹនុយនឹងបង្ហាញ រួចហើយជ្រើសរើស–> Shadow លោកអ្នកនឹងឃើញ បញ្ជីនៃស្រមោលម្លប់។
•ចលនា mouse របស់លោកអ្នកលើម៉ឹនុយ options ដើម្បីមើលស្រមោលក្នុងឯកសារ។
a•ចុចលើស្រមោល shadow ដើម្បីបន្ថែមទៅលើសណ្ឋាន shape របស់លោកអ្នក។
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Shadow Options ពីម៉ឺនុយ រួចហើយចុចលើប៊ូតុង Color ដើម្បីជ្រើសរើស ព៌ណស្រមោលខុសៗគ្នាសម្រាប់ shape របស់លោកអ្នក។
ការប្រើប្រាស់លើ 3-D Effects
មានពីរប្រភេទ ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តទៅសណ្ឋាន shape បង្កើតជាតំរុយ 3-D បង្វិលតាមតំរុយ 3-D បង្ហាញរូបរាងពីមុំខុសគ្នា ហើយវាអាចអនុវត្តទៅសណ្ឋានផ្សេងទៀត។ ជ្រុងទ្រេតបន្ថែមកំរាស់ និងព្រំដែនទៅសណ្ឋាន shapes ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើការជាមួយប្រភេទនៃគ្រប់សណ្ឋាន។
ដើម្បីប្រើមុំបង្វិល 3-D:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape—>ចុចលើ Format—>ចុចលើ Shape Effects ពីក្រុម Shape Styles
•ប្រើដៃលើ mouse ចុចលើ 3-D Rotation ចុចទាញចុះក្រោមម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ។
•ជ្រើសរើសប្រភេទដែលចង់បានលើម៉ឺនុយ  លោកអ្នកអាចចុចលើ 3-D Rotation Options។
aប្រើជ្រុងទ្រេត:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape—>ចុចលើ Format—>ចុចលើ Shape Effects ពីក្រុម Shape Styles
•ប្រើដៃ mouse ចុចលើជ្រុងទ្រេត ទាញចុះក្រោមម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ។
aប្រសិនបើចុចលើ 3-D Options លោកអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយរបស់សណ្ឋាន shape ដូចជាព៌ណ លោហ: ប្លាស្ទិច ឬជាកញ្ចក់ព្រិលៗ ហើយលោកអ្នកអាច ជ្រើសរើស ប្រភេទពន្លឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសណ្ឋាន shape អោយកាន់តែភ្លឺច្បាស់។
a