មេរៀនទី៥: បន្ទាត់និង កឋាខណ្ឌ

មេរៀនទី៥:  បន្ទាត់និងលំហ កឋាខណ្ឌ

aបង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647


ផ្នែកមួយសំខាន់ នៃការបង្កើតឯកសារអោយមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងពេលរចនាឯកសារ។ កាលណា រចនាឯកសារ  លោកអ្នកត្រូវការដឹងពីរបៀបកែប្រែលំហ។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនអំពី កែប្រែបន្ទាត់ និងលំហកថាខ័ណ្ឌ។
aដើម្បីកំណត់ Format បន្ទាត់លំហ:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទលោកអ្នកចង់កំណត់ format
•ចុចលើបន្ទាត់ និងលំហកឋាខ័ណ្ឌ នៅក្នុងកឋាខ័ណ្ឌ លើ Home
•ជ្រើសរើសលើ line spacing option
a•ពីម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស  Line Spacing Options ដើម្បីបើកប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌ ពីកន្លែងនេះ លោកអ្នកអាចកែតម្រូវលំហបន្ទាត់។
•ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស At least ឬ Exactly ក្នុងប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌលំហបន្ទាត់នឹង វាស់បណ្តាចំនុច។
aលំហកឋាខ័ណ្ឌ
លោកអ្នកអាចកំណត់លំហរវាងបន្ទាត់ ក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលំហ រវាកឋាខ័ណ្ឌនិមួយៗ។
ដើម្បីកំណត់ទម្រង់លំហកឋាខ័ណ្ឌ
•ចុចលើ បន្ទាត់ និងលំហកឋាខ័ណ្ឌ នៅលើ Home
•ជ្រើសរើស Add Space Before Paragraph ឬ Remove Space After Paragraph ពីលើម៉ឺនុយ។
aពីម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Line Spacing Options ដើម្បីបើកប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌ លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យបានច្បាសពីលំហប៉ុន្មាន ពីខាងមុន និងក្រោយកឋាខ័ណ្ឌ។
a