មេរៀនទី៤: ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ និង Tab

មេរៀនទី ៤:  ការប្រើប្រាស់ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ និង Tab

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

មានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងកម្មវិធី Word ដែលអាចដកឃ្លាអត្ថបទ វាមានសារសំខាន់ ក្នុងការ ប្រើ ឧបករណ៍ indenកែតម្រូវជួយអោយលោកអ្នកដំណើរការរៀបរៀងបាន លឿន  និងសន្សំ ពេលវេលា។ នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបប្រើ tab និងបន្ទាត់ក្រឹតបញ្ឈរ horizontal ruler ដើម្បី បង្កើត tab និងដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ indent ហើយនិងរបៀបប្រើ ដំឡើង Increase  និងបញ្ចុះ Decrease Indent។
ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់អត្ថបទ
ក្នុងប្រភេទអត្ថបទជាច្រើន លោកអ្នកអាចចង់ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ បន្ទាត់ទីមួយនៃ កឋាខណ្ឌ និមួយៗ។
ដើម្បីប្រើដកដើមឃ្លា Indent ដោយប្រើ Tab:
មធ្យោបាយលឿនដើម្បីដកឃ្លាដោយប្រើ Tab និងបង្កើតដកដើមបន្ទាត់ប្រវែង 0.5 អ៊ីង
•កន្លែងបញ្ចូលចំណុច at the very beginning នៃកឋាខណ្ឌលោកអ្នកចង់ដកឃ្លា
a•ចុចលើ Tab លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ First Line Indent marker ធ្វើចលនាទៅខាងស្តាំ ប្រវែង0.5 អ៊ីង។
aដើម្បីបង្កើត ឬកែតម្រូវបន្ទាត់ទីមួយ ឬទាញចាប់ផ្តើមបន្ទាត់:
•កន្លែងបញ្ចូលចំនុច insertion point លើកឋាខណ្ឌណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ ដកឃ្លា ដើម បន្ទាត់ ឬជ្រើសរើសកឋាខណ្ឌមួយ ឬច្រើន។
•ដើម្បីកែបន្ទាត់ដកឃ្លាទីមួយ ទាញសញ្ញាលើបន្ទាត់ក្រឹត
•ដើម្បីកែតម្រូវទាញបន្ទាត់ដកឃ្លា  ទាញសញ្ញាដកឃ្លា
aដើម្បីប្រើបញ្ជាដកដើមឃ្លា Indent:
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដកឃ្លាបន្ទាត់ទាំងអស់ក្នុងកឋាខណ្ឌ លោកអ្នកអាចប្រើបញ្ជា Indent លើ Home។
•ជ្រើសរើសអត្ថបទលោកអ្នកចង់ដកឃ្លា
•បង្កើតអោយច្បាស់លោកអ្នកនៅលើ Home
•ចុចបញ្ជាលើ Increase Indent ទៅ increase ដកឃ្លាចំនួនបន្ថែមប្រវែង 0.25អ៊ីង។

a•ចុចបញ្ជាលើ Decrease Indent ដើម្បីដំឡើង decrease ដកដើមឃ្លាបន្ថែម 0.50អ៊ីង
លោកអ្នកអាចវាយលេខ ដកដើមឃ្លា ដោយប្រើក្នុងប្រអប់ Indent លើ Page Layout។
aប្រើ Tab
ការប្រើប្រាស់ tabs ជាមធ្យោបាយប្រសើរដើម្បីត្រួតពិនិត្យ អោយបានច្បាស់លាស់ កន្លែង ដែលអត្ថបទ ស្ថិតនៅ។ លោកអ្នកចុចលើ tab និងធ្វើចលនាប្រវែង 0.25អ៊ីងទៅខាង ស្តាំ និងបឈ្ឍប់ tab លើ បន្ទាត់ក្រឹត Ruler លោកអ្នកអាចប្តូរទំហំនៃ tab។
ជ្រើសរើស Tab
ជ្រើសរើសលើ tab បន្ទាត់ក្រិតបញ្ឈរ លើខាងឆ្វេងដៃ។
aaចុចលើ Show/Hide ¶ នៅលើ Home (នៅក្នុង Paragraph)​ នេះនឹងអនុញ្ញាអោយលោកអ្នកមើល ឃើញតែមិនអាចបោះពុម្ពអក្សរនោះ paragraph (¶)។
aa