មេរៀនទី៦: បញ្ញី Bulleted

មេរៀនទី៦: ធ្វើការជាមួយ បញ្ជី Listបញ្ញី Bulleted

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

បណ្តាបញ្ញី Bulleted និង numbered អាចប្រើក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។ ក្នុងមេរៀននេះ  លោកអ្នករៀនប្រើ bullet ដែលមានស្រាប់ បញ្ចូល bulleted និងបញ្ជី numbered ជ្រើសរើសនិម្មត្តិ សញ្ញា bullet ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យស្រាប់។
ដើម្បីបង្កើតបញ្ជី List:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទ ដែលលោកអ្នកចង់បាន format ពីបញ្ជី
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញ Bullets ឬ Numbering លើ Home
a•ជ្រើសរើសស្ថាយ bullet ឬ numbering ដែលលោកអ្នកចង់បានប្រើ ហើយវានឹងបង្ហាញ ក្នុងឯកសារ។
•ដើម្បីដោះ numbers ឬ bullets ចេញពីបញ្ជីមួយ ជ្រើសរើសបញ្ជីរួចហើយចុចលើ Bullets ឬ Numbering។ កាលណាលោកអ្នកកំពុងរៀបរៀងបញ្ជីមួយ លោកអ្នកអាចចុចលើ Enter ដើម្បីចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មី ហើយបន្ទាត់ថ្មីនឹងមាន bullet ឬ number ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ជំរើស Bullet Options
ដើម្បីប្រើ Symbol បានដូច Bullet:
•ជ្រើសរើស Bullet ដែលមានស្រេច
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញរបស់ Bullets
•ជ្រើសរើស Define New Bullet ពីលើម៉ឺនុយ នោះប្រអប់ Define New Bullet បង្ហាញ
a•ចុចលើនិម្មត្តិសញ្ញា Symbol  ប្រអប់និម្មត្តិសញ្ញា Symbol បង្ហាញ។
•ចុចលើប្រអប់ពុម្ពអក្សរ Font រួចហើយជ្រើសរើសពុម្ពអក្សរ font ជ្រើសរើស Wingdings និងនិម្មត្តិសញ្ញា Symbol ដែលលោកអ្នកចង់បាន។
aជ្រើសរើស និម្មត្តិសញ្ញា symbol
•ជ្រើសរើស និម្មត្តិសញ្ញា symbol ចង់បាន
•រូចចុចលើ OK និម្មត្តិសញ្ញា symbol នឹងបង្ហាញផ្នែកនៃប្រអប់ Define New Bullet។
•ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្ត និម្មត្តិសញ្ញា symbol ទៅក្នុងបញ្ជីឯកសារ។
លោកអ្នកអាចប្រើរូបភាព ដូចជា bullet ចុចលើប៊ូតុង Picture ក្នុងប្រអប់ Define New Bullet រួចហើយយករូបភាពពី កន្លែងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។
aដើម្បីប្តូរពណ៌ Bullet Color:
•ជ្រើសរើសបញ្ជីដែលមានស្រេច។
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញលើ Bullets
•ជ្រើសរើស Define New Bullet ពីបញ្ជីបង្ហាញក្នុងប្រអប់ The Define New Bullet
•ចុចលើប៊ូតុង Font បង្ហាញក្នុងប្រអប់ The Font
•ចុចលើប្រអប់ Font Color។
a•ចុចលើពណ៌ ដើម្បីជ្រើសរើសវា
•ចុចលើ OK លើពណ៌ bullet color និងបង្ហាញនៃប្រអប់ Define New Bullet។
•ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្តព៌ណ bullet color ទៅក្នុងបញ្ជីក្នុងឯកសារ។
aបញ្ជីច្រើនថ្នាក់ Multilevel Lists
អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបង្កើត outline ជាមួយស្រទាប់ច្រើន multiple levels។ តាមពិត លោកអ្នក អាចបើកបានបញ្ជី bulleted ឬ numbered ជាច្រើនក្នុងបញ្ជីស្រទាប់ច្រើន។ លោកអ្នកអាចប្រើបញ្ជា បញ្ជីច្រើនថ្នាក់ Multilevel List ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទនៃ bullet ឬ numbering ដែលត្រូវប្រើ។
aដើម្បីបង្កើតបញ្ជី ច្រើនស្រទាប់ Multilevel List:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទ ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីកំណត់ បញ្ជីច្រើនស្រទាប់។
•ចុចលើបញ្ជាលើបញ្ជីច្រើនស្រទាប់ Multilevel List លើ Home។

a•ចុចលើស្ថាយ bullet ឬ numbering លោកអ្នកនឹងប្រើ វានឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ។
•ទីតាំងនៃ cursor របស់លោកអ្នក ក្នុងពេលបញ្ចប់បញ្ជី រួចហើយចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ថែមទៅលើបញ្ជី។  ដើម្បីដោះចេញ number ឬ bullet ពីបញ្ជី ជ្រើសរើស បញ្ជីរួចហើយចុចលើ Bullets ឬ Numbering
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកំម្រិតនៃបន្ទាត់ Level of a Line:
•កន្លែងចំនុចបញ្ចូល ពេលចាប់ផ្តើមបន្ទាត់។
aចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកំម្រិត
aចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកម្រិតនៃបន្ទាត់
•ចុចលើ Shift និងចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកម្រិត។